Search result for

get together

(44 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get together-, *get together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get together[PHRV] ทำสิ่งที่ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: จัดการได้ดี, Syn. get one's shit together
get together[IDM] ควบคุมตัวเอง, Syn. gather together, pull together
get together[PHRV] รวมตัวกัน, Syn. gather together
get together[PHRV] พบปะ, See also: พบ
get together[PHRV] รวมเงินกัน
get together[PHRV] เห็นพ้องกัน
get together[PHRV] พบปะสังสรรค์, Syn. get together
get together[PHRV] จัดให้เรียบร้อย, See also: จัดให้เป็นระเบียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was thinking maybe we could get togetherผมว่าเราไปด้วยกันได้ Adverse Events (2008)
- Let's get together and - Bob.-#มาอยู่ด้วยกันเถอะ# Marley & Me (2008)
She said that you guys should get together some night, with pudding.เธอพวกว่า พวกคุณน่าจะออกไปด้วยกัน ตอนกลางคืนน่ะ กับพุดดิ่ง The House Bunny (2008)
Look can we get together, talk, catch up?ดูสิ เราไปด้วยกัน คุยกัน ตามกันไป Made of Honor (2008)
Because if it is, there's no reason we can't get together on a satisfactory...เพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ได้ เราไม่สามารถได้รับร่วมกันในการที่น่าพอใจ ... Revolutionary Road (2008)
- I know, I just meant if we... get together, I mean, once weไม่ใช่ยังงั้น ก็รู้ หมายถึงว่า.. Loyal and True (2008)
Toss your cell phones. This is the last time we get together using these things.โยนมือถือทิ้งซะ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
And I know you know what happens when two people in the room get together... they're genuinely amazing...และรู้ว่าเธอรู้ ว่ามันคืออะไร เวลาที่คนรู้กัน มาเจอกัน จะเข้ากันได้อย่างสุดยอด... Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We should get together soon.พวกเขาอาจพลาดเรื่องทุนเธอ เธอกลัวเรื่องพวกนั้น The Girlfriend Experience (2009)
Yeah, we should get together.ไว้ว่าง ๆ เจอกันบ้างสิ The Girlfriend Experience (2009)
I'd just really love to get together with you.แบบว่าหลังจากผมเห็นเว็บไซต์คุณ The Girlfriend Experience (2009)
Colin called, he wants to get together again.คอลลินโทรมา เขาต้องการเจอกันอีกครั้ง The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get togetherAsk him when to get together next.
get togetherBill and John like to get together once a month to shoot the breeze.
get togetherBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
get together"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
get togetherGreat! Let's get together sometime.
get togetherI always thought that Shirley and Alan would get together.
get togetherIf we have the chance, let's get together on another occasion.
get togetherI hope we can get together again. Yes, I'll be looking forward to it.
get togetherLet's get together again!
get togetherLet's get together again.
get togetherLet's get together again next year.
get togetherLet's get together again tomorrow evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังสรรค์[V] get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ
สามัคคี[V] harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
กินเส้น[V] like, See also: get together, be congenial, favor, agree, Syn. ชอบกัน, เข้ากัน, ถูกกัน, Ant. หมองใจกัน, บาดหมาง, ผิดใจ, Example: เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงเอยกัน[v. exp.] (long-oēi kan) EN: get together in the end   
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together   

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わさる;併さる;合さる[あわさる, awasaru] (v5r,vi) to get together; to unite [Add to Longdo]
首を揃える[くびをそろえる, kubiwosoroeru] (exp,v1) (obsc) to get together [Add to Longdo]
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get together
   n 1: a small informal social gathering; "there was an informal
      meeting in my living room" [syn: {meeting}, {get together}]
   v 1: get people together; "assemble your colleagues"; "get
      together all those who are interested in the project";
      "gather the close family members" [syn: {assemble},
      {gather}, {get together}]
   2: get together socially or for a specific purpose [syn: {meet},
     {get together}]
   3: work together on a common enterprise of project; "The soprano
     and the pianist did not get together very well"; "We joined
     forces with another research group" [syn: {collaborate},
     {join forces}, {cooperate}, {get together}]
   4: become part of; become a member of a group or organization;
     "He joined the Communist Party as a young man" [syn: {join},
     {fall in}, {get together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top