Search result for

get together

(44 entries)
(1.7684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get together-, *get together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get together[PHRV] ทำสิ่งที่ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: จัดการได้ดี, Syn. get one's shit together
get together[IDM] ควบคุมตัวเอง, Syn. gather together, pull together
get together[PHRV] รวมตัวกัน, Syn. gather together
get together[PHRV] พบปะ, See also: พบ
get together[PHRV] รวมเงินกัน
get together[PHRV] เห็นพ้องกัน
get together[PHRV] พบปะสังสรรค์, Syn. get together
get together[PHRV] จัดให้เรียบร้อย, See also: จัดให้เป็นระเบียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ Rebecca (1940)
Nice if we have a world they can get together in.ดีถ้าเรามีโลก พวกเขาสามารถได้รับร่วมกัน ใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yeah. We should all get together.ใช่ พวกเราควรจะร่วมมือกัน An American Tail (1986)
Let's get together, please.ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยค่ะ. Schindler's List (1993)
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า Pulp Fiction (1994)
OK. Well, why don't you and I get together after work?โอเค ทำไมคุณไม่ออกไปกับผมหลังเลิกงาน In the Mouth of Madness (1994)
All right, yeah. Maybe we can just get together and eat a bunch of caramels.ครับผม ผมว่าเราไปกินขนมกันจะดีกว่านะ Good Will Hunting (1997)
Oh, yeah, sorry about that. I was wonderin' maybe we could get together sometime this week.โทษทีที่ให้รอ ตอนแรกผมกะว่า จะโทรไปนัดอาทิตย์นี้ Good Will Hunting (1997)
This is fate. We have to get together, break bread.พรหมลิขติจริง ๆ เห็นทีจะต้องร่วมทาง กันซะแล้ว แบ่งขนมปัง The Story of Us (1999)
- How'd you get together?คุณพบกันได้ยังไง Unbreakable (2000)
You think that we can get together this week?ฟังนะ ผมไม่ได้แตะเหล้ามาสามสัปดาห์แล้ว Valentine (2001)
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get togetherAsk him when to get together next.
get togetherBill and John like to get together once a month to shoot the breeze.
get togetherBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
get together"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
get togetherGreat! Let's get together sometime.
get togetherI always thought that Shirley and Alan would get together.
get togetherIf we have the chance, let's get together on another occasion.
get togetherI hope we can get together again. Yes, I'll be looking forward to it.
get togetherLet's get together again!
get togetherLet's get together again.
get togetherLet's get together again next year.
get togetherLet's get together again tomorrow evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังสรรค์[V] get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ
สามัคคี[V] harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
กินเส้น[V] like, See also: get together, be congenial, favor, agree, Syn. ชอบกัน, เข้ากัน, ถูกกัน, Ant. หมองใจกัน, บาดหมาง, ผิดใจ, Example: เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงเอยกัน[v. exp.] (long-oēi kan) EN: get together in the end   
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together   

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わさる;併さる;合さる[あわさる, awasaru] (v5r,vi) to get together; to unite [Add to Longdo]
首を揃える[くびをそろえる, kubiwosoroeru] (exp,v1) (obsc) to get together [Add to Longdo]
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get together
   n 1: a small informal social gathering; "there was an informal
      meeting in my living room" [syn: {meeting}, {get together}]
   v 1: get people together; "assemble your colleagues"; "get
      together all those who are interested in the project";
      "gather the close family members" [syn: {assemble},
      {gather}, {get together}]
   2: get together socially or for a specific purpose [syn: {meet},
     {get together}]
   3: work together on a common enterprise of project; "The soprano
     and the pianist did not get together very well"; "We joined
     forces with another research group" [syn: {collaborate},
     {join forces}, {cooperate}, {get together}]
   4: become part of; become a member of a group or organization;
     "He joined the Communist Party as a young man" [syn: {join},
     {fall in}, {get together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top