Search result for

get stuck

(33 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get stuck-, *get stuck*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Nick. I had a feeling you two might get stuck.นิคฉันว่า พวกนายคงติดเหง็กแล้วล่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I came all this way just to get stuck at the wrong end of this rock pile?ฉันมาตั้งไกล แต่ดันมาติด อยู่อีแค่โขดหินอีกฝั่งเนี่ยนะ Up (2009)
Why do I get stuck with her?ทำไมฉันต้องไปกับยัยนี่ด้วย? Zombieland (2009)
Try not to get stuck this time, okay?พยายามอย่าให้ติดแหง็ก อีกน่ะ Emotional Rescue (2009)
I didn't ask to get stuck with this.ไม่ได้อยากมีเลย เจ้าเนี่ย Ben 10: Alien Swarm (2009)
Remind me never to get stuck in a foxhole with you.เตือนฉันด้วยว่าอย่าไปติดอยู่ในรูสุนัขจิ้งจอกกับเธอ Scratches (2009)
Do you want to get stuck living in the cracks between the couch and the refrigerator?แม่อยากจะอยู่อุดอู้ระหว่างโซฟากับตู้เย็นหรือไง? Episode #1.5 (2009)
What, so we could get stuck there, too?อะไร เราทำมันได้งั้นเหรอ ที่นี้ห่วยยังกะอะไรดี Justice (2009)
Now come on, let's go grab a lawn chair before we get stuck on the grass with the fire ants.มาเถอะ ไปนั่งเก้าอี้สนามหญ้ากัน ก่อนที่พวกเราจะติดหนึบอยู่ตรงสนามหญ้า กับพวกมดคันไฟ Everybody Says Don't (2009)
I bet we get stuck with Mr. Sinacori As our sectionals advisor.- ฉันว่าคุณซินาโครี่ จะเป็นครูคุมเรา Sectionals (2009)
I knew you'd get stuck on that...ฉันรู้.. ว่านายจะพูดอะไร Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get stuckI think you'll make it if we don't get stuck in a traffic jam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ติด[V] get stuck, See also: be jammed, become tightly wedged, be blocked up, Example: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน, Thai definition: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
ถลำใจ[V] fall into love, See also: get stuck in love, Example: เธอพบเขาเพียงไม่กี่ครั้งก็ถลำใจไปรักเขาแล้วหรือ, Thai definition: เกิดความรู้สึกโดยไม่ทันยับยั้ง
ก้นกระดก[V] get cocky, See also: get stuck-up, be elated, be haughty and snooty, Syn. ลืมตัว (เพราะถูกยอ), Example: นิดแทบก้นกระดกหลังจากได้ฟังคำชมของคุณป้า, Thai definition: ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ลงคอ[v. exp.] (longkhø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat   FR: infecter la gorge
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love   
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé
ติดชะงัก[v. exp.] (tit cha-ngak) EN: be interrupted ; get stuck   
ติดฟัน[v. exp.] (tit fan) EN: get stuck in the teeth   
ติดเก้ง[v. exp.] (titkēng) EN: get stuck while mating   
ติดคอ[v. exp.] (tit khø) EN: be stuck in one's throat ; get stuck in the throat ; lodge in the throat   
ติดหล่ม[v. exp.] (tit lom) EN: get stuck in mud ; be bogged down   

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to [Add to Longdo]
天狗になる[てんぐになる, tenguninaru] (exp,v5r) (See 天狗・てんぐ・2) to get conceited; to become vain; to get stuck up; to get a swollen head [Add to Longdo]
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P) [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get stuck
   v 1: be unable to move further; "The car bogged down in the
      sand" [syn: {grind to a halt}, {get stuck}, {bog down},
      {mire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top