Search result for

get stuck

(33 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get stuck-, *get stuck*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who did you tick off to get stuck with this?โอ.. เยี่ยมมากเลย ! นี่ต้องรีบขอบคุณ เลยไหมเนี่ย Deep Throat (1993)
- What if I get stuck in the game? - You won't.แล้วถ้าฉันติดอยู่ในเกมล่ะ คุณไม่ติดหรอก Jumanji (1995)
How did I get stuck with you as a moving buddy?ฉันจะให้นายถูกทิ้งไว้นี่ได้อย่างไร? Toy Story (1995)
If you get stuck... just wave and announce, "Continue."พูดว่า "เต้นต่อไป" The Man in the Iron Mask (1998)
I gave up before I pinpointed it, but my guess is that... certain problems cause computers to get stuck in a loop.ตอนนั้นฉันยอมแพ้ ก่อนที่จะได้ค้นพบมัน แต่ฉันกลับหวังว่า เป็นเพราะคอมพิวเตอร์มันรวน จนต้องมาติดวนอยู่ในลูป Pi (1998)
Somehow, he always manages to get stuck upside down.เพราะอะไรไม่รู้ มันชอบยืนกลับหัวตลอดเลย Howl's Moving Castle (2004)
Do you have any guns or knives or anything I might get stuck with?มีปืน มีด หรือ อย่างอื่นรึเปล่า Crash (2004)
But they usually get stuck in something and stop.แต่มักจะได้โดนอะไร แล้วก็หยุด Crash (2004)
They'd get stuck in your braces, wouldn't they?มันติดอยู่ในเหล็กดัดีฟันของเธอ ใช่ไหม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
She mustn't get stuck with bad ghosts.เธอจะได้ไม่ถูกรังควานจากผีร้าย My Girl and I (2005)
So let's get stuck in there and settle this! Huh? Huh?งั้นเข้าไปติดในนั้น และจัดการซะ หือ หือ Cashback (2006)
I'm not gonna get stuck like the rest of them.ข้าไม่ยอมจมปลักเหมือนคนอื่นหรอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get stuckI think you'll make it if we don't get stuck in a traffic jam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ติด[V] get stuck, See also: be jammed, become tightly wedged, be blocked up, Example: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน, Thai definition: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
ถลำใจ[V] fall into love, See also: get stuck in love, Example: เธอพบเขาเพียงไม่กี่ครั้งก็ถลำใจไปรักเขาแล้วหรือ, Thai definition: เกิดความรู้สึกโดยไม่ทันยับยั้ง
ก้นกระดก[V] get cocky, See also: get stuck-up, be elated, be haughty and snooty, Syn. ลืมตัว (เพราะถูกยอ), Example: นิดแทบก้นกระดกหลังจากได้ฟังคำชมของคุณป้า, Thai definition: ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ลงคอ[v. exp.] (longkhø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat   FR: infecter la gorge
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love   
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé
ติดชะงัก[v. exp.] (tit cha-ngak) EN: be interrupted ; get stuck   
ติดฟัน[v. exp.] (tit fan) EN: get stuck in the teeth   
ติดเก้ง[v. exp.] (titkēng) EN: get stuck while mating   
ติดคอ[v. exp.] (tit khø) EN: be stuck in one's throat ; get stuck in the throat ; lodge in the throat   
ติดหล่ม[v. exp.] (tit lom) EN: get stuck in mud ; be bogged down   

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to [Add to Longdo]
天狗になる[てんぐになる, tenguninaru] (exp,v5r) (See 天狗・てんぐ・2) to get conceited; to become vain; to get stuck up; to get a swollen head [Add to Longdo]
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P) [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get stuck
   v 1: be unable to move further; "The car bogged down in the
      sand" [syn: {grind to a halt}, {get stuck}, {bog down},
      {mire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top