Search result for

germ

(145 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -germ-, *germ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
germ[N] เชื้อโรค, See also: เชื้อจุลินทรีย์, Syn. microorganism, virus, bacillus
germ[N] เซลล์สืบพันธุ์, See also: เมล็ดพันธุ์, Syn. germ cell
German[N] เยอรมัน
German[N] ภาษาเยอรมัน, See also: ชาวเยอรมัน
germane[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ที่สัมพันธ์กัน, Syn. appropriate, relevant, Ant. irrelevant
Germanic[ADJ] เกี่ยวกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาเยอรมัน
Germanic[N] ภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียน
germ cell[N] เซลล์สืบพันธุ์ (ทางชีววิทยา)
germanely[ADV] โดยเกี่ยวข้องกัน, See also: โดยเกี่ยวเนื่องกัน, อย่างสัมพันธ์กัน
germanium[N] ธาตุโลหะใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์และอัลลอยส์ (สัญลักษณ์ย่อGe)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
germ(เจิร์ม) n. เชื้อจุลินทรีย์,เชื้อโรค,เชื้อหน่อ,เมล็ด,สิ่งแรกเริ่มของชีวิต, Syn. source,origin
germ cellเซลล์สืบพันธุ์
german(เจอ'มัน) adj. ซึ่งมีพ่อและแม่เดียวกัน,
german measlesหัดเยอรมัน, Syn. rubella
germander(เจอแมน'เดอะ) n. พืชไม้ดอกสีน้ำเงิน
germane(เจอเมน') adj. ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, Syn. relevant,apt,fit
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
germicide(เจอ'มิไซดฺ) n. ตัวฆ่าเชื้อ (โรค) ,ตัวฆ่าgerm., See also: germicidal adj.
germinal(เจอ'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อ,เกี่ยวกับgerm, Syn. seminal
germinant(เจอ'มะนันท) adj. ซึ่งเจริญเติบโต n. ผู้ก่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
germ(n) บ่อเกิด,ชนวน,เชื้อโรค,จุลินทรีย์,เชื้อ,เค้า,หน่อ
German(adj) เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน
German(n) ชาวเยอรมัน,คนเยอรมัน,ภาษาเยอรมัน
germicide(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
germinate(vi) งอก,แตกหน่อ,เกิดขึ้น,เพาะตัวขึ้น
germination(n) การเพาะตัว,การงอก,การแตกหน่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
germ cell; cell, sex; gameteเซลล์สืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germ cell; gamete; sex cellเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
germ plasmเชื้อพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
germ tubeหลอดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
German measles; rubellaโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicidal-ฆ่าเชื้อ(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicideสารฆ่าเชื้อ(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicultureการเพาะเลี้ยงเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germinal-สิ่งผลิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germinal centre; nodule, secondaryศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germจมูกข้าว [การแพทย์]
Germ cellเซลล์ืสืบพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germ Cell Tumorsเนื้องอกเจอร์มเซลล์, [การแพทย์]
Germ Cellsเซลล์กำเนิด, [การแพทย์]
Germ Cells, Primordialเซลล์เริ่มแรก [การแพทย์]
Germ Count, Initialจำนวนเชื้อเริ่มต้น [การแพทย์]
Germ Diseasesโรคที่เกิดจากเชื้อ [การแพทย์]
Germ Layersชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน
การปฏิสนธิของไข่จะก่อให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ และเซลล์ที่แบ่งตัวสร้างตัวเองเพิ่มขึ้นนี้จะรวมตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นชั้นจำนวน 3 ชั้นได้แก่ เอกโตเดิร์ม (Ectoderm) มีโซเดิร์ม(Mesoderm) และเอนโดเดิร์ม (Endoderm) ซึ่งเรียกชั้นเหล่านี้ว่า ชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germ-Freeภาวะปลอดเชื้อ [การแพทย์]
German Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
This is german klaus, with a "k."ที่เยอรมัน คลากส์ เขียนด้วย K Chuck in Real Life (2008)
No, just german klaus,/ ไม่ แค่ เยอรมัน คล้าก Chuck in Real Life (2008)
Was that, um, german klaus with a "k,"เด๋วนะ คนเยอรมันที่ชื่อ คล้าก นำหน้าด้วย K Chuck in Real Life (2008)
But it's warm enough for germs.แต่มันอบอุ่นพอสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ Last Resort (2008)
I'm picking up steaks from the German.แม่กำลังหาซื้อสเต็กจากเยอรมัน Pilot (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
This is germane to our predicament.นี่มันเกี่ยวกับพวกเรานะ The House Bunny (2008)
Oh, well, as long as it's germane. Please continue.ถ้างั้น ในเมื่อมันเกี่ยวกันแล้ว ช่วยต่อด้วย The House Bunny (2008)
I always get the Germans mixed up.ผมผสมเยอรมันเข้ากันไปหมด Frost/Nixon (2008)
"Thousands of Germans have been made poor by the Jew."คนเยอรมันนับพันคน ต้องยากจนเพราะพวกยิว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
germHe speaks Japanese well, but I can't speak German.
germMariko studied not only English but also German.
germThe Rhine runs between France and Germany.
germKate is majoring in German.
germIt was named after Frankfurt, a German city.
germLess students study German today than formerly.
germI can't speak English, much less German.
germIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
germMy car is German.
germThis word is derived from German.
germWe Germans fear God, but nothing else in the world.
germI can't make myself understood in German.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวกล้า[N] rice seedlings, See also: germinating seed, paddy sprout, rice shoots, Syn. กล้า, ต้นกล้า, Example: แม่เอื้อมมือลงไปสัมผัสดินโคลนเพื่อปักดำข้าวกล้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น
เงินเยอรมัน[N] German silver, Example: เงินเยอรมันเป็นโลหะผสมชนิดหนึ่ง, Thai definition: โลหะเจือซึ่งมีองค์ประกอบโดยประมาณเป็นทองแดง 5 ส่วน สังกะสี 2 ส่วน และนิกเกิล 2 ส่วน
โรคหัดเยอรมัน[N] German measles, Syn. เหือด, Example: หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน หรือไม่เคยเป็นหัดเยอรมันมาก่อน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่มีไข้ชนิดออกผื่น, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ออกผื่นแดงทั่วตัวคล้ายโรคหัด แต่อาการไม่รุนแรงเท่า มีผลรุนแรงต่อทารกในครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก
เจอร์เมเนียม[N] germanium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 32 สัญลักษณ์ Ge เป็นโลหะสีขาว เปราะ หลอมละลายที่ 937.4 ํ ซ. มีสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ สารประกอบแมกนีเซียมเจอร์เมเนต ใช้ประโยชน์ในหลอดวาวแสง (fluorescent lamp), Notes: (อังกฤษ)
เชื้อ[N] germ, See also: pathogen, Syn. เชื้อโรค, Example: นักเรียนชั้นนี้ไม่สบายเกือบทั้งชั้น คงเป็นเพราะได้รับเชื้อตอนไปเข้าค่าย
ภาษาเยอรมัน[N] German, Example: โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯ มีการสอนภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสมานานแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
หัดเยอรมัน[N] German measles, See also: rubella, Syn. โรคเหือด, Example: สตรีตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ออกผื่นแดงทั่วตัว
หัดเยอรมัน[N] German measles, Syn. โรคหัดเยอรมัน, Example: สตรีตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ออกผื่นแดงทั่วตัว
เหือด[N] German measles, Syn. หัดเยอรมัน, โรคเหือด, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ออกผื่นแดงทั่วตัวคล้ายโรคหัด แต่อาการไม่รุนแรงเท่า มีผลรุนแรงต่อทารกในครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก
สงครามเชื้อโรค[N] bio-organic war, See also: germ warfare, biological warfare, Syn. สงครามชีวภาพ, Example: ตอนนี้คนทั้งโลกต่างหวาดผวาสงครามเชื้อโรค, Thai definition: การรบกันหรือต่อสู้กันโดยใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธในการทำลายล้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์เยอรมัน[n. exp.] (bīa Yoēraman) EN: German beer   FR: bière allemande [f]
ชาวเยอรมัน[n. prop.] (Chāo Yoēraman) EN: German   FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.]   FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ   FR: bactérie [f] ; germe [m]
เชอร์มินัล เบียร์ช็อต[TM] (Choēminal Bīachǿt) EN: Germinal Beerschot   FR: Germinal-Beerschot [m]
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles   FR: rubéole [f]
เจอร์เมเนียม[n.] (joēmēnīem) EN: germanium   FR: germanium [m]
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
ข้าวกล้า[n.] (khāoklā) EN: rice seedlings ; germinating seed ; paddy sprout ; rice shoots   
ครูสอนภาษาเยอรมัน[n. exp.] (khrū søn phāsā Yoēraman) EN: German teacher   FR: professeur d'allemeand [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GERM    JH ER1 M
GERME    JH ER1 M
GERMS    JH ER1 M Z
GERMER    JH ER1 M ER0
GERMAN    JH ER1 M AH0 N
GERMANS    JH ER1 M AH0 N Z
GERMANE    JH ER0 M EY1 N
GERMANO    JH ER0 M AA1 N OW0
GERMANY    JH ER1 M AH0 N IY0
GERMAIN    JH ER0 M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
germ    (n) (jh @@1 m)
germs    (n) (jh @@1 m z)
German    (n) (jh @@1 m @ n)
Germans    (n) (jh @@1 m @ n z)
Germany    (n) (jh @@1 m @ n ii)
germane    (j) (jh @1 m ei1 n)
Germanic    (j) (jh @1 m a1 n i k)
germicide    (n) (jh @@1 m i s ai d)
germinate    (v) (jh @@1 m i n ei t)
germicides    (n) (jh @@1 m i s ai d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Germane {m}; Teutone {m}Teuton [Add to Longdo]
Germanistik {f}German studies; German philology [Add to Longdo]
Keim {m} | Keime {pl}germ | germs [Add to Longdo]
Keimbildung {f} | Keimbildungen {pl}germ formation | germ formations [Add to Longdo]
Keimfaden {m}germ tube [Add to Longdo]
Keimling {m} | Keimlinge {pl}germ bud | germ buds [Add to Longdo]
Keimträger {m} | Keimträger {pl}germ carrier | germ carriers [Add to Longdo]
Keimzelle {f} | Keimzellen {pl}germ cell | germ cells [Add to Longdo]
germanisch {adj}Germanic [Add to Longdo]
Germanium {n} [chem.]germanium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages) [Add to Longdo]
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
ゲルマニウム[, gerumaniumu] (n) germanium (Ge) (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, ] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind, #1,188 [Add to Longdo]
德国[Dé guó, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Germany; German, #1,311 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] germ; bacteria, #3,583 [Add to Longdo]
德国人[Dé guó rén, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] German person or people, #12,021 [Add to Longdo]
德意志[Dé yì zhì, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ, ] German (phonetic rendition of "Deutsch"); Germany, #14,429 [Add to Longdo]
发芽[fā yá, ㄈㄚ ㄧㄚˊ, / ] germinate, #20,728 [Add to Longdo]
德语[Dé yǔ, ㄉㄜˊ ㄩˇ, / ] German (language), #24,448 [Add to Longdo]
[zhě, ㄓㄜˇ, / ] germanium Ge, metal or metalloid, atomic number 32, #33,699 [Add to Longdo]
联邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany, #44,090 [Add to Longdo]
日耳曼[Rì ěr màn, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, ] Germanic, #47,469 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Germ \Germ\ (j[~e]rm), n. [F. germe, fr. L. germen, germinis,
   sprout, but, germ. Cf. {Germen}, {Germane}.]
   1. (Biol.) That which is to develop a new individual; as, the
    germ of a fetus, of a plant or flower, and the like; the
    earliest form under which an organism appears.
    [1913 Webster]
 
       In the entire process in which a new being
       originates . . . two distinct classes of action
       participate; namely, the act of generation by which
       the germ is produced; and the act of development, by
       which that germ is evolved into the complete
       organism.               --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   2. That from which anything springs; origin; first principle;
    as, the germ of civil liberty.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The germ cells, collectively, as distinguished
    from the somatic cells, or {soma}. Germ is often used in
    place of germinal to form phrases; as, germ area, germ
    disc, germ membrane, germ nucleus, germ sac, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A microorganism, especially a disease-causing bacterium or
    virus; -- used informally, as, the don't eat food that
    falls on the floor, it may have germs on it.
    [PJC]
 
   {Disease germ} (Biol.), a name applied to certain tiny
    bacterial organisms or their spores, such as {Anthrax
    bacillus} and the {Micrococcus} of fowl cholera, which
    have been demonstrated to be the cause of certain
    diseases; same as germ[4]. See {Germ theory} (below).
 
   {Germ cell} (Biol.), the germ, egg, spore, or cell from which
    the plant or animal arises. At one time a part of the body
    of the parent, it finally becomes detached, and by a
    process of multiplication and growth gives rise to a mass
    of cells, which ultimately form a new individual like the
    parent. See {Ovum}.
 
   {Germ gland}. (Anat.) See {Gonad}.
 
   {Germ stock} (Zool.), a special process on which buds are
    developed in certain animals. See {Doliolum}.
 
   {Germ theory} (Biol.), the theory that living organisms can
    be produced only by the evolution or development of living
    germs or seeds. See {Biogenesis}, and {Abiogenesis}. As
    applied to the origin of disease, the theory claims that
    the zymotic diseases are due to the rapid development and
    multiplication of various bacteria, the germs or spores of
    which are either contained in the organism itself, or
    transferred through the air or water. See {Fermentation
    theory}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Germ \Germ\, v. i.
   To germinate. [R.] --J. Morley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 germ
   n 1: anything that provides inspiration for later work [syn:
      {source}, {seed}, {germ}]
   2: a small apparently simple structure (as a fertilized egg)
     from which new tissue can develop into a complete organism
   3: a minute life form (especially a disease-causing bacterium);
     the term is not in technical use [syn: {microbe}, {bug},
     {germ}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top