Search result for

geometric

(73 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geometric-, *geometric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geometrician[N] นักเรขาคณิต
geometric progression[N] อนุกรมเรขาคณิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geometric(จีอะเมท'ทริค) adj. เกี่ยวกับเรขาคณิต, See also: geometrically adv., Syn. geometrical
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometric seriesอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometriciann. นักเรขาคณิต

English-Thai: Nontri Dictionary
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geometric abstractionนามธรรมแบบเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric averageค่าเฉลี่ยเรขาคณิต [ดู geometric mean] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric averageค่าเฉลี่ยเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric distributionการแจกแจงเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric figureรูปเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
geometric growthการเพิ่มแบบเรขาคณิต (ประชากร) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric meanค่าเฉลี่ยเรขาคณิต, มัชฌิมเรขาคณิต [ดู geometric average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geometric mean (G.M.)มัชฌิมเรขาคณิต (จีเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Geometric periodสมัยเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric progression (G.P.)การก้าวหน้าเรขาคณิต (จีพี) [มีความหมายเหมือนกับ geometric sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geometricแบบเรขาคณิต [การแพทย์]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric sequence [geometric progression]ลำดับเรขาคณิต, ลำดับที่อัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ n + 1 กับพจน์ที่ n มีค่าคงตัว  เช่น ลำดับ 1, 2, 4, 8,   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric seriesอนุกรมเรขาคณิต, อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric shapeรูปร่างเรขาคณิต, รูปร่างที่ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Geometrical diffractionการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geometrical opticsทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geometrical Patternระบบเรขาคณิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And what are we left with geometrically?และที่เหลือจะเป็นรูปเรขาคณิต The Internet Is Forever (2010)
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน Is There a Creator? (2010)
And the Higgs field is this geometric particle field that gives mass to all known elementary particles.มีบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้อย่างชัดเจนเหล่านี้ กองกำลังของอนุภาคมูลฐาน Is There a Creator? (2010)
Now, these central objects are all the same geometric shape.พวกมันเหมือนจะเป็นเครื่องจักร นี่ไม่ใช่ฝนดาวตก, ทหาร Battle Los Angeles (2011)
It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to comprehend a single word.มันถูกเขียน ในรูปแบบภาษาคณิตศาสตร์ และตัวอักษรต่างๆ คือรูปสามเหลี่ยม,วงกลม และรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ Tessellations (2012)
Those geometric shapes... rotated and reflected infinitely repeated.รูปทรงของเรขาคณิตเหล่านี้ หมุนเวียนและสะท้อนกลับ ...ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Tessellations (2012)
He developed one test in particular that expressed highly complex hidden patterns using geometric forms.เขาได้พัฒนาชุดทดสอบ ที่สามารถแสดงให้เห็น ถึงรูปแบบที่ซ่อนอยู่อย่างซับซ้อน โดยใช้รูปเรขาคณิต Tessellations (2012)
Geometrically perfect circle.เรขาคณิตรูปวงกลม Down the Rabbit Hole (2013)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
We know your theory, Alexander, but the boy's found a simple geometrical picture.เรารู้ทฤษฎีของนาย แต่เด็กคนนั้นเขียนรูปเรขาคณิต ได้สบายๆ เลยนะ Good Will Hunting (1997)
Best represented geometrically as the golden rectangle.ตัวอย่างชัดเจนที่สุดเชิงเรขาคณิต ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง Pi (1998)
And her powers, both physical and mental are developing at a geometric rate.และพลังของเธอ ทั้งทางกายภาพ และ ทางจิต กำลังพัฒนา ที่อัตราเรขาคณิต Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geometricBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
มุมยอด[n. exp.] (mum yøt) EN: geometric angle   FR: sommet [m] ; angle supérieur [m]
รูปทรงเรขาคณิต[n. exp.] (rūpsong rēkhākhanit) EN: geometric form   FR: forme géométrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOMETRIC    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K
GEOMETRICS    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K S
GEOMETRICAL    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K AH0 L
GEOMETRICALLY    JH IY2 AH0 M EH1 T R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geometric    (j) (jh i@2 m e1 t r i k)
geometrical    (j) (jh i@2 m e1 t r i k l)
geometrically    (a) (jh i@2 m e1 t r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Form- und Lagetoleranzen {pl}geometric tolerances [Add to Longdo]
geometrische Reihe {f} [math.]geometric series [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオメトリック[, jiometorikku] (adj-na) geometric [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] (n) {comp} geometric mean [Add to Longdo]
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle) [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] (n) {comp} geometric graphics element [Add to Longdo]
幾何学的[きかがくてき, kikagakuteki] (adj-na) (See 幾何学) geometrical [Add to Longdo]
幾何級数[きかきゅうすう, kikakyuusuu] (n) geometric series or progression [Add to Longdo]
幾何級数的[きかきゅうすうてき, kikakyuusuuteki] (adj-na) geometric (progression, etc.) [Add to Longdo]
幾何光学[きかこうがく, kikakougaku] (n) geometrical optics [Add to Longdo]
幾何平均[きかへいきん, kikaheikin] (n) geometric average or mean [Add to Longdo]
形状モデル[けいじょうモデル, keijou moderu] (n) {comp} geometric model [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等比数列[děng bǐ shù liè, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] geometric progression, #113,209 [Add to Longdo]
等比级数[děng bǐ jí shù, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] geometric series (such as 1+2+4+8+...), #327,946 [Add to Longdo]
几何光学[jǐ hé guāng xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] geometric optics [Add to Longdo]
几何线[jǐ hé xiàn, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] geometric straight line [Add to Longdo]
几何量[jǐ hé liàng, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] geometric quantity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geometric \Ge`o*met"ric\, Geometrical \Ge`o*met"ric*al\, a. [L.
   geometricus; Gr. ?: cf. F. g['e]om['e]trique.]
   1. Pertaining to, or according to the rules or principles of,
    geometry; determined by geometry; as, a geometrical
    solution of a problem.
    [1913 Webster]
 
   2. (Art) characterized by simple geometric forms in design
    and decoration; as, a buffalo hide painted with red and
    black geometrical designs.
 
   Syn: geometric.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Geometric is often used, as opposed to algebraic, to
      include processes or solutions in which the
      propositions or principles of geometry are made use of
      rather than those of algebra.
      [1913 Webster]
 
   Note: Geometrical is often used in a limited or strictly
      technical sense, as opposed to mechanical; thus, a
      construction or solution is geometrical which can be
      made by ruler and compasses, i. e., by means of right
      lines and circles. Every construction or solution which
      requires any other curve, or such motion of a line or
      circle as would generate any other curve, is not
      geometrical, but mechanical. By another distinction, a
      geometrical solution is one obtained by the rules of
      geometry, or processes of analysis, and hence is exact;
      while a mechanical solution is one obtained by trial,
      by actual measurements, with instruments, etc., and is
      only approximate and empirical.
      [1913 Webster]
 
   {Geometrical curve}. Same as {Algebraic curve}; -- so called
    because their different points may be constructed by the
    operations of elementary geometry.
 
   {Geometric lathe}, an instrument for engraving bank notes,
    etc., with complicated patterns of interlacing lines; --
    called also {cycloidal engine}.
 
   {Geometrical pace}, a measure of five feet.
 
   {Geometric pen}, an instrument for drawing geometric curves,
    in which the movements of a pen or pencil attached to a
    revolving arm of adjustable length may be indefinitely
    varied by changing the toothed wheels which give motion to
    the arm.
 
   {Geometrical plane} (Persp.), the same as {Ground plane} .
 
   {Geometrical progression}, {proportion}, {ratio}. See under
    {Progression}, {Proportion} and {Ratio}.
 
   {Geometrical radius}, in gearing, the radius of the pitch
    circle of a cogwheel. --Knight.
 
   {Geometric spider} (Zool.), one of many species of spiders,
    which spin a geometrical web. They mostly belong to
    {Epeira} and allied genera, as the garden spider. See
    {Garden spider}.
 
   {Geometric square}, a portable instrument in the form of a
    square frame for ascertaining distances and heights by
    measuring angles.
 
   {Geometrical staircase}, one in which the stairs are
    supported by the wall at one end only.
 
   {Geometrical tracery}, in architecture and decoration,
    tracery arranged in geometrical figures.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geometric
   adj 1: characterized by simple geometric forms in design and
       decoration; "a buffalo hide painted with red and black
       geometric designs" [syn: {geometric}, {geometrical}]
   2: of or relating to or determined by geometry [syn:
     {geometric}, {geometrical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top