Search result for

geography

(60 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geography-, *geography*
English-Thai: Longdo Dictionary
geography(n) ภูมิศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geography[N] ภูมิศาสตร์, Syn. geology, earth science

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geography(จีออก'กระฟี) n. ภูมิศาสตร์
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
zoogeography(โซอะจีออก'ระฟี) n. การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่หลายของสัตว์., See also: zoogeo-graphern. zoogeographic adj. zoogeographical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geography, politicalภูมิศาสตร์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geographyภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Geographyภูมิศาสตร์ [การแพทย์]
Geography, Populationภูมิศาสตร์ด้านประชากร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I know you're not a geography whiz,โอเค.. ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กNerd New Haven Can Wait (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
Jackie's got Geography with the one called Tom.แจ็คกี้มีภูมิศาสตร์ กับคนที่ชื่่อทอม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Based on the geography, I'm guessing these e-mailsจากหลักทางภูมิศาสตร์ ฉันเดาว่าอีเมลล์นี้ Shut Down (2008)
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง Home (2009)
I took Geography in here.ผมเรียนภูมิศาสตร์ที่นี่ Up in the Air (2009)
You've got Cooking or Geography?เอาล่ะครับ อะไรหารด้วย 15 แล้วเหลือเศษ 8 Harry Brown (2009)
And I'll teach Juanita geography?แล้วผมจะสอนภูมิศาสตร์แก่ฮวนนิต้า Careful the Things You Say (2009)
You know the geography. It's your call.นายรู้ทางดี ตัดสินใจเลยเกลน Tell It to the Frogs (2010)
Giving out geography lessons now, are you, DiNozzo?จะมาสอนวิชาภูมิศาสตร์กันตอนนี้รึไง ดิโนสโซ่ Spider and the Fly (2010)
Year of 99, Geography classmates, am I right?ปี1999 แผนกภูมิศาสตร์ถูกต้องไหม Finding Mr. Destiny (2010)
Cruising altitude for the year will be world geography through current events.กำลังบินไต่ระดับไปเรียนเรื่อง เหตุการณ์ปัจจุบันตามภูมิประเทศต่างๆ Bad Teacher (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geographyA map helps us study geography.
geographyHe is at home with the geography of Tokyo.
geographyHe likes geography and history.
geographyHis knowledge of geography is poor.
geographyI am at home with the geography of Higashikakogawa.
geographyI am familiar with the geography of this town.
geographyI am weak in geography.
geographyI like geography and history.
geographyIn studying geography, you must make constant use of maps.
geographyI prefer history to geography.
geographyThey had little information about geography.
geographyThis does not mean only the study of language, history or geography.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิศาสตร์[N] geography
ภูมิศาสตร์[N] geography, Syn. วิชาภูมิศาสตร์, Example: พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีส่วนสร้างเสริมระเบียบวินัยให้แก่คนญี่ปุ่นมาก่อน, Thai definition: วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่างๆ ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิศาสตร์[n.] (phūmisāt) EN: geography   FR: géographie [f]
ภูมิศาสตร์การเกษตร[n. exp.] (phūmisāt kān kasēt) EN: agricultural geography   
ภูมิศาสตร์การเมือง[n. exp.] (phūmisāt kānmeūang) EN: political geography ; geopolitics   FR: géographie politique [f] ; géopolitique [f]
ภูมิศาสตร์กายภาพ[n. exp.] (phūmisāt khāiyaphāp) EN: physical geography ; geophysics   FR: géographie physique [f] ; géophysique [f]
ภูมิศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phūmisāt prachākøn) EN: demographic geography ; population geography   
ภูมิศาสตร์ประวัติ[n. exp.] (phūmisāt prawat) EN: historical geography   
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[n. exp.] (phūmisāt sētthakit) EN: economic geography   
วิชาภูมิศาสตร์[n. exp.] (wichā phūmisāt) EN: geography   FR: géographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOGRAPHY    JH IY0 AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geography    (n) (jh i1 o1 g r @ f ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオグラフィー[, jiogurafi-] (n) geography [Add to Longdo]
言語地理[げんごちり, gengochiri] (n) (See 言語地理学) linguistic geography [Add to Longdo]
言語地理学[げんごちりがく, gengochirigaku] (n) (See 言語地理) linguistic geography [Add to Longdo]
古生物地理学[こせいぶつちりがく, koseibutsuchirigaku] (n) palaeobiogeography; paleobiogeography [Add to Longdo]
古地理[こちり, kochiri] (n) past geography [Add to Longdo]
古地理学[こちりがく, kochirigaku] (n) paleogeography; palaeogeography [Add to Longdo]
砂嘴[さし, sashi] (n) spit (geography); sandbank [Add to Longdo]
自然地理学[しぜんちりがく, shizenchirigaku] (n) physical geography [Add to Longdo]
植物地理学[しょくぶつちりがく, shokubutsuchirigaku] (n) phytogeography; geobotany [Add to Longdo]
人文地理[じんぶんちり;じんもんちり, jinbunchiri ; jinmonchiri] (n) descriptive geography [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地理[dì lǐ, ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ, ] geography [Add to Longdo]
地理学[dì lǐ xué, ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] geography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 geography \ge*og"ra*phy\, n.; pl. {Geographies}. [F.
   g['e]ographie, l. geographia, fr. Gr. ?; ge`a, gh^, the earth
   + ? description, fr. ? to write, describe. See {Graphic}.]
   1. The science which treats of the world and its inhabitants;
    a description of the earth, or a portion of the earth,
    including its structure, features, products, political
    divisions, and the people by whom it is inhabited. It also
    includes the responses and adaptations of people to
    topography, climate, soil and vegetation
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. A treatise on this science.
    [1913 Webster]
 
   {Astronomical}, {or Mathematical}, geography treats of the
    earth as a planet, of its shape, its size, its lines of
    latitude and longitude, its zones, and the phenomena due
    to to the earth's diurnal and annual motions.
 
   {Physical geography} treats of the conformation of the
    earth's surface, of the distribution of land and water, of
    minerals, plants, animals, etc., and applies the
    principles of physics to the explanation of the
    diversities of climate, productions, etc.
 
   {Political geography} treats of the different countries into
    which earth is divided with regard to political and social
    and institutions and conditions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geography
   n 1: study of the earth's surface; includes people's responses
      to topography and climate and soil and vegetation [syn:
      {geography}, {geographics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top