Search result for

genuine

(66 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genuine-, *genuine*
Possible hiragana form: げぬいね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genuine[ADJ] แท้, See also: ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้, Syn. genuine, real, true, Ant. ungenuine, unreal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genuine(เจน'นูอีน) adj. แท้,แท้จริง,จริงใจ,ไม่เสแสร้ง., See also: genuineness n., Syn. veritable,real,frank

English-Thai: Nontri Dictionary
genuine(adj) แท้,จริง,แท้จริง,จริงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genuine documentเอกสารที่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genuinenessความแท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว The Blues Brothers (1980)
The very genuine, the very wonderful, the very stage-hoggy Steven Gold.- คิวใครต่อ ต้นตำรับ คนเก่ง เซียนเวที สตีเว่น โกลด์ Punchline (1988)
- Genuine science.- วิทยาศาสตร์แท้ The Russia House (1990)
- Their pain and frustration is genuine.- ความเจ็บและความไม่พอใจนี่มันวิเศษ Junior (1994)
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
Jackpot! A genuine compass!แจ็คพอต! James and the Giant Peach (1996)
It isn't always Shakespeare, but it's genuine.ไม่เลิศแบบเชคสเปียร์ แต่เป็นของแท้ เป็นชีวิต The Truman Show (1998)
It's a genuine game urge.มันเป็นตัวเร่งอัจฉริยะของเกม eXistenZ (1999)
As the day and the second round came to an end, there was genuine excitement.ทำให้พอจบรอบสอง ผู้คนตื่นเต้นกันทั่วหน้า The Legend of Bagger Vance (2000)
All initial opinions are this is genuine.ฟุตเทจเหล่านี้ไม่มีการตัดต่อใดๆ Signs (2002)
- No, no. I'm genuinely curious.- ไม่ ไม่ ป๊าอยากรู้จากใจจริง The Dreamers (2003)
At least your work shows genuine promise.อย่างน้อยผลงานคุณก็ฉายแวว Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genuineCompare this genuine jewel with that imitation.
genuineEven the experts took the painting for a genuine Rembrandt.
genuineFor years the picture passed as a genuine Rembrandt.
genuineHer anger was genuine.
genuineHe's a genuine aristocrat.
genuineI believe it is a genuine Picasso.
genuineMy predecessors had asked their questions of nature with genuine curiosity and awaited her reply.
genuineThat football is made of genuine leather.
genuineThe art dealer guaranteed the picture genuine.
genuineThe article is genuine.
genuineThe document is not either genuine or forged.
genuineThe patron appreciates genuine antiques.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้จริง[N] genuine wood, See also: hardwood, prepared lumber, Syn. ไม้เนื้อแข็ง, Thai definition: ไม้ต่างๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่
ของจริง[N] authentic, See also: genuine, real thing, Syn. ของแท้, Ant. ของเทียม, ของปลอม, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน, Thai definition: ตัวจริงของแท้
ของแท้[N] genuine thing, See also: real thing, original, Syn. ของจริง, Ant. ของปลอม, ของเทียม, Example: เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
ของแท้[n. exp.] (khøng thaē) EN: genuine thing   
ของแท้[adj.] (khøng thaē) EN: genuine ; real   FR: authentique ; d'origine
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber   
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness   FR: vérité [f]
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic   FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic   FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENUINE    JH EH1 N Y AH0 W AH0 N
GENUINE    JH EH1 N Y UW0 W AY2 N
GENUINELY    JH EH1 N Y AH0 W AH0 N L IY0
GENUINELY    JH EH1 N Y UW0 W AY2 N L IY0
GENUINENESS    JH EH1 N Y AH0 W AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuine    (j) (jh e1 n y u i n)
genuinely    (a) (jh e1 n y u i n l ii)
genuineness    (n) - (jh e1 n y u i n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノホン[, monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word) [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
至情[しじょう, shijou] (n) sincerity; genuine feeling [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) [Add to Longdo]
純粋[じゅんすい, junsui] (adj-na,adj-no) pure; true; genuine; unmixed; (P) [Add to Longdo]
純正;醇正[じゅんせい, junsei] (adj-na,adj-no) genuine; pure; perfect [Add to Longdo]
純正品[じゅんせいひん, junseihin] (n) {comp} genuine products [Add to Longdo]
純良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) purity; pure (and good); genuine [Add to Longdo]
純良品[じゅんりょうひん, junryouhin] (n) genuine article [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, ] genuine; pure; honest [Add to Longdo]
真人真事[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, ] genuine people and true events [Add to Longdo]
纯正[chún zhèng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄥˋ, / ] genuine [Add to Longdo]
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genuine \gen"u*ine\, a. [L. genuinus, fr. genere, gignere, to
   beget, in pass., to be born: cf. F. g['e]nuine. See
   {Gender}.]
   Belonging to, or proceeding from, the original stock; native;
   hence, not counterfeit, spurious, false, or adulterated;
   authentic; real; natural; true; pure; as, a genuine text; a
   genuine production; genuine materials. "True, genuine night."
   --Dryden.
 
   Syn: Authentic; real; true; pure; unalloyed; unadulterated.
     See {Authentic}. -- {Gen"u*ine*ly}, adv. --
     {Gen"u*ine*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        The evidence, both internal and external, against
        the genuineness of these letters, is overwhelming.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genuine
   adj 1: not fake or counterfeit; "a genuine Picasso"; "genuine
       leather" [syn: {genuine}, {echt}] [ant: {counterfeit},
       {imitative}]
   2: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
     emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
     grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]
   3: being or reflecting the essential or genuine character of
     something; "her actual motive"; "a literal solitude like a
     desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn: {actual},
     {genuine}, {literal}, {real}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top