Search result for

gentleman

(70 entries)
(1.1517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentleman-, *gentleman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
gentleman's agreement[N] สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก Rebecca (1940)
So, like the gentleman of the old school that he is, he killed her.เเล้วก็เหมือนคุณผู้ชายหัวโบราณ เขาก็เลยฆ่าหล่อนเสีย Rebecca (1940)
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)
Gentleman at the window.สุภาพบุรุษที่หน้าต่าง 12 Angry Men (1957)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
How about the next gentleman?วิธีการเกี่ยวกับสุภาพบุรุษต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ... 12 Angry Men (1957)
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
- This gentleman has made that point.- สุภาพบุรุษนี้ทำให้จุดที่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlemanA gentleman called in your absence, sir.
gentlemanA gentleman is always kind to others.
gentlemanA gentleman is a man of independent means.
gentlemanA gentleman would not do such a thing.
gentlemanA gentleman would not say such a thing.
gentlemanA gentleman would not spit on the street.
gentlemanA gentleman wouldn't do such a thing.
gentlemanAny gentleman would not use such language.
gentlemanAs she is a lady, so he is a gentleman.
gentlemanA true gentleman would not betray his friends.
gentlemanHe cannot be a gentleman to say such a rude thing.
gentlemanHe described the man as a model gentleman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
สุภาพชน[N] gentleman and lady, Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ, Example: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา, Count unit: คน
บุรุษ[N] man, See also: gentleman, male, Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย, Ant. สตรี, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ, Count unit: คน, นาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person   FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khøtoklong lūkphūchāi) EN: gentleman's agreement   FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ผู้ดี[n.] (phūdī) EN: fine person ; gentleman ; lady ; upperclass people ; person of good family   
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLEMAN    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N
GENTLEMAN    JH EH1 N AH0 L M AH0 N
GENTLEMAN'S    JH EH1 N T AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMAN'S    JH EH1 N AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMANLY    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N L IY0
GENTLEMANLY    JH EH1 N AH0 L M AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentleman    (n) (jh e1 n t l m @ n)
gentlemanly    (j) (jh e1 n t l m @ n l ii)
gentleman-at-arm    (n) -- (jh e2 n t l m @ n - @ t - aa1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenmann {m} | Ehrenmänner {m}gentleman | gentlemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
ジェントルマン;ゼントルマン[, jientoruman ; zentoruman] (n) gentleman [Add to Longdo]
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
御方;お方[おかた, okata] (n) this lady or gentleman [Add to Longdo]
士君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue [Add to Longdo]
若旦那[わかだんな, wakadanna] (n) (hon) young master; young gentleman [Add to Longdo]
紳士[しんし, shinshi] (n) (See 婦人) gentleman; (P) [Add to Longdo]
紳士的[しんしてき, shinshiteki] (adj-na) gentlemanly [Add to Longdo]
紳士風[しんしふう, shinshifuu] (adj-no) gentlemanly; gentlemanlike; in the manner of a gentleman [Add to Longdo]
送り狼[おくりおおかみ, okuriookami] (n) "gentleman" who escorts a woman home, only to make a pass at her [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
绅士[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, / ] gentleman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gannet \Gan"net\, n. [OE. gant, AS. ganet, ganot, a sea fowl, a
   fen duck; akin to D. gent gander, OHG. ganazzo. See {Gander},
   {Goose}.] (Zool.)
   One of several species of sea birds of the genus {Sula},
   allied to the pelicans.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common gannet of Europe and America ({Sula
      bassana}), is also called {solan goose}, {chandel
      goose}, and {gentleman}. In Florida the wood ibis is
      commonly called gannet.
      [1913 Webster]
 
   {Booby gannet}. See {Sula}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentleman \Gen"tle*man\, n.; pl. {Gentlemen}. [OE. gentilman
   nobleman; gentil noble + man man; cf. F. gentilhomme.]
   [1913 Webster]
   1. A man well born; one of good family; one above the
    condition of a yeoman.
    [1913 Webster]
 
   2. One of gentle or refined manners; a well-bred man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) One who bears arms, but has no title.
    [1913 Webster]
 
   4. The servant of a man of rank.
    [1913 Webster]
 
       The count's gentleman, one Cesario.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A man, irrespective of condition; -- used esp. in the
    plural (= citizens; people), in addressing men in popular
    assemblies, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Great Britain, the term gentleman is applied in a
      limited sense to those having coats of arms, but who
      are without a title, and, in this sense, gentlemen hold
      a middle rank between the nobility and yeomanry. In a
      more extended sense, it includes every man above the
      rank of yeoman, comprehending the nobility. In the
      United States, the term is applied to men of education
      and good breeding of every occupation.
      [1913 Webster]
 
   {Gentleman commoner}, one of the highest class of commoners
    at the University of Oxford.
 
   {Gentleman usher}, one who ushers visitors into the presence
    of a sovereign, etc.
 
   {Gentleman usher of the black rod}, an usher belonging to the
    Order of the Garter, whose chief duty is to serve as
    official messenger of the House of Lords.
 
   {Gentlemen-at-arms}, a band of forty gentlemen who attend the
    sovereign on state occasions; formerly called {gentlemen
    pensioners}. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gentleman
   n 1: a man of refinement
   2: a manservant who acts as a personal attendant to his
     employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man" [syn: {valet},
     {valet de chambre}, {gentleman}, {gentleman's gentleman},
     {man}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gentleman [ʒɛntəlmɛn]
   gentleman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top