Search result for

genocide

(30 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genocide-, *genocide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genocide[N] การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, See also: การทำลายล้างเชื้อชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genocideการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, พันธุฆาต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genocideการล้างชาติ, การล้างเผ่าพันธุ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [TU Subject Heading]
genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [การทูต]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that's what people call it... but it's more like genocide than war.คนมักกเรียกกันแบบนัน.. แตมันเปนการฆาลางเผาพันธมากกวาสงคราม Rambo (2008)
Our involvement could avert a genocide.การที่เรายื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คงจะทำให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ 24: Redemption (2008)
...and genocide. Yes, good, good, good.แน่นอน และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Frost/Nixon (2008)
Perhaps a drunken performance, a moronic liquor-store robbery, a selfish heroic act, a delayed reap, can create genocide in the Sudan.บางทีนักแสดงขี้เมา ไอ้ปัญญาอ่อนที่ปล้นร้านขายเหล้า ผู้กล้าที่เห็นแก่ตัวยืดเวลาเก็บวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
In the Sangalan genocide have failed.การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแซงกาล่า ให้ล้มเหลว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
War, genocide, boom, boom, boom!สงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ บึ้ม บึ้ม บึ้ม! 2012 (2009)
He's a monster responsible For nothing short of genocide.เขาเป็นปิศาจที่ไม่รู้สึกผิดอะไรกับการฆ่าคนอื่นๆ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
No, you answer for the genocide you just committed against a peaceful planet.ไม่ นายควรจะตอบเรื่องที่นาย เพิ่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดาวเคราะห์ผู้รักสันติ Star Trek (2009)
No, I prevented genocide.ไม่ ฉันต้องการมันต่างหาก Star Trek (2009)
- It was genocide.- เหมือนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ TRON: Legacy (2010)
Global warming, perpetual war, toxic waste, child labor, torture, genocide.ภาวะโลกร้อน, สงครามอันยาวนาน, ขยะเป็นพิษ แรงงานเด็ก, การทรมาน, การทำลายชนชาติ เงินเล็กน้อยที่ต้องการใช้จ่าย Everything Is Broken (2010)
Total bloody genocide.ฆ่าล้างทั้งตระกูล Turas (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENOCIDE    JH EH1 N AH0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genocide    (n) (jh e1 n @ s ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Völkermord {m} | Völkermorde {pl}genocide | genocides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェノサイド[, jienosaido] (n) genocide; (P) [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
大虐殺[だいぎゃくさつ, daigyakusatsu] (n) mass killing; genocide [Add to Longdo]
大量虐殺[たいりょうぎゃくさつ, tairyougyakusatsu] (n,adj-no) massacre; genocide [Add to Longdo]
民族大虐殺[みんぞくだいぎゃくさつ, minzokudaigyakusatsu] (n) racial genocide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种族灭绝[zhǒng zú miè jué, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] genocide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genocide \gen"o*cide\ n.
   The systematic killing of a racial or cultural group; as, the
   Nazi genocide of Jews left few in Germany or Poland after
   World War II.
 
   Syn: race murder, racial extermination.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genocide
   n 1: systematic killing of a racial or cultural group [syn:
      {genocide}, {race murder}, {racial extermination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top