Search result for

generosity

(43 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generosity-, *generosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generosity[N] ความกรุณา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, Syn. benebolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality

English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generosityการให้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Generosity.ความโอบอ้อมอารี The Other Boleyn Girl (2008)
I have shown Mary enough kindness and generosity.ข้าให้ความเมตตาแก่นางมาพอแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
- Your compassion, generosity, the way you see beauty in simple things.ความเข้าใจคนอื่น ความเอื่อเฝื้อ เป็นเส้นทางให้คุณเห็นความงามสิ่งที่ธรรมดา Nights in Rodanthe (2008)
I can live my life in peace, thanks to your generosity.แม่เลยอยู่ได้อย่างสงบ ขอบคุณสำหรับความเฟื้อนะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Because even in your generosity, Nathan, you are selfish.เพราะแม้แต่ในความใจกว้างของนาย เนธาน มันก็ยังเห็นแก่ตัว Chapter Ten '1961' (2009)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, as promised, no speech just a thank-you because tonight, with your extraordinary generosity we have raised $1.7 million.ท่านผู้มีเกียร์ติ... .. ตามที่สัญญา 2012 (2009)
"Tiny" is not the word for your extraordinary generosity."นิดเดียว" ไม่ใช่คำที่เหมาะกับความเอื้อเฟื้อที่พิเศษมาก ๆ ของคุณ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
you see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.ที่ทุกท่านเห็นรอบๆโบสถ์ แต่ยังรวมถึงความเมตตากรุณาของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อหลายๆครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ Desert Cantos (2009)
- Well, generosity of spirit, Kyle.ก็ ใจดีให้เป็นนิสัยน่ะ ไคล์ If I Had a Hammer (2009)
- Generosity of spirit. - Foundation of love, man.ใจดีสุดๆ พื้นฐานแห่งรักเลยนาย If I Had a Hammer (2009)
- generosity of spirit, arthur?จิตใจที่เอื้อเฟื้อล่ะ อาร์เธอร์ Road Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generosityGenerosity is innate in some people.
generosityI had great admiration for his generosity.
generosityTwo traits of Americans are generosity and energy.
generosityWe should not take advantage of the generosity of a friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้ออาทร[N] generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความอารี[N] generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกรุณา[n.] (khwām karunā) EN: generosity   FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
ทานบารมี[n.] (thānnabāramī) EN: height of liberality ; height of generosity   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEROSITY    JH EH2 N ER0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generosity    (n) (jh e2 n @ r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
気前[きまえ, kimae] (n) generosity; (P) [Add to Longdo]
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
広量[こうりょう, kouryou] (adj-na,n) generosity; broad-hearted [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generosity \Gen`er*os"i*ty\, n. [L. generositas: cf. F.
   g['e]n['e]rosit['e].]
   1. Noble birth. [Obs.] --Harris (Voyages).
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being noble; noble-mindedness.
    [1913 Webster]
 
       Generosity is in nothing more seen than in a candid
       estimation of other men's virtues and good
       qualities.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberality in giving; munificence.
 
   Syn: Magnanimity; liberality.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generosity
   n 1: the trait of being willing to give your money or time [syn:
      {generosity}, {generousness}] [ant: {stinginess}]
   2: acting generously [syn: {generosity}, {unselfishness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top