Search result for

generating

(23 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generating-, *generating*, generat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generating functionฟังก์ชันก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generating lineเส้นก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every week, two new coal-fired generating plants are built in China alone.โรงไฟฟ้าถ่านหินถูกสร้าง ในจีนที่เดียวถึง 2 แห่ง Home (2009)
And generating one of the world's largest private fortunes, surpassing Bill Gates practically, over night.นั่นทำให้ก่อกำเนิด อภิมหาเศรษฐี อันดับหนึ่ง Nใหม่ล่าสุด ที่เอาชนะ บิลเกตส์ ได้ Nเพียงแค่ในเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้น Gamer (2009)
This is nuts, it's like the signal is generating simultaneously from six countries.บ้าไปแล้ว นี่เหมือนสัญญาณ ส่งมาจาก 6 ประเทศNพร้อมๆกันเลย Gamer (2009)
The battery wasn't generating enough power.แบตเตอรี่มีกำลังไฟไม่พอ Prison Break: The Final Break (2009)
The battery wasn't generating enough power.แบตเตอร์รี่ สร้างไฟได้ไม่พอ Free (2009)
It means it's time for the website to start generating revenue.หมายถึงได้เวลาที่เวบเรา จะหารายได้แล้วไง The Social Network (2010)
I figured Mark, Dustin and the new interns could work on the site while I was generating advertiser interest in New York.ผมคิดว่ามาร์ค ดัสตินแล้วก็เด็กฝึกงาน จะทำเวบกัน ตอนที่ผมเริ่มหาโฆษณาในนิวยอร์ก The Social Network (2010)
And, really, the great challenge to science -- and this is the exciting part -- is not so much the fact that the brain's generating the experiences -- is what are the stimuli?หลายนักคิดทางศาสนาที่ดี มีความสามารถในการใช้ ไฟฟ้าในกลีบขมับ ลูเธอร์ที่คุณรู้ว่าผู้ที่เริ่ม ต้นมาร์ติน, ถูกฟ้าผ่า Is There a Creator? (2010)
There's something generating an atmosphere.มันมีบางอย่าง ที่ช่วยแปลงบรรยากาศได้ Prometheus (2012)
Your article on Nate is generating major online buzz.บทความของคุณเรื่องเนท คือการแพร่ทางออนไลน์ที่สำคัญ Portrait of a Lady Alexander (2012)
They're generating quite the buzz. [Smack! ]มันผลิตผึ้งออกมาได้ ไดสัน Hail, Hale (2013)
But if it was, it might be what's generating the dome itself.เเต่ถ้ามันเป็นเเบบนั้น มันอาจจะเป็นสิ่งที่ให้พลังงาน กับโดม The Endless Thirst (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATING    JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generating    (v) (jh e1 n @ r ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generatoraggregat {n}generating set [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電源車[でんげんしゃ, dengensha] (n) (1) vehicle-mounted electricity generator (e.g. for filming, emergencies, etc.); (2) power-generating railway car (e.g. for air-conditioning on a non-electric train) [Add to Longdo]
発電効率[はつでんこうりつ, hatsudenkouritsu] (n) power generation efficiency; generating efficiency [Add to Longdo]
母関数[ぼかんすう, bokansuu] (n) {comp} generating function [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] (n) (1) generating line; (2) {comp} bus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
母関数[ぼかんすう, bokansuu] generating function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generate \Gen"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Generated}; p. pr. &
   vb. n. {Generating}.] [L. generatus, p. p. of generare to
   generate, fr. genus. See {Genus}, {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. To beget; to procreate; to propagate; to produce (a being
    similar to the parent); to engender; as, every animal
    generates its own species.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be; to bring into life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To originate, especially by a vital or chemical process;
    to produce; to cause.
    [1913 Webster]
 
       Whatever generates a quantity of good chyle must
       likewise generate milk.        --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To trace out, as a line, figure, or solid, by the
    motion of a point or a magnitude of inferior order.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top