Search result for

gelaunt

(61 entries)
(1.6046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelaunt-, *gelaunt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelaunt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelaunt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look scared.Schlecht gelauntThe H-Man (1958)
Gormann seems to be in a bad mood.Scheint schlecht gelaunt zu sein, der Gormann. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I hope it isn't too symbolic. Next week, I shall return with soaring spirits and an uplifting story.In der nächsten Woche werde ich gutgelaunt und einer erbaulichen Geschichte für Sie da sein. A Personal Matter (1959)
- Never mind. You're in too bad a humor.Sie sind schlecht gelauntRio Bravo (1959)
- Well, I concede I'm a bit moody.- Ich gebe zu, ich bin schlecht gelauntCan-Can (1960)
Annoying child.So ein mies gelauntes Kind. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Medea was very sweet, but sometimes she has a bad temper. Sweet?Äh, Medea war sehr süß, aber manchmal ist sie schlecht gelauntNever on Sunday (1960)
She was not in a very good mood.Sie war nicht besonders gut gelauntNever on Sunday (1960)
AN UG LY, SU LLEN, U N BELI EVABLY BRUTAL MAN NAM ED WI LLIAM TECU MSEH SH ERMAN.Ein hässlicher, übel gelaunter und unfassbar brutaler Mann namens William Tecumseh Sherman. Long Live Walter Jameson (1960)
You're in a nice mood.- Reizend. - Etwas schlecht gelaunt heute? Carry on Regardless (1961)
cheerful is the word, Jane.Gut gelaunt ist der richtige Ausdruck, Jane. Scream of Fear (1961)
- Are you in a bad mood?- Nichts. Warum bist du schlecht gelauntViridiana (1961)
Craving a boon, I wonder if you're in a good mood or bad.Bist du gut oder schlecht gelaunt? Ich habe eine Bitte. Wild in the Country (1961)
All right, we'll try.Wie freundlich und gut gelaunt der Graf ist. Madame (1961)
He seems in excellent spirits and it's nine weeks now, sir nine weeks today that he's been in there.Er scheint bestens gelaunt zu sein. Und es sind schon neun Wochen, Sir. Er ist bereits neun Wochen da drin. The Silence (1961)
Just as bad-tempered as your dad!So schlecht gelaunt wie ihr Papa! Le combat dans l'île (1962)
She's in very good spirits this morning.Sie ist heute sehr gut gelauntJules and Jim (1962)
- When I'm in a bad mood.Wenn ich schlecht gelaunt bin. Hitch-Hike (1962)
I'm in a bad mood.Ich bin schlecht gelauntSanjuro (1962)
She's changed all of a sudden. She's turned so nervous and angry.Auf einmal ist sie schlecht gelaunt, nervös ... 8½ (1963)
As a matter of fact, he's very grouchy.Er ist ziemlich mies gelauntIrma la Douce (1963)
- What mood are you in?- Wie seid ihr gelauntCheryomushki (1963)
You catch Carrasco, he feeling good.Carrasco ist gut gelauntThe Outrage (1964)
Grandpa! Are you going to hang around here sulking all night?Willst du den ganzen Abend schlecht gelaunt in der Gegend rumhängen, Grandpa? Pike's Pique (1964)
I have the whitest skin. If I'm in a bad mood...Wenn ich schlecht gelaunt bin, gehe ich zum Spiegel. Juliet of the Spirits (1965)
Nasty tempers, those Panzers.Schlecht gelaunt immer, die Panzerleute, nicht wahr? Hold That Tiger (1965)
At least you're in a good mood.Wenigstens bist du gut gelauntHerman, Coach of the Year (1965)
- My escort has a very ugly temper.- Mein Begleiter ist schlecht gelauntHow to Steal a Million (1966)
He's obstinate, ill-tempered, and quite lacking in education.Er ist starrsinnig, schlecht gelaunt und ziemlich ungebildet. The Rare Breed (1966)
The--the countess seems to be in a better mood.Die Gräfin ist jetzt besser gelauntJudy and the Thoroughbred (1967)
If you'd get a little more sleep, Colonel, you wouldn't be so cranky.Wenn Sie mehr schlafen würden, wären sie nicht so schlecht gelauntCasanova Klink (1967)
Now, everybody seems to be very happy.Sie scheinen alle sehr gut gelaunt zu sein. Two Nazis for the Price of One (1967)
Herr Kommandant wants to see you in his office, but don't worry. He is in a very good mood.Aber keine Sorge, er ist sehr gut gelauntTwo Nazis for the Price of One (1967)
I only tolerate well-bred people here, and they must be cheerful.Ich dulde nur wohl erzogene Leute. Gut gelaunt müssen sie sein. Belle de Jour (1967)
You making heavy weather of it?Schlecht gelaunt deswegen? Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Sometimes, when he's in a bad mood, or feeling lonely, we hear him thumping around, breaking glasses and bottles, trying so hard to communicate with us.Manchmal ist er schlecht gelaunt, und fühlt sich einsam. Dann hören wir ihn poltern. Er zerbricht Gläser und Flaschen, und versucht verzweifelt, mit uns zu kommunizieren. Blackbeard's Ghost (1968)
You look angry. You're always angry these days.Doch, du bist mal wieder schlecht gelauntShame (1968)
Yes, there's nothing like a song for brightening up the day, is there?Ich singe gern. Wenn ich ein Lied schmettern kann, bin ich gut gelauntA Tiger's Tale (1969)
It's nice to see that you're all in such a good humor tonight.Schön, Sie heute Abend alle so gut gelaunt zu sehen. Is There a Traitor in the House? (1969)
You are like a bear with a sore head this morning.Du bist schlecht gelaunt heute. The Swimming Pool (1969)
I see you're in excellent spirits.Gut gelaunt, wie sehe. Tchaikovsky (1970)
You look very good.Gott zum Gruße, lieber Monsieur Cruchot! Ich bewundere Sie: Immer gut gelauntThe Troops on Vacation (1970)
I asked him once, why he was in such a bad mood.Einmal fragte ich ihn, warum er schlecht gelaunt ist. Landscape After Battle (1970)
My husband isn't in a good mood.Mein Mann ist nicht gut gelauntThe House of the Bories (1970)
And a foul temper.Und schlecht gelauntThe Cop (1970)
What are you looking so happy about?Und du bist auch noch gut gelauntConfessions of a Police Captain (1971)
He came here yesterday afternoon, and was perfectly horrid.Er war gestern da und war schlecht gelauntFrenzy (1972)
Quite an ill-tempered fellow.Ein schlecht gelaunter Geselle. The Poseidon Adventure (1972)
You know, I wasn't expecting any undying gratitude, but couldn't you be a little happier?Warum so mies gelaunt? Freuen Sie sich doch, nicht im Büro zu sein. Hall of Mirrors (1972)
- You didn't lose your good temper.Ich sehe, Sie sind gut gelauntThe Invitation (1973)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutgelaunt {adj}good-humoured [Add to Longdo]
gutgelaunt {adv}good-humouredly [Add to Longdo]
missgestimmt; schlechtgelaunt; übellaunig {adj}ill-humoured [Add to Longdo]
missmutig; übellaunig; schlecht gelaunt {adj}ill-tempered [Add to Longdo]
mürrisch; launisch; übel gelaunt; verdrießlich {adj}sulky [Add to Longdo]
schlecht gelaunt; übel gelaunt; schlecht drauf; verstimmt {adj}ill-humoured [Add to Longdo]
schlecht gelauntout of humour [Add to Longdo]
störrisch; widerspenstig; schlecht gelaunt; niederträchtig {adj}ornery [Add to Longdo]
verstimmen; schlecht gelaunt machen; in schlechte Laune versetzento put in a bad mood; to annoy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top