Search result for

gash

(54 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gash-, *gash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gash[N] รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง, Syn. slash, slice, wound
gasholder[N] ถังแก๊ซขนาดใหญ่, See also: ที่เก็บแก๊ซ, Syn. gasometer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gash(แก) vt. ตัดยาวลึก n. แผลตัดยาวลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
gash(n) แผลยาวลึก
gash(vt) ทำให้เป็นแผลยาวลึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whole hillsides bear deep gashes hundreds of meters wide.ส่วนของภูเขาทั้งลูก ทรุดเป็นบริเวณ100เมตร Home (2009)
You stupid gash!ไอ้ชาติชั่ว! Balm (2009)
Dunno who this Sid guy was but he's got fucking great taste in gash.ชั้นต้องดูหน่อย โอ้ว แม่เจ้า! Everyone (2009)
Frightened little gashes,ไอ้พวกเวร The Red Serpent (2010)
When do I ever take coin over gash?กูเคยเห็นเงินสำคัญกว่าจิ๋มเหรอ? Mark of the Brotherhood (2010)
Tearing gashes in your own arms?ฉีกผิวหนังของตัวเอง Pain (2010)
Not gonna let your gash boss give my old lady a heart attack.ฉันไม่มีทางปล่อยให้เจ้านายสารเลวของนาย ทำให้อาการโรคหัวใจเมียฉันกำเริบหรอกนะ Turning and Turning (2010)
Did he, like, gash his wrists open or something?เขาดูเหมือนจะมีรอยแผลเปิดลึก ที่ข้อมือหรืออะไรแบบนั้นไหม? ...A Thousand Words (2010)
Aw, shut your gash, Nancy.อา ปิดแผลนายเถอะ แนนซี่ The Substitute (2010)
Do not tell me you'd put our entire species at risk for a gash in a sundress.อย่าบอกน่ะว่า เอาเผ่าพันธ์ของเราทั้งหมด มาเสี่ยง เพื่อผู้หญิงคนเดียว Soul of Fire (2011)
Got a nasty gash, so...แผลมันเหวอะหวะ ผมเลย... You Smell Like Dinner (2011)
She has a pretty bad gash on her head... some bumps and bruises.เธอมีแผลลึกที่หน้าผาก... มีรอยฟกช้ำด้วย I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown   FR: rompre ; interrompre

CMU English Pronouncing Dictionary
GASH    G AE1 SH
GASHED    G AE1 SH T
GASHES    G AE1 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gash    (v) (g a1 sh)
gashed    (v) (g a1 sh t)
gashes    (v) (g a1 sh i z)
gashing    (v) (g a1 sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gashahn {m} | Gashähne {pl}gas tap | gas taps [Add to Longdo]
Gashebel {m} | Gashebel {pl}throttle control | throttle controls [Add to Longdo]
Gasheizung {f}gas heating [Add to Longdo]
Gasheizkessel {m}gas boiler [Add to Longdo]
Gasherd {m} | Gasherde {pl}gas stovek | gas stoves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
がしゃっ[, gashatsu] (adv-to) (on-mim) (with a) crack [Add to Longdo]
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ずる賢い;狡賢い[ずるがしこい, zurugashikoi] (adj-i) sly [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
賀正[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]
餓死[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]
餓死[がし, gashi] verhungern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gash \Gash\ (g[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Gashed} (g[a^]sht);
   p. pr. & vb. n. {Gashing}.] [For older garth or garse, OF.
   garser to scarify, F. gercer to chap, perh. from an assumed
   LL. carptiare, fr. L. carpere, carptum, to pluck, separate
   into parts; cf. LL. carptare to wound. Cf. {Carpet}.]
   To make a gash, or long, deep incision in; -- applied chiefly
   to incisions in flesh.
   [1913 Webster]
 
      Grievously gashed or gored to death.   --Hayward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gash \Gash\, n.
   A deep and long cut; an incision of considerable length and
   depth, particularly in flesh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gash
   n 1: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
      [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   2: a trench resembling a furrow that was made by erosion or
     excavation [syn: {cut}, {gash}]
   3: a strong sweeping cut made with a sharp instrument [syn:
     {slash}, {gash}]
   v 1: cut open; "she slashed her wrists" [syn: {slash}, {gash}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GASH
     Group Admin SHell (Unix, Shell)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top