Search result for

garnish

(46 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnish-, *garnish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garnish[VT] ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garnish with[PHRV] ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with[PHRV] เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishment (n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม The Rocky Horror Glee Show (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
It's a peculiar garnish.(เคาะประตู) Hop (2011)
Yeah, okay. No offense -- you can skip the garnish.นี่ ไม่ใช่อะไรนะ คุณช่วยข้าม พิธีรีตรองไปเถอะ Death's Door (2011)
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า VIII. (2014)
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Garnish it with a "farofa" and the sliced avocado.ประดับด้วยฟาโรฟากับอาโวคาโดฝาน Woman on Top (2000)
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[n. exp.] (phū thūk āyat sap) EN: garnishee   FR: saisi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GARNISH    G AA1 R N IH0 SH
GARNISHED    G AA1 R N IH0 SH T
GARNISHES    G AA1 R N IH0 SH AH0 Z
GARNISHMENT    G AA1 R N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garnish    (v) (g aa1 n i sh)
garnished    (v) (g aa1 n i sh t)
garnishes    (v) (g aa1 n i sh i z)
garnishing    (v) (g aa1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing [Add to Longdo]
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garnish \Gar"nish\, v. t. [imp. & p. p. {Garnished}; p. pr. &
   vb. n. {Garnishing}.] [OE. garnischen, garnissen, OF. garnir
   to provide, strengthen, prepare, garnish, warn, F. garnir to
   provide, furnish, garnish, -- of German origin; cf. OHG.
   warn[=o]n to provide, equip; akin to G. wahren to watch, E.
   aware, ware, wary, and cf. also E. warn. See {Wary}, {-ish},
   and cf. {Garment}, {Garrison}.]
   1. To decorate with ornamental appendages; to set off; to
    adorn; to embellish.
    [1913 Webster]
 
       All within with flowers was garnished. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) To ornament, as a dish, with something laid
    about it; as, a dish garnished with parsley.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish; to supply.
    [1913 Webster]
 
   4. To fit with fetters. [Cant] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To warn by garnishment; to give notice to; to
    garnishee. See {Garnishee}, v. t. --Cowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garnish \Gar"nish\, n.
   1. Something added for embellishment; decoration; ornament;
    also, dress; garments, especially such as are showy or
    decorated.
    [1913 Webster]
 
       So are you, sweet,
       Even in the lovely garnish of a boy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Matter and figure they produce;
       For garnish this, and that for use.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) Something set round or upon a dish as an
    embellishment, such as {parsley}. See {Garnish}, v. t., 2.
    --Smart.
    [1913 Webster]
 
   3. Fetters. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   4. A fee; specifically, in English jails, formerly an
    unauthorized fee demanded by the old prisoners of a
    newcomer. [Cant] --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   {Garnish bolt} (Carp.), a bolt with a chamfered or faceted
    head. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garnish
   n 1: something (such as parsley) added to a dish for flavor or
      decoration
   2: any decoration added as a trimming or adornment
   v 1: take a debtor's wages on legal orders, such as for child
      support; "His employer garnished his wages in order to pay
      his debt" [syn: {garnishee}, {garnish}]
   2: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
     [syn: {trim}, {garnish}, {dress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top