Search result for

garments

(29 entries)
(0.7631 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garments-, *garments*, garment
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)
You're running around in your sleeping garments at the crack of dawn.คุณกำลัง ทำงานอยู่รอบ ๆ ใน เสื้อผ้า นอนของคุณ ที่เช้ามืด I Spit on Your Grave (2010)
At first only that both garments were made from chiffon,ตอนแรกก็แค่ชุดทั้งสอง ทำมาจากผ้าชีฟอง The Uncanny Valley (2010)
We have also determined that these garments fit ridiculously well.เรายังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุดทั้งสองนี้พอดีกับตัวของพวกเธออย่างเหมาะเจาะ The Uncanny Valley (2010)
I used to model women's foundation garments For sears, roebuck.ฉันเคยเป็นแบบให้ลองเสื้อให้ เซียร์ โรบัค Lovely (2010)
I must ride a horse, so only pack my formal garments.ข้าต้องขี่ม้า ข้าจึงต้องใส่ชุดปรกติ Episode #1.4 (2010)
Masculine garments, proper, good collie to smoke upon.เสื้อผ้าที่เหมาะสม กัญชาไว้สูบ Your Highness (2011)
He's either keeping their garments as souvenirs or re-dressing the victims as a forensic countermeasure.เขาเก็บเสื้อผ้าพวกเธอไว้เป็นของที่ระลึก หรือไม่ก็แต่งตัวเหยื่อซะใหม่\ เพื่อตอบโต้กับหน่วยพิสูจน์หลักฐาน Proof (2011)
Poisoned garments actually have an incredibly long history, going all the way back to the shirt of Nessus, which killed Hercules.การวางยาพิษที่เสื้อผ้า จริงๆก็มีในประวัติศาสตร์มานานมากแล้ว ย้อยกลับไปถึงเสื้อผ้าของเนสซัส ที่ฆ่าเฮอร์คิวลิส Heathridge Manor (2012)
Young man, if it is your ambition to handle ladies' garments, may I suggest you take employment in a launderette.พ่อหนุ่ม ถ้านี่เป็นความทะเยอะทะยานของคุณ ที่อยากช่วยเรื่องเสื้อผ้าของผู้หญิง ฉันขอแนะนำให้คุณ ไปรับงานที่ร้านซักรีดดีกว่านะจ๊ะ Saving Mr. Banks (2013)
The garments he's wearing... their simplicity...เสื้อผ้าที่เขาใส่ ความเรียบง่ายของพวกเขา John Doe (2013)
You know I've got to tuck my shit back so it doesn't get tangled up in the garments.พวกนายก็รู้ว่าฉันต้องแต๊บมันไปข้างหลัง จะได้ไม่ติดในชุด Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garmentsThese garments are made of 100 percent wool.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARMENTS    G AA1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garments    (n) (g aa1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
御衣[ぎょい, gyoi] (n) imperial garments [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
尻からげ;尻紮げ[しりからげ, shirikarage] (adv) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻っ端折り;尻っ端折(io)[しりっぱしょり, shirippashori] (n,vs) (See 尻端折り) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻端折り;尻端折(io)[しりはしょり;しりばしょり;しりはしおり, shirihashori ; shiribashori ; shirihashiori] (n,vs) (See 尻からげ) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
染衣;染め衣[そめぎぬ;しめころも(染衣), someginu ; shimekoromo ( some koromo )] (n) dyed garments; dyed kimono [Add to Longdo]
素袷(oK)[すあわせ, suawase] (n) (obsc) wearing a kimono (or awase) without any undergarments on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top