Search result for

garment

(53 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garment-, *garment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garment[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
garment[VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

English-Thai: Nontri Dictionary
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I forgot to include it in the garment bagฉันลืมเอาไอ้นี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้า New Haven Can Wait (2008)
And we do have stuff that somewhat competes with this type of garment right now.แล้วเอ่อ ร้านเรามีของอยู่เพียบ และยังมีของอื่นที่แข่งกับ... The Girlfriend Experience (2009)
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)
With that acid-free tissue paper and plastic garment bag.พร้อมกับกระดาษที่ไม่มีกรด แล้วก็ถุงพลาสติก Nice Is Different Than Good (2009)
They're in the garment bag.พวกเขาอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้า Nice Is Different Than Good (2009)
You're running around in your sleeping garments at the crack of dawn.คุณกำลัง ทำงานอยู่รอบ ๆ ใน เสื้อผ้า นอนของคุณ ที่เช้ามืด I Spit on Your Grave (2010)
There's a garment bag. Finally.อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้า ในที่สุดนายก็หาเจอ Warrior (2010)
At first only that both garments were made from chiffon,ตอนแรกก็แค่ชุดทั้งสอง ทำมาจากผ้าชีฟอง The Uncanny Valley (2010)
We have also determined that these garments fit ridiculously well.เรายังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุดทั้งสองนี้พอดีกับตัวของพวกเธออย่างเหมาะเจาะ The Uncanny Valley (2010)
I used to model women's foundation garments For sears, roebuck.ฉันเคยเป็นแบบให้ลองเสื้อให้ เซียร์ โรบัค Lovely (2010)
The fire fused the original garment to his flesh, then burned away, leaving behind these remains.ไฟได้เผาเอาผ้านี้ หลอมรวมเข้ากับผิวหนังของเขา จากนั้นก็เผาไหม้ไปทั้งหมด เหลือไว้แค่นี้ Devil's Night (2010)
I must ride a horse, so only pack my formal garments.ข้าต้องขี่ม้า ข้าจึงต้องใส่ชุดปรกติ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garment2. Sew together the shoulder of the garment body.
garmentHe hired the garment for the day.
garmentI can't find my garment bag.
garmentShe wore a loose garment.
garmentThese garments are made of 100 percent wool.
garmentThis garment is exchangeable within three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษณพาส[N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา[N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARMENT    G AA1 R M AH0 N T
GARMENTS    G AA1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garment    (n) (g aa1 m @ n t)
garments    (n) (g aa1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewand {n} | Gewänder {pl}; Kleidung {f}garment | garments [Add to Longdo]
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] garment; jacket with open slits in place of sleeves, #4,085 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] garment, #45,913 [Add to Longdo]
衣装[yī zhuāng, ㄧ ㄓㄨㄤ, / ] garment, #58,259 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] garment without a lining, #383,067 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garment \Gar"ment\, n. [OE. garnement, OF. garnement, garniment,
   fr. garnir to garnish. See {Garnish}.]
   Any article of clothing, as a coat, a gown, etc.
   [1913 Webster]
 
      No man putteth a piece of new cloth unto old garment.
                          --Matt. ix.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garment
   n 1: an article of clothing; "garments of the finest silk"
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top