Search result for

garde

(130 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garde-, *garde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garden[N] สวน, See also: ไร่, อุทยาน, Syn. orchad, organery, plot, bed
garden[VI] ทำสวน, See also: ทำไร่
gardener[N] ชาวสวน, See also: คนสวน, คนทำสวน, Syn. grower, seedsman
gardenia[N] ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง, See also: ดอกการ์ดิเนีย
gardening[N] การจัดสวน, See also: การทำสวน, การเพาะปลูก, Syn. cultivation, growing
garden house[N] บ้านสวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
garden of edenn. สวนอีเดน., Syn. Eden
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
avant-garde(อะวังการ์ด') n.,Fr. กองหน้า,กลุ่มหน้า. -adj. เกี่ยวกับการทดลอง (ศิลปะ, ดนตรี) . -avant-gardism n. -avant-gardist n., Syn. vanguard,pioneer, spearhead)
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo

English-Thai: Nontri Dictionary
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
garden(vi) ทำสวน,ปลูกสวน
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garde; gard๑. การปกครองดูแล (ผู้เยาว์)๒. การดูแลรักษา (ทรัพย์สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garden cityอุทยานนคร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garden citiesอุทยานนคร [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Garden Quinineสำมะงา [การแพทย์]
Garden toolsเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening to attract birdsการจัดสวนสำหรับนก [TU Subject Heading]
Gardensสวน [TU Subject Heading]
Gardens, Chineseสวนจีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garden house (n ) ศาลาพักผ่อนในสวน, ศาลาในสวน อ้างอิง: http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/garden-house.html

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm going to buy my mom a new house. Something with a garden.ฉันจะไปซื้อบ้านใหม่ให้แม่ บ้านที่มีสวนด้วย The Bank Job (2008)
Michael wants to see you in the garden.ไมเคิลอยากพบเธอในสวน The Bank Job (2008)
I don't mind something like 'Better Homes and Gardens'.ฉันไม่สนใจเหมือนกัน'Better Homes and Gardens'. Heartbreak Library (2008)
- The Secret Garden!-สวนแห่งความลับ! Inkheart (2008)
Look around. This garden is paradise.ดูสิ สวนนี้ยังกับสวรรค์แน่ะ Inkheart (2008)
Now she has a fine apartment and a beautiful garden.ตอนนี้มีอพาร์ทเม้นท์พร้อมด้วยสวนหย่อม Body of Lies (2008)
Because once you give people the freedom to do whatever they want, as the Lord found in the Garden of Eden, they will do exactly that;เพราะว่า ครั้งหนึ่ง คุณให้อิสระพวกมันทำอะไรก็ตามที่ใันต้องการ พระผู้เป็นเจ้าพบว่า ในสวนอีเด็น พวกเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้อง Changeling (2008)
I was sitting in the garden of my very nice house when an old man approached, and he said to me,ฉันนั่งอยู่ ในสวนหลังบ้านอันแสนสวยของฉัน มีผู้ชายแก่เดินเข้ามาหา และเขาพูดกับฉันว่า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
My second favorite civil engineer... behind Hannskarl Bandel, Madison Square Garden.วิศวกรโยธาคนโปรดของฉัน รองลงมาจากฮานสคาร์ล แบนเดล ผู้ออกแบบเมดิสัน สแควร์ การ์เดน Pineapple Express (2008)
Dad says it's got a garden.พ่อบอกว่า บ้านใหม่มีสวนด้วยนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I wanted to look in the back garden, but Mum wouldn't let me.ผมอยากออกไปที่สวนหลังบ้าน แต่แม่ไม่ยอมให้ผมไป The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The back garden?สวนหลังบ้าน? The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gardeA dog ran about in the garden.
gardeA gardener is called in to design the garden.
gardeA high wall stands all about the garden.
gardeA Japanese garden usually has a pond in it.
gardeAll the flowers in the garden are yellow.
gardeAll the flowers in the garden died for lack of water.
gardeAll the flowers in the garden withered.
gardeA lot of children gathered in the garden.
gardeAnd, they've already torn up the garden.
gardeA rabbit is running in the garden.
gardeAre there many flowers in the garden?
gardeAs soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่มกันแดด[N] sunshade, See also: garden parasol
ไม้ประดับ[N] garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
อุทยาน[N] park, See also: garden, Syn. สวน, Example: หากเขตอุทยานไปทับพื้นที่สัมปทานใดก็ต้องเพิกถอนสัมปทานนั้นได้ทันที, Thai definition: สวนเป็นที่รื่นรมย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สวน[N] garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
พืชสวน[N] garden plants, Example: ในระยะหลังมานี้ คุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวด้อยลงมาก, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้
พุด[N] Gardenia, Syn. ต้นพุด, ดอกพุด, Example: ฉันอยากได้สีทาบ้านเหมือนสีนวลของเนื้อไม้พุด มันดูสบายตาดี, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Gardenia วงศ์ Rubiaceae เช่น พุด หรือ ข่อยด่าน (G. collinsae Craib) ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ละเอียด สีนวล ใช้แกะสลัก
มิสกวัน[N] name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
มิสกวัน[N] name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
ทำสวน[V] garden, See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่, Example: ครอบครัวของเขาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี, Thai definition: เพาะปลูกพืชเพื่อเก็บผล
บ้านสวน[N] garden house, See also: farmhouse, Example: เมื่อครั้งวัยเยาว์เขาอยู่กับตายายที่บ้านสวนแถวเมืองนนท์, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในบริเวณสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing   FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn lang) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)   FR: garde-boue arrière [m]
บ้านสวน[n. exp.] (bān-suan = bān-sūan) EN: garden house ; farmhouse   
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder

CMU English Pronouncing Dictionary
GARDE    G AA1 R D
GARDEA    G AA1 R D IY0 AH0
GARDEN    G AA1 R D AH0 N
GARDENA    G AA0 R D IY1 N AH0
GARDENS    G AA1 R D AH0 N Z
GARDEN'S    G AA1 R D AH0 N Z
GARDELLA    G AA2 R D EH1 L AH0
GARDENED    G AA1 R D AH0 N D
GARDENER    G AA1 R D AH0 N ER0
GARDENIA    G AA0 R D IY1 N Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garden    (v) (g aa1 d n)
gardens    (v) (g aa1 d n z)
gardened    (v) (g aa1 d n d)
gardener    (n) (g aa1 d n @ r)
gardenia    (n) (g aa1 d ii1 n i@)
gardeners    (n) (g aa1 d n @ z)
gardenias    (n) (g aa1 d ii1 n i@ z)
gardening    (v) (g aa1 d n i ng)
garden-truck    (n) - (g aa2 d n - t r uh1 k)
garden-trucks    (n) - (g aa2 d n - t r uh1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garde {f}guards {pl} [Add to Longdo]
Garderobe {f}cloakroom; checkroom [Am.] [Add to Longdo]
Garderobe {f}dressing room [Add to Longdo]
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.] [Add to Longdo]
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.] [Add to Longdo]
Garderobenräume {f}backstage [Add to Longdo]
Garderobenschrank {m}clothes cabinet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバンギャルド;アヴァンギャルド[, abangyarudo ; avangyarudo] (n) avant-garde (fre [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ガーデナー;ガードナー[, ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener [Add to Longdo]
ガーデニング[, ga-deningu] (n) gardening [Add to Longdo]
ガーデン[, ga-den] (n) garden; (P) [Add to Longdo]
ガーデンスモーカー[, ga-densumo-ka-] (n) garden smoker [Add to Longdo]
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor [Add to Longdo]
ガーデンハウス[, ga-denhausu] (n) garden house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊甸园[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] Garden of Eden [Add to Longdo]
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] garden; orchard [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] garden [Add to Longdo]
园丁[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener [Add to Longdo]
园地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] garden area [Add to Longdo]
园林[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden [Add to Longdo]
园艺[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] gardening; horticultural [Add to Longdo]
客西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane [Add to Longdo]
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 garde [gard]
   guard
   conservation; maintenance; preservation; retention
   protection
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 garde
   guard
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 garde [xɑrdə]
   guard
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Garde [gardə] (n) , s.(f )
   guards
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top