Search result for

gaping

(32 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaping-, *gaping*, gap
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gapingช่องเปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are aware there's a gaping hole in your leg?มึงรู้ตัวป่ะว่าขามึงเป็นรูอยู่อ่ะ? Keep This Party Going (2009)
Why are you gaping at me?มองฉันแบบนั้นทำไม? Gokusen: The Movie (2009)
I believe I've pointed out some pretty gaping holes in your system.ผมว่า ผมชี้ให้เห็นถึง ช่องโหว่ของระบบพวกคุณได้ The Social Network (2010)
Big gaping ones.ช่องโหว่ใหญ่ีเชียว Bad Blood (2010)
Zack and I compared manufacturer's specs for the judge's trunk to the victim's gaping head wound.แซ็กกับฉันเปรียบเทียบสเปค ของผู้ผลิตรถของผู้พิพากษา กับบาดแผลเปิดที่ศีรษะของผู้ตาย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
For gaping at you like a schoolboy.ที่จ้องคุณอย่างกับผมเป็นเด็กๆ Harmony (2010)
Did you honestly think I wouldn't notice the gaping hole where $10 million used to be?คุณรู้อะไรมั้ยฉันคิดว่า จะซื้อคุณโสที่ไหน ในราคา 10 ล้านได้บ้าง? Guilt (2011)
I got to get something for that hideous wad of a lunch lady, who somehow was able to squeeze out a ravishing, golden-throated, raven-haired beauty from those monstrous, gaping loins.ชั้นยังต้องหาซื้อของให้ยัยป้ายักษ์ที่โรงอาหารนั่นด้วย ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องถูกเขี่ยออกไปแน่ แม่สาวทรงเสน่ห์เสียงใส Glee, Actually (2012)
A gaping pit waiting to swallow us all.หลุมดำมืด คอยกลืนกินเราทุกคน The Climb (2013)
I wanted to blind them so they wouldn't notice the gaping holes in our bid.ฉันอยากปิดตาให้พวกเขาไม่สังเกตุ ช่องโหว่ในข้อเสนอเรา The Grand Seduction (2013)
A gaping hole in your heart.เจาะหัวใจเจ้าให้เป็นรู Welcome to Storybrooke (2013)
That... hollow ache, that gaping hole that comes from senseless tragedy.ความ... เจ็บที่น่ากลัว หลุมขนาดใหญ่ Alchemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapingShe was gaping at their quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาบๆ[ADV] gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
เว่อ[ADJ] gaping, See also: wide, large, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: เทือกดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นสีเขียว ในตอนนี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมคือดินแดงเว่อกับบ้านอีกหลายหลัง, Thai definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เบอะ[ADJ] gaping, See also: severe, Example: บนศีรษะของเขามีแผลเบอะที่ดูเหมือนถูกของแข็งตีลงอย่างแรง, Thai definition: ที่เป็นแผลเหวอะหวะเข้าไป
หวะ[ADJ] open, See also: gaping, Syn. เหวอะหวะ, Example: ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกัด, Thai definition: ที่เป็นแผลลึก, ที่เปิดกว้าง
เหวอะ[ADJ] gaping, See also: large and deep, Syn. เหวอะหวะ, Example: เขาเป็นแผลเหวอะที่ขา, Thai definition: กว้างใหญ่ลึก (ใช้กับแผล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
แผลเหวอะหวะ[n. exp.] (phlaē woewa) EN: gaping wound   
โหว่[adj.] (wō) EN: hollow ; perforated ; gaping   FR: grand ouvert ; troué
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   
เหวอะหวะ[adj.] (woewa) EN: large and deep ; gaping   FR: profond ; béant

CMU English Pronouncing Dictionary
GAPING    G EY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaping    (v) (g ei1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ぽっかり[, pokkari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) lightly; (2) gaping wide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gape \Gape\ (g[aum]p; in Eng, commonly g[=a]p; 277), v. i. [imp.
   & p. p. {Gaped} (g[aum]pt or g[=a]pt); p. pr. & vb. n.
   {Gaping}] [OE. gapen, AS. geapan to open; akin to D. gapen to
   gape, G. gaffen, Icel. & Sw. gapa, Dan. gabe; cf. Skr. jabh
   to snap at, open the mouth. Cf. {Gaby}, {Gap}.]
   1. To open the mouth wide; as:
    (a) Expressing a desire for food; as, young birds gape.
      --Dryden.
    (b) Indicating sleepiness or indifference; to yawn.
      [1913 Webster]
 
         She stretches, gapes, unglues her eyes,
         And asks if it be time to rise.  --Swift.
      [1913 Webster]
    (c) Showing unselfconsciousness in surprise, astonishment,
      expectation, etc.
      [1913 Webster]
 
         With gaping wonderment had stared aghast.
                          --Byron.
    (d) Manifesting a desire to injure, devour, or overcome.
      [1913 Webster]
 
         They have gaped upon me with their mouth. --Job
                          xvi. 10.
      [1913 Webster]
 
   2. To open or part widely; to exhibit a gap, fissure, or
    hiatus.
    [1913 Webster]
 
       May that ground gape and swallow me alive! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To long, wait eagerly, or cry aloud for something; -- with
    for, after, or at.
    [1913 Webster]
 
       The hungry grave for her due tribute gapes.
                          --Denham.
 
   Syn: To gaze; stare; yawn. See {Gaze}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaping
   adj 1: with the mouth wide open as in wonder or awe; "the gaping
       audience"; "we stood there agape with wonder"; "with
       mouth agape" [syn: {agape(p)}, {gaping}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gaping [xapiŋ]
   breach; gap
   crack; crevice
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top