Search result for

gant

(66 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gant-, *gant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gantry[N] ขาหยั่งสำหรับตั้งกล้องหรือถังไม้, See also: โครงเหล็กสำหรับติดไฟสัญญาณเหนือทางรถไฟ, Syn. platform, staddle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gantt chartแผนภูมิแกนต์หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
fumigant(ฟิว'มิกันทฺ) n. สารเคมีที่ใช้รม,ยาอบ,ยารม
gargantuan(การ์แกน'ชวน) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มากมาย,มหันต์, Syn. big,huge
gigantesqueadj. มหาศาล,คล้ายยักษ์
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
litigant(ลิท'ทะเกินทฺ) n. ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ดำเนินคดี adj. เกี่ยวกับการฟ้องศาล,เกี่ยวการดำเนินคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
gantlet(n) ถุงมือทำด้วยเหล็ก
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
litigant(n) ผู้ฟ้องร้อง,คู่ความ,ผู้ดำเนินคดี
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
termagant(n) หญิงปากจัด,หญิงอารมณ์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gantry cutting machine; portal cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gantt chartsแกนทท์ ชาร์ท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gant.ด้วยการกินยาเม็ดเดียวหรอก Limitless (2011)
This isn't about Vernon Gant, Mr. Morra.นี่ไม่เกี่ยวกับเวอร์น่อน คุณมัวร่า Limitless (2011)
The Gantry Motel.โรงแรมแกรนที่ Alchemy (2013)
Gantry Motel, according to his friend,โรงแรมแกนทรี่ จากที่เพื่อนเขาบอก Alchemy (2013)
Meet me on the gantry in five minutes.มาเจอกันที่ชั้นวางของ ใน 5 นาที The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Captain Kramer, Captain Colosimo. Captain Hinshaw, Captain Gantz.กัปตันเครมเมอร์, กัปตันโคลอสสิโม่ กัปตันฮินชอว์, กัปตันแกนซ์ Airplane! (1980)
Captain Kramer, Captain Gantz. Captain Hinshaw, Captain Roberts.กัปตัเครมเมอร์, กัปตันแกนซ์ กัปตันฮินชอว์, กัปตันโรเบิร์ต Airplane! (1980)
Gantry crane that's over the Machine.ปั้นจั่นที่มากกว่าเครื่อง Contact (1997)
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้! Contact (1997)
This will slow her down, but her central operating system is up on the gantry.มันจะทำให้เธอช้าลงได้ แล้วระบบประสาทส่วนกลางของเธอละ อยู่บนโครงเหล็ก Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids   FR: ?
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ฟุ้งเฟ้อ[v.] (funfoē) EN: be extravagant with money   
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant ; be conceited   
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious   FR: prétentieux ; arrogant

CMU English Pronouncing Dictionary
GANT    G AE1 N T
GANTT    G AE1 N T
GANTZ    G AE1 N T S
GANTER    G AE1 N T ER0
GANTOS    G AE1 N T OW0 S
GANTRY    G AE1 N T R IY0
GANTLET    G AO1 N T L AH0 T
GANTNER    G AE1 N T N ER0
GANTENBEIN    G AE1 N T AH0 N B AY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gantry    (n) (g a1 n t r ii)
gantries    (n) (g a1 n t r i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
gant(n) |m| ถุงมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
でかい(P);でっかい(P)[, dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P) [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
どでかい[, dodekai] (adj-i) huge; gargantuan [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
エレガント[, ereganto] (adj-na,n) elegant; (P) [Add to Longdo]
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘托克[gān tuō kè, ㄍㄢ ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ, ] Gantok (capital of Sikkim, India), #205,440 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  gant [gã]
     glove; mitten
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  gant
  gant	(n) |m| ถุงมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top