Search result for

gangster

(66 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangster-, *gangster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangster[N] เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
Call the gangster hotline, set a meetin'.โทรแจ้งสายด่วนเรื่องคนร้าย สร้างเรื่องขึ้นสิ Pilot (2008)
What are you, a gangster?เป็นอะไร อันตพาลหรือไง? Baby and I (2008)
I thought you were a gangster as you're always in black.ฉันคิดว่าคุณเป็นอะไรสักอย่าง เพราะคุณใส่ชุดสีดำ Heartbreak Library (2008)
That gangster-type guy.ผู้ชายประหลาด Heartbreak Library (2008)
- So you're not a gangster. - What?งั้นคุณก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ หา Heartbreak Library (2008)
I'll set you straight the gangster's way.ชั้นจะจัดการแกตามแบบนักเลง My Sassy Girl (2008)
Some call me the gangster of loveบางคนเรียกผมนักเลงรัก The Love Guru (2008)
"Jimmy The Rocket"? What are you? A Muppet gangster?จิมมี่ เดอะ รอคเก็ตหรอ อะไรของนาย อันธพาลน่าโง่รึไง High School Musical 3: Senior Year (2008)
The Biograph is playing a gangster picture starring Clark Gable, Manhattan Melodrama.ที่ไบโอกราฟฉายหนังแก็งค์เตอร์ หนังของคลาก แกเบอร์เรื่องแมนฮัตตัน ไบโอรามา Public Enemies (2009)
Wang's a car importer, and while he has no criminal record, he runs with a dangerous crew of local Triad gangsters.แวง คือผู้นำเข้าเขายนต์ และในขณะที่เขาไม่มีบันทึก การเป็นอาชญากร เขาก็ไปทำธุรกิจร่วมกับ แก๊งไทรแอ็ด Chuck Versus the Best Friend (2009)
Well, I guess that's why gangsters had molls.มันช่างบ้าสิ้นดีเลย Phoenix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gangsterA group of gangsters stole money.
gangsterAmong the gangsters he went by Dan.
gangsterGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gangsterHe is threatened by a certain gangster.
gangsterHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gangsterI identified myself with the gangster in the film.
gangsterI saw a gangster lying in the light from the hall.
gangsterSpying on gangsters was a dangerous venture.
gangsterThe bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.
gangsterThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
gangsterThe gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ[N] criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
เหล่าร้าย[N] gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGSTER    G AE1 NG S T ER0
GANGSTERS    G AE1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangster    (n) (g a1 ng s t @ r)
gangsters    (n) (g a1 ng s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangster {m} | Gangster {pl}gangster | gangsters [Add to Longdo]
Gangster {m}bandit [Add to Longdo]
Gangster {m}gunman [Add to Longdo]
Gangster {m}racketeer [Add to Longdo]
Gangster {m}mobsman; mobster [Am.] [Add to Longdo]
Gangstertum {n}racketeering [Add to Longdo]
Gangsterbande {f}gang of criminals [Add to Longdo]
Gangsterbraut {f}moll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member) [Add to Longdo]
暴力団狩り[ぼうりょくだんがり, bouryokudangari] (n) roundup of gangsters [Add to Longdo]
暴力団組員[ぼうりょくだんくみいん, bouryokudankumiin] (n) (sens) mobsters; gangsters [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit, #22,779 [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit, #199,157 [Add to Longdo]
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gangster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gangster
   n 1: a criminal who is a member of gang [syn: {gangster},
      {mobster}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gangster
   gangster; hoodlum
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gangster [gɛŋstər]
   gangster; hoodlum
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gangster
 
 1. gangster
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 punk
 
 1. çürük tahta
 2. kav
 3. (A.B.D.), (argo) değersiz şey, boş laf
 4. (argo) çeteci, gangster
 5. (argo) cahil adam, yemlik
 6. (A.B.D.), (argo) değersiz, kalitesiz
 7. rahatsız.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gangster [gɛŋstr] (n) , pl.
   bandit; gangsters; gunman; racketeer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top