Search result for

gallows

(41 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallows-, *gallows*, gallow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallows[N] ที่แขวนคอนักโทษ, See also: ตะแลงแกง, Syn. gibbet, scaffold, halter
gallows humor[N] ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย), Syn. gallows humour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
gallows bittn. โครงโยงสองเสา
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
gallows treen. ตะแลงแกง,โครงหลักแขวนคอเพื่อประหารชีวิต
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have their gallows, their sacrificial ground.พวกเค้าเตรียมที่แขวนคอไว้ให้แล้ว Night and Fog (1956)
A gallows-hung scoundrel is what I see.สิ่งที่ข้าเห็นก็คือ เจ้าคนเสเพล The King and the Clown (2005)
She faces the gallows!จะขึ้นตะแลงแกงอยู่แล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Even if Will succeeds, do not ask me to endure the sight of my daughter walking to the gallows.ถึงวิลล์จะทำสำเร็จ อย่าถามพ่อว่า ยอมทนเห็นลูกสาว ตัวเองเดินขึ้นตะแลงแกงรึเปล่า .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Maybe we'll watch you dance a gallows jig!เราจะได้ดู เจ้าดิ้นเร่าๆบนตะแกรงแลง Stardust (2007)
We're going to take a walk right to the gallows, or somebody else is going to stab us in the back!พวกเรากำลังเดินไปสู่ตะแลงแกง หรือไม่ใครบางคนก็กำลังจะแทงข้างหลังเรา S.O.B. (2009)
Like witches from gallows hill....เหมือนแม่มดจากเขากัลโล่ส์ You Don't Know Jack (2010)
Megagirl? - Was there to save me from the gallows.ผู้หญิงยิ่งใหญ่ ที่ช่วยฉันจากการถูกแขวน Supergirl (2010)
Tonight we will have a gallows built, and tomorrow, one by one, we will put an end to the knights of Camelot.คืนนี้เราจะสร้างที่แขวนคอ \ และพรุ่งนี้ฆ่าทีละคน เราจะฆ่าให้หมด อัศวินของแคมเมอรอท The Coming of Arthur: Part Two (2010)
To rescue one Joshamee Gibbs from one appointment with the gallows.เพื่อช่วย โจสมี่ กิ๊ฟ จากการแขวนคอในลานประหาร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
So confiscate the map, and to the gallows with him!แล้วเราจะยึดแผนที่มา แล้วส่งมันไปลานประหาร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I will supply the lumber for the gallows and I will tie the knot on your rope.ฉันยินดีเตรียมท่อนไม้ไปทำตะแลงแกง ฉันจะมัดปมที่เชือกแกเอง Episode #1.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gallowsThe criminal was sent to the gallows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนประหาร[n. exp.] (daēn prahān) EN: gallows   
ลานประหาร[n.] (lān prahān) EN: gallows   
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLOWS    G AE1 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallows    (n) (g a1 l ou z)
gallows-bird    (n) - (g a1 l ou z - b @@ d)
gallows-birds    (n) - (g a1 l ou z - b @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumstütze {f} [naut.]gallows frame [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}gallows humour [Add to Longdo]
Galgenvogel {m}gallows bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絞首台[こうしゅだい, koushudai] (n) gallows [Add to Longdo]
死刑台[しけいだい, shikeidai] (n) scaffold; gallows [Add to Longdo]
処刑台[しょけいだい, shokeidai] (n) scaffold; gallows [Add to Longdo]
板子一枚下は地獄[いたごいちまいしたはじごく, itagoichimaishitahajigoku] (exp) (id) The sea and the gallows refuse none [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gallows \Gal"lows\, n. sing.; pl. {Gallowses}or {Gallows}. [OE.
   galwes, pl., AS. galga, gealga, gallows, cross; akin to D.
   galg gallows, OS. & OHG. galgo, G. galgen, Icel. g[=a]lgi,
   Sw. & Dan. galge, Goth. galga a cross. Etymologically and
   historically considered, gallows is a noun in the plural
   number, but it is used as a singular, and hence is preceded
   by a; as, a gallows.]
   1. A frame from which is suspended the rope with which
    criminals are executed by hanging, usually consisting of
    two upright posts and a crossbeam on the top; also, a like
    frame for suspending anything.
    [1913 Webster]
 
       So they hanged Haman on the gallows. --Esther vii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       If I hang, I'll make a fat pair of gallows. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, there were desolation of gaolers and gallowses!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A wretch who deserves the gallows. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) The rest for the tympan when raised.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A pair of suspenders or braces. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Gallows bird}, a person who deserves the gallows. [Colloq.]
    
 
   {Gallows bitts} (Naut.), one of two or more frames amidships
    on deck for supporting spare spars; -- called also
    {gallows}, {gallows top}, {gallows frame}, etc.
 
   {Gallows frame}.
    (a) The frame supporting the beam of an engine.
    (b) (Naut.) Gallows bitts.
 
   {Gallows tree}, or
 
   {Gallow tree}, the gallows.
    [1913 Webster]
 
       At length him nail['e]d on a gallow tree. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallows
   n 1: an instrument of execution consisting of a wooden frame
      from which a condemned person is executed by hanging

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top