Search result for

gains

(64 entries)
(1.3091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gains-, *gains*, gain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose
gainst(เกนซฺทฺ) prep.,conj ดูagainst
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gainsกำไร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And yet, he gains!แล้วจะให้มันตามทันได้ไง! The Princess Bride (1987)
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า? Pilot (2005)
Who gains the most out of us going to war?ใครได้ประโยชน์สุดถ้ามีสงครามขึ้นมา Crows Zero (2007)
He gains power as I get sadมันจะแข็งแกร่งถ้าฉันเศร้า Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
He gains his own food and allเขาอาหารเองได้น่ะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn until he gains a college degree, a master's degree and ultimately, a doctorate degree.ถ้าเปรียบการศึดษาเธอก่อนแต่งงาน ก็เทียได้กับจบระดับชั้นมัธยม คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเธอ จนกระทั่งจบมหาลัย ปริญญาโท Fireproof (2008)
Need I remind you whoever gains Jabba's favor.จะต้องให้เตือนรึเปล่าว่าผู้ที่ได้ตัวลูกแจ๊บบ้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
Who's your superior, Gainslay?ผู้บังคับบัญชาคุณคือใคร กินเลย์ใช่ไหม AK-51 (2008)
You're not gonna be making some serious capital gains.คุณต้องไม่ทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น The Itch (2008)
So he started manufacturing his own targets for his own gains.เลยเริ่มอุปโลกน์ชื่อเป้าหมายของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์ Wanted (2008)
Gains from illegal activities are reinvested in legal ones worldwide.Gains from illegal activities are reinvested in legal ones worldwide. Gomorrah (2008)
The gains outweigh the risks.ตอนนี้ผลผลิตของเราก็เริ่้มจะหมดแล้ว Faith (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gains"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."
gainsHe gains many friends through his honesty.
gainsHowever much she eats, she never gains weight.
gainsIll-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.
gainsI'm not interested in material gains.
gainsJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.
gainsMy watch gains five minutes a day.
gainsMy watch gains five seconds a day.
gainsMy watch gains one minute a day.
gainsMy watch gains thirty seconds a month.
gainsMy watch gains two minutes a month.
gainsMy wrist watch gains a little.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINS    G EY1 N Z
GAINSAY    G EY1 N S EY2
GAINSCO    G EY1 N S K OW0
GAINSBORO    G EY1 N Z B ER0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gains    (v) (g ei1 n z)
gainsay    (v) (g ei2 n s ei1)
gainsaid    (v) (g ei2 n s e1 d)
gainsays    (v) (g ei2 n s ei1 z)
gainsaying    (v) (g ei2 n s ei1 i ng)
Gainsborough    (n) (g ei1 n z b r @)
Gainsboroughs    (n) (g ei1 n z b r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得失[dé shī, ㄉㄜˊ ㄕ, ] gains and losses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top