หรือคุณหมายถึง gainleß?
Search result for

gainless

(2 entries)
(1.9432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainless-, *gainless*, gainles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gainless \Gain"less\, a.
   Not producing gain; unprofitable. --Hammond. --
   {Gain"less/ness}, n.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
gain less, gain-less, painless, rainless, Gaines's, sinless, Gaines, giantess, Gaile's, gainers, gayness, Guinness, skinless, chinless, gainer's, Ganges's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top