หรือคุณหมายถึง futureleß?
Search result for

futureless

(4 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -futureless-, *futureless*, futureles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futureless[ADJ] ไร้อนาคต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futureless    (j) (f y uu1 ch @ l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Futureless \Fu"ture*less\, a.
   Without prospect of betterment in the future. --W. D.
   Howells.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 futureless
   adj 1: having no prospect or hope of a future

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

futureless

 


  

 
futureless
 • ไร้อนาคต[Lex2]
 • (j) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
future less, future-less, featureless, tireless, futures, future's, treeless, fruitless

Similar FRENCH words suggested by aspell:
suturerez, bouturerez, couturerez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top