Search result for

futile

(36 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -futile-, *futile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futile[ADJ] ไร้ประโยชน์, Syn. in vain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful

English-Thai: Nontri Dictionary
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- your futile effort to have a question answered?ความล้มเหลวที่จะหาคำตอบ ให้กับความสงสัย The Time Machine (2002)
That would be as futile as drug testing at the Gay Games.มันไม่มีประโยชน์หรอก Eating Out (2004)
An impotent man's futile love.ความรักเล็กๆของผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพทางเพศ Lonesome Jim (2005)
It is when I'm setting it up, but it seems so futile afterwards.มันก็สนุกตอนจัดนะครับ แต่ตอนงานเสร็จแล้วต้องเก็บนี่สิ April Snow (2005)
- scary, sad, and futile. - What is?น่ากลัว น่าเศร้า อะไรกัน? Sad Movie (2005)
General, it will be a futile waste of time to start digging tunnels now.ท่านแม่ทัพ .. จะไม่เสียเวลาเปล่าหรือ หากมาเริ่มขุดอุโมงค์กันตอนนี้ Letters from Iwo Jima (2006)
The tunnel-digging may be futile.การขุดอุโมงค์นั่นอาจดูไร้ประโยชน์ Letters from Iwo Jima (2006)
Maybe the stand on Iwo will be futile.การยืนหยัดเพื่อรักษา อิโว อาจไร้โอกาส Letters from Iwo Jima (2006)
Maybe the whole war is futile.หรือไม่ก็ สงครามบ้านี่อาจไร้ค่า Letters from Iwo Jima (2006)
It is so futile.มันช่างไม่มีค่าเลย Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
He got angry over futile things, took insignificant things seriously. an Idiot who ended up in a bike accidentเข้ามักโกรธเรื่องไม่เป็นเรื่อง ซีเรียสกับเรื่องที่ไม่สำคัญ แล้วสุดท้ายก็ขี่มอเตอร์ไซต์รถควำตาย โง่ชะมัด Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Any attempt to intercede with them would be futile.ถ้าจะโน้มน้าวพวกเขาก็เสียเวลาเปล่า The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
futileIt isn't futile to go to university.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมๆ แล้งๆ[ADJ] futile, Example: ปัจจุบันคนหันมากินอาหารที่ไร้คุณค่าทางโภชนาการเพียง เพราะหลงภาพลักษณ์ลมๆ แล้งๆ ที่สื่อโฆษณาสร้างขึ้นมา, Thai definition: เลื่อนลอยเปล่าๆ, ไม่มีผล
ลมๆ แล้งๆ[ADV] futilely, Example: เขานั่งฝันลมๆ แล้งๆว่า สักวันจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน, Thai definition: เลื่อนลอยเปล่าๆ, ไม่มีผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลม ๆ แล้ง ๆ[adj.] (lom-lom laēng-laēng) EN: futile   FR: futile
ไม่สำำคัญ[adj.] (mai samkhan) EN: not important   FR: sans importance ; futile ; insignifiant
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund   FR: stérile ; aride ; infécond
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value   FR: futile ; sans valeur
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTILE    F Y UW1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futile    (j) (f y uu1 t ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
[と, to] (adj-na,n) vain; futile; transient; frivolous [Add to Longdo]
無益[むえき, mueki] (adj-na,n,adj-no) useless; futile; vain; (P) [Add to Longdo]
無駄にする[むだにする, mudanisuru] (exp,vs-i) to render futile; to bring to naught; to waste; to not make good use of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徒劳[tú láo, ㄊㄨˊ ㄌㄠˊ, / ] futile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Futile \Fu"tile\ (?; 277), a. [L. futilis that easily pours out,
   that easily lets loose, vain, worthless, from the root of
   fundere to pour out: cf. F. futile. See {Fuse}, v. t.]
   1. Talkative; loquacious; tattling. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Talkers and futile persons.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Of no importance; having no useful purpose; useless; vain;
    worthless; pointless. "Futile theories." --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       His reasoning . . . was singularly futile.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 futile
   adj 1: producing no result or effect; "a futile effort"; "the
       therapy was ineffectual"; "an otiose undertaking"; "an
       unavailing attempt" [syn: {futile}, {ineffectual},
       {otiose}, {unavailing}]
   2: unproductive of success; "a fruitless search"; "futile years
     after her artistic peak"; "a sleeveless errand"; "a vain
     attempt" [syn: {bootless}, {fruitless}, {futile},
     {sleeveless}, {vain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top