หรือคุณหมายถึง fuß?
Search result for

fuss

(100 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuss-, *fuss*, fus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuss[N] ความอึกทึก, See also: ความเอะอะ
fussy[ADJ] จุกจิกจู้จี้
fuss over[PHRV] กังวลมากกับ, See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ, Syn. fuss about
fuss over[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss about[PHRV] ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss around
fuss about[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss about[PHRV] กังวลมากกับ, See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ, Syn. fuss over
fuss around[PHRV] ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss about
fuss around[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
fussbudget(ฟัส'บัดจิท) n. คนจู้จี้,
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious

English-Thai: Nontri Dictionary
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think he misses you a lot. He's all fussy.ชั้นคิดว่าอูแรมคงคิดถึงนายน่ะ เขาดูหงุดหงิดมาก Baby and I (2008)
He found his real dad. What's he got to be fussy about?เขาเจอพ่อที่แท้จริงแล้ว แล้วเขาจะหงุดหงิดเรื่องอะไรหล่ะ? Baby and I (2008)
Just went by to see what all the fuss is about.แค่แวะมาดูว่ามีอะไร ที่ทำให้ตื่นเต้นไปทั่ว The Bank Job (2008)
Stop fussing.เอาละ.. หยุดก่อเรื่องยุ่งเหยิงซะที Babylon A.D. (2008)
Just bushwhacked. No need for a fuss.แค่โดนไม้บาด ไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอก Doubt (2008)
I simply don't understand what the fuss is about. It's just a big building.คุณไม่เข้าใจหรอก นี่มันเกี่ยวกับธุรกิจ Bedtime Stories (2008)
We can do it quietly, or we can make a fuss.เราจะไปกันเงียบๆ หรือโฉ่งฉ่างดี The Reader (2008)
I don't want a big fuss.ผมไม่ชอบทำให้เป็นเรื่องใหญ่ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Eli Scruggs-- quietly, with no fuss-- had a heart attack and died.อีไล สครักส์ ก็หัวใจวายตาย อย่างเงียบๆ ไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Oh, please don't make a fuss.โอ้ ไม่ อย่าเอะอะไปซิ Mama Spent Money When She Had None (2009)
There's nothing to see. Stop fussing, he'll be right as rain.ไม่เป็นไรหรอก อย่าตื่นเต้นไปหน่อยเลย เดี๋ยวแกก็หาย Nowhere Boy (2009)
Oh, no, but one of the least fussy.โอ้ ไม่แค่เรื่องจุกจิกเล็กน้อย The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fussWhat are you making all the fuss about?
fussThey would never fuss about me if I were Joe Bloggs.
fussWhat is all the fuss about?
fussWhat's all this fuss about?
fussI don't like to be made a fuss about.
fussIt doesn't become a gentleman to fuss over trifles.
fussA fussy referee can ruin a bout.
fussShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!
fussStop making a fuss.
fussThere's nothing to make such a fuss about.
fussWomen tend to fuss over trifling matters.
fussWhat are you making a great fuss about trifles?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
ความพิถีพิถัน[N] punctiliousness, See also: fussiness, Syn. ความละเอียดลออ, ความประณีต, Ant. ความหยาบ, Example: เครื่องจักสานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความพิถีพิถันในการสาน
จุกจิก[V] fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
พิธีรีตอง[n.] (phithīrītøng) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss   FR: cérémonie [f]
ท่ามาก[adj.] (thā māk) EN: fussing around   FR: poseur ; affecté ; maniéré ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSS    F AH1 S
FUSSY    F AH1 S IY0
FUSSED    F AH1 S T
FUSSES    F AH1 S AH0 Z
FUSSELL    F AH1 S AH0 L
FUSSING    F AH1 S IH0 NG
FUSSNER    F AH1 S N ER0
FUSSELMAN    F AH1 S AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuss    (v) (f uh1 s)
fussy    (j) (f uh1 s ii)
fussed    (v) (f uh1 s t)
fusses    (v) (f uh1 s i z)
fussier    (j) (f uh1 s i@ r)
fussily    (a) (f uh1 s i l ii)
fussing    (v) (f uh1 s i ng)
fusspot    (n) (f uh1 s p o t)
fussiest    (j) (f uh1 s i i s t)
fusspots    (n) (f uh1 s p o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fussel {f}lint [Add to Longdo]
Fusselbürste {f}lint brush [Add to Longdo]
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth [Add to Longdo]
fusselig {adj} | fusseliger | am fussligstenlinty | lintier | lintiest [Add to Longdo]
fusseln | fusselnd | gefusselt | es fusselt | es fusselteto fuzz | fuzzing | fuzzed | it fuzzes | it fuzzed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
フッ素;弗素[フッそ(フッ素);ふっそ(弗素);フッソ, futsu so ( futsu moto ); fusso ( futsu moto ); fusso] (n) fluorine (F) [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, / ] fussy; talkative [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
履き物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk, -Schuhe [Add to Longdo]
履物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Fussboden [Add to Longdo]
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] Fussweg, Buergersteig [Add to Longdo]
歩道橋[ほどうきょう, hodoukyou] Fussgaengerbruecke [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] Fussnote [Add to Longdo]
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
足跡[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
足跡[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuss \Fuss\ (f[u^]s), n. [Cf. {Fusome}.]
   1. A tumult; a bustle; unnecessary or annoying ado about
    trifles. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Zealously, assiduously, and with a minimum of fuss
       or noise               --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is unduly anxious about trifles; a fussbudget.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am a fuss and I don't deny it.   --W. D.
                          Howell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuss \Fuss\, v. i. [imp. & p. p. {Fussed}; p. pr. & vb. n.
   {Fussing}.]
   To be overbusy or unduly anxious about trifles; to make a
   bustle or ado. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuss
   n 1: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
      was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
      {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   2: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss"; "they
     had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
     {trouble}, {bother}, {hassle}]
   3: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
     {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   4: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle}, {flurry},
     {ado}, {fuss}, {stir}]
   v 1: worry unnecessarily or excessively; "don't fuss too much
      over the grandchildren--they are quite big now" [syn:
      {fuss}, {niggle}, {fret}]
   2: care for like a mother; "She fusses over her husband" [syn:
     {mother}, {fuss}, {overprotect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top