Search result for

fuse

(120 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuse-, *fuse*
Possible hiragana form: ふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuse[N] ฟิวส์, See also: ลวดตะกั่วนิรภัย
fuse[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fuse[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน, Syn. blend, combine, unite
fusee[N] แสงไฟสีส่องวาบเพื่อเตือนรถ
fusee[N] สายชนวน
fuselage[N] ส่วนลำตัวเครื่องบิน
fuse with[PHRV] ทำให้หลอมรวมกับ, See also: ทำให้ละลายกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuse(ฟิวซ) n. ลวดตะกั่วนิรภัย,ฟิวส์. -v. ทำให้ละลาย,ละลายร่วมกัน,หลอมรวม,ละลายรวม,ชนวนระเบิด,ชนวน,สายชนวน,ต่อสายชนวนเข้ากับวัตถุระเบิด, Syn. melt,weld,-A. separate
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuselage(ฟิวซะ'ลาจ) n. ลำตัวเครื่องบิน,เปลือกนอก
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
defuse(ดิฟิวซฺ') vt. ปลดเอาชนวนออก,ขจัดภัย
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
perfuse(เพอฟิวซ') vt. ปะพรม,กระจาย,อบ,ทำให้เต็มไปด้วย ทำให้แผ่ซ่าน., See also: perfusive adj.
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
fuse(n) ชนวน,ชนวนระเบิด,ฟิวส์
fuse(vt) หลอมรวมกัน,ทำให้ละลาย,ผสมกัน,เชื่อม
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(vi,vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่
interfuse(vt) ผสม,คลุกเคล้า,ละลายให้เข้ากัน
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuseฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuse blockแผงฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuse boxกล่องฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fusedเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fused meltฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuseการเชื่อม,ฟิวส์,รวม [การแพทย์]
fuseฟิวส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ที่ใช้ทั่วไปเป็นโลหะผสมของดีบุกกับตะกั่ว มีหลายขนาดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านมากเกินกำหนดจึงทำให้ฟิวส์หลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้า ป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากมีกระแสไฟฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuse Contactsหน้าสัมผัสของฟิวส์ [การแพทย์]
Fuse Elementsลวดฟิวส์ [การแพทย์]
Fuse Linkหัวต่อฟิวส์ [การแพทย์]
Fusel oilน้ำมันฟูเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ours has fused.เราทำหลายอย่างมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is the main fuse.อันนี้คือฟิวส์ตัวหลัก Prison Break: The Final Break (2009)
Light the fuse. Put it in play.เปิดม่านละครได้ Duplicity (2009)
That's a strong pain reaction. That means the nerves have fused.นี่คือความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก นั้นหมายถึง ระบบประสาทรวมตัวด้วยกัน District 9 (2009)
The hard drive platters must be fused.ตัวแผ่นฮาร์ดดิสก์มันโดนหลอมอ่ะ The No-Brainer (2009)
The fused plattersตัวจานบัญทึกข้อมูล The No-Brainer (2009)
The victim,Greg Wiles, was found in front of his computer too, and his hard drive was fused, just like the car salesman.เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เกรด ไวล์ส ศพเขาถูกพบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เขาเช่นกัน และฮาร์ดดิสก์เขาก็ถูกหลอม The No-Brainer (2009)
Torpedo ready, but-- thirty second fuse.ตอร์ปิโดพร้อม แต่... อีก 30 วินาที กระแทก Today Is the Day: Part 1 (2009)
I just checked the fuses-- they're fine.ฉันตรวจฟิลแล้ว มันไม่เป็นไร Gurgle (2009)
~~ if we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse ~~ ~~ sing it to me now ~~# ถ้าเราไม่ได้ เราจะระเบิดหม้อแปลง # Sectionals (2009)
and yet, nothing explodes without a fuse....แล้วก็นะ ไม่มีอะไรโพล่งออกมาหรอก ถ้าไม่มีตัวจุดชนวน... Reversals of Fortune (2009)
The same principal applied to proximity fuses, and World War II arial bombs...เป็นหลักการเดียวกับที่ประยุกต์ใช้ ใกล้เคียงกับฟิวส์ และสงครามโลกครั้งที่ 2 การระเบิดทางอากาศ Fracture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuseA fuse has blown.
fuseYou've sure got a short fuse today.
fuseThe fuse lit at once.
fuseNo sooner had Tom turned on the TV than the fuse blew.
fuseWhy don't you mend that fuse?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟิวส์[N] fuse, Example: ลองไปตรวจดูฟิวส์ก่อน ฟิวส์บ้านเราอาจจะขาดก็ได้, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น เส้น, ม้วน, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นโลหะเจือที่มีขีดหลอมตัวต่ำ ใช้ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเกินกำหนดเคลื่อนที่เข้าวงจรไฟฟ้าได้, Notes: (อังกฤษ)
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้
หลอมตัว[V] fuse, Syn. ละลายรวมกัน, หลอมละลาย, Example: ตะกั่วหลอมตัวด้วยความร้อนเกินกว่าร้อยองศา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
ชนวนระเบิด[n. exp.] (chanūan raboēt) EN: fuse   
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSE    F Y UW1 Z
FUSED    F Y UW1 Z D
FUSES    F Y UW1 Z AH0 Z
FUSELAGE    F Y UW1 S AH0 L AA2 JH
FUSELAGE    F Y UW1 S AH0 L IH0 JH
FUSELIER    F Y UW1 S L IY0 ER0
FUSELAGES    F Y UW1 S AH0 L AA0 JH AH0 Z
FUSELAGES    F Y UW1 S AH0 L IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuse    (v) (f y uu1 z)
fused    (v) (f y uu1 z d)
fuses    (v) (f y uu1 z i z)
fuselage    (n) (f y uu1 z @ l aa zh)
fuselages    (n) (f y uu1 z @ l aa zh i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不正[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherung {f}; Schmelzsicherung {f} [electr.] | elektrische Sicherung {f} | träge Sicherung | eine Sicherung durchhauenfuse | fuse | time-lag fuse | to blow a fuse [Add to Longdo]
Sicherungsdraht {m}fuse wire; safe-arming wire [Add to Longdo]
Sicherungseinsatz {m} [electr.]fuse link [Add to Longdo]
Sicherungskasten {m}; Sicherungsdose {f}fuse box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险丝[bǎo xiǎn sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄙ, / ] fuse, #60,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
敷設[ふせつ, fusetsu] das_Legen, der_Bau, das_Bauen [Add to Longdo]
普選[ふせん, fusen] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]
防ぐ[ふせぐ, fusegu] verteidigen, beschuetzen, schuetzen, verhueten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuse \Fuse\, n. [For fusee, fusil. See 2d {Fusil}.] (Gunnery,
   Mining, etc.)
   1. A tube or casing filled with combustible matter, by means
    of which a charge of powder is ignited, as in blasting; --
    called also {fuzee}. See {Fuze}.
    [1913 Webster]
 
   {Fuse hole}, the hole in a shell prepared for the reception
    of the fuse. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) a mechanism in a bomb, torpedo, rocket, or
    artillery shell, usually having an easily detonated
    explosive charge and activated by the shock of impact,
    which detonates the main explosive charge. Some fuses may
    have timing mechanisms, delaying the explosion for a short
    time, or up to several days after impact. Fuses activated
    by other mechanisms more sophisticated than impact, such
    as proximity or heat, are used in modern weapons such as
    antiaircraft or antimissile missiles.
    [PJC] Fuse

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuse \Fuse\ (f[=u]z), v. t. [imp. & p. p. {Fused} (f[=u]zd); p.
   pr. & vb. n. {Fusing}.] [L. fusus, p. p. of fundere to pour,
   melt, cast. See {Foundo} to cast, and cf. Futile.]
   1. To liquefy by heat; to render fluid; to dissolve; to melt.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite or blend, as if melted together.
    [1913 Webster]
 
       Whose fancy fuses old and new.    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuse \Fuse\, or Fuze \Fuze\, n. (Elec.)
   A wire, bar, or strip of fusible metal inserted for safety in
   an electric circuit. When the current increases beyond a
   certain safe strength, the metal melts, interrupting the
   circuit and thereby preventing possibility of damage. It
   serves the same function as a {circuit breaker}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuse \Fuse\, v. i.
   1. To be reduced from a solid to a fluid state by heat; to be
    melted; to melt.
    [1913 Webster]
 
   2. To be blended, as if melted together.
    [1913 Webster]
 
   {Fusing point}, the degree of temperature at which a
    substance melts; the point of fusion; the melting point.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuse
   n 1: an electrical device that can interrupt the flow of
      electrical current when it is overloaded [syn: {fuse},
      {electrical fuse}, {safety fuse}]
   2: any igniter that is used to initiate the burning of a
     propellant [syn: {fuse}, {fuze}, {fusee}, {fuzee}, {primer},
     {priming}]
   v 1: mix together different elements; "The colors blend well"
      [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
      {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]
   2: become plastic or fluid or liquefied from heat; "The
     substances fused at a very high temperature"
   3: equip with a fuse; provide with a fuse [ant: {defuse}]
   4: make liquid or plastic by heating; "The storm fused the
     electric mains"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top