Search result for

funk

(70 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funk-, *funk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
funky[ADJ] รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
funky[SL] ติดดิน, See also: ง่ายๆ, พื้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funk artศิลปะสะพรึงกลัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They like my sound They think I'm funkyพวกเธอต้องชอบเสียงฉัน ว่ามันทรงสเน่ห์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I wear them when I'm in the funk.ไม่ใช่เวลาจิตตก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Just a bunch of old t-shirts, funky underwear.เเค่มีมัดเสื้อเก่าๆ กางเกงในเหม็นๆ Smite (2009)
¶ bright red funky one ¶#9834; bright red funky one Scratches (2009)
That's just his funky glands.เพียงแค่เขา ขี้ขลาดมากไป The Pickle Jar (2009)
My body's feeling really funky.ร่างกายฉันรู้สึกง่ายจริงๆ Haunted (2009)
It's a good funk, but it's weird.มันง่ายดี แต่ประหลาด Haunted (2009)
Bye. I have tons of these wooden bullets, so nothin' funky.บาย ผมมีกระสุนไม้ แบบนี้เป็นตันๆ เลย The Turning Point (2009)
- I got a native doing the funky chicken here. He's blocking my blade.มายืนขวางใบมีดอยู่ Avatar (2009)
Look at 'em getting funky now. Mary. Go, girl.ดูพวกเขากำลังจะ สนุกกันสิ แมรี่ เอาเลยหนู I Smell a Rat (2010)
# Yo, let me bust this funky lyric # # Can't touch this # # Fresh new kicks advance, you gotta like that ## ฉันจะร้องพร้อมท่าเจ๋งๆ นายต้องชอบ # Bad Reputation (2010)
They call it a funkification. Meaning they show us what they've got, and we spiral into a deep black funk.พวกเขาโชว์ว่ามีดีอะไร ข่มให้เราเศร้า Funk (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNK    F AH1 NG K
FUNKE    F AH1 NG K
FUNKS    F AH1 NG K S
FUNKY    F AH1 NG K IY0
FUNKHOUSER    F AH1 NG K HH AW2 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funk    (v) (f uh1 ng k)
funks    (v) (f uh1 ng k s)
funky    (j) (f uh1 ng k ii)
funked    (v) (f uh1 ng k t)
funkier    (j) (f uh1 ng k i@ r)
funking    (v) (f uh1 ng k i ng)
funkiest    (j) (f uh1 ng k i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funk {m}; Funkmusik {f} [mus.]funk; funk music [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teleprinter [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter [Add to Longdo]
Funkamateur {m}; Funkamateurin {f}radio ham; radio amateur; amateur radio enthusiast [Add to Longdo]
Funkanlage {f}radio installation [Add to Longdo]
Funkausstellung {f}radio show [Add to Longdo]
Funkbild {n}radio-photogram [Add to Longdo]
Funkdienst {m}radio service [Add to Longdo]
Funke {m} | Funken {pl} | Funken sprühenspark | sparks | to spark [Add to Longdo]
Funkeinheit {f}radio unit [Add to Longdo]
Funkeln {n}; Blitzen {n}twinkling [Add to Longdo]
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher [Add to Longdo]
Funkenstrecke {f}spark gap [Add to Longdo]
Funkentstörung {f}radio interference suppression [Add to Longdo]
Funkfernschreiber {m}radio-teletype [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ファンキー[, fanki-] (adj-na,n) funky; (P) [Add to Longdo]
ファンク[, fanku] (n,adj-no) funk; (P) [Add to Longdo]
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
花粉管[かふんかん, kafunkan] (n) (flower's) pollen tube [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption [Add to Longdo]
数分間[すうふんかん, suufunkan] (exp) a few minutes; for a few minutes; for a number of minutes; for a period of a few minutes; for several minutes [Add to Longdo]
製粉機[せいふんき, seifunki] (n) milling machine; a mill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
噴火[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] Funktion [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]
紛骨砕身[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] sich_auf_aeusserste_anstrengen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, v. i.
   1. To emit an offensive smell; to stink.
    [1913 Webster]
 
   2. To be frightened, and shrink back; to flinch; as, to funk
    at the edge of a precipice. [Colloq.] --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {To funk out}, to back out in a cowardly fashion. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       To funk right out o' political strife. --Lowell
                          (Biglow
                          Papers).
    Funk

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, Funking \Funk"ing\, n.
   A shrinking back through fear. [Colloq.] "The horrid panic,
   or funk (as the men of Eton call it)." --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\ (f[u^][ng]k), n. [OE. funke a little fire; akin to
   Prov. E. funk touchwood, G. funke spark, and perh. to Goth.
   f[=o]n fire.]
   1. An offensive smell; a stench. [Low]
    [1913 Webster]
 
   2. One who funks; a shirk; a coward. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a state of fear.
    [PJC]
 
   4. a mildly depressed state of mind; -- often used in the
    phrase {blue funk}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\ (f[u^][ng]k), n.
   an earthy, seemingly unsophisticated style of jazz music
   having elements of black American blues and gospel.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funk \Funk\, v. t.
   1. To envelop with an offensive smell or smoke. [Obs.]
    --King.
    [1913 Webster]
 
   2. To funk at; to flinch at; to shrink from (a thing or
    person); as, to funk a task. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To frighten; to cause to flinch. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funk
   n 1: a state of nervous depression; "he was in a funk" [syn:
      {funk}, {blue funk}]
   2: United States biochemist (born in Poland) who showed that
     several diseases were caused by dietary deficiencies and who
     coined the term `vitamin' for the chemicals involved
     (1884-1967) [syn: {Funk}, {Casimir Funk}]
   3: an earthy type of jazz combining it with blues and soul; has
     a heavy bass line that accentuates the first beat in the bar
   v 1: draw back, as with fear or pain; "she flinched when they
      showed the slaughtering of the calf" [syn: {flinch},
      {squinch}, {funk}, {cringe}, {shrink}, {wince}, {recoil},
      {quail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top