Search result for

funds

(62 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funds-, *funds*, fund
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funds and scholarshipsกองทุนและทุนการศึกษา [TU Subject Heading]
Funds flow statementงบกระแสเงินทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It turns out he killed a few trust funds around here.ปรากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
As long as they don't get to Lau, we've cut off their funds.ไม่ตราบใดที่มันตามตัวเหลาไม่ได้ เงินมันเราก็ยึดอยู่ The Dark Knight (2008)
They're always eyeing the rich to donate their political funds.พวกเขาจะคอยยจ้องจับ ให้คนรวย บริจาค สำหรับกองทุนการเมืองของพวกเขา Episode #1.5 (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
You're slaves to the Saudi oil sheiks and the Wahabi oil money that funds you.ของพวกชี๊คเจ้าของบ่อน้ำมันที่ให้เงินทุนแก Body of Lies (2008)
Transfer the funds from our Siberian holdingsโอนเงินทุนจากบริษัทของเราที่ไซบีเรีย Quantum of Solace (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ Burn After Reading (2008)
I'll get you contact information, a price and instructions on how to transfer the funds.ผมจะติดต่อคุณ ข้อมูล, ราคา และ วิธีในการโอนเิงิน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I didn't transfer the funds.ฉันไม่ได้โอนเงินไปให้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundsA lot of funds are necessary to travel.
fundsAn acute lack of funds is holding up the plan.
fundsHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
fundsHe is running short of funds.
fundsHe was arrested for abusing public funds.
fundsHis undertaking failed for lack of funds.
fundsI raise funds.
fundsMoney market mutual funds.
fundsOur future will be full of difficulties because of lack of funds.
fundsOur plan failed because of the shortage of funds.
fundsOwing to a shortage of funds our project failed.
funds"Risk money" refers to funds placed in investments that seek high-return, although high-risk, investments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทุน[N] funds, Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม, Example: โรงเรียนมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากจน, Count unit: ทุน, Thai definition: เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen lūang) EN: misappropriate public funds   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoenthun) EN: allocate funds   
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān chai ngoen phit watthuprasong) EN: misappropriation of funds   
การจัดสรรเงินทุน[n. exp.] (kān jatsan ngoenthun) EN: allocation of funds   
แหล่งเงินทุน[n. exp.] (laeng ngoenthun) EN: source of investment funds   
เงินกองกลาง[n. exp.] (ngoen køngklāng) EN: common purse ; common money ; common funds   
เงินหลวง[n. exp.] (ngoen lūang) EN: public funds   FR: fonds publics [mpl] ; argent public [m]
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business   FR: investir

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNDS    F AH1 N D Z
FUNDS'    F AH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funds    (v) (f uh1 n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundsachen {pl}lost property [Add to Longdo]
Fundspektrum {n}spectrum of finds [Add to Longdo]
Fundstelle {f}place of recovery; place where sth. was found [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運営資金[うんえいしきん, un'eishikin] (n) operating funds [Add to Longdo]
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds [Add to Longdo]
官金[かんきん, kankin] (n) government funds [Add to Longdo]
機密費[きみつひ, kimitsuhi] (n) secret funds [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
金繰り[かねぐり, kaneguri] (n) financing; raising funds [Add to Longdo]
金穴[きんけつ, kinketsu] (n) a gold mine; a provider of funds [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
金子[きんす, kinsu] (n) money; funds; (P) [Add to Longdo]
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
款项[kuǎn xiàng, ㄎㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] funds; a sum of money [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure [Add to Longdo]
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子的資金移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拾得物[しゅうとくぶつ, shuutokubutsu] Fundsache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  funds
      n 1: assets in the form of money [syn: {funds}, {finances},
           {monetary resource}, {cash in hand}, {pecuniary resource}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top