Search result for

frustration

(51 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frustration-, *frustration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frustration[N] ความไม่พอใจ, See also: ความผิดหวัง, Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction, Ant. fulfillment, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค

English-Thai: Nontri Dictionary
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frustration(จิตเวช.) ความคับข้องใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frustration clauseข้อกำหนดการถูกปิดกั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frustration of contractความขัดข้องแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Frustration of the Hospitalความคับข้องใจต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Their pain and frustration is genuine.- ความเจ็บและความไม่พอใจนี่มันวิเศษ Junior (1994)
Forgive my frustration, councillors.ขอโทษครับ ท่านเทศมนตรี The Matrix Reloaded (2003)
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง The Day After Tomorrow (2004)
He worked out his frustration with life on the creek every morning.เขาออกจากงานที่น่าเศร้าในชีวิต / มาอยู่ข้างลำธารทุกๆ เช้า The Notebook (2004)
If we all cooperate, we'll get through this with as little frustration as possible.ถ้าพวกคุณให้ความร่วมมือ, เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างเรียบร้อย. National Treasure (2004)
Frustration.ผิดหวัง. Fantastic Four (2005)
If you read the books, you know that psychopaths like me have a low tolerance for frustration.ถ้าพ่ออ่านหนังสือ พ่อจะรู้ว่าไอ้โรคจิตอย่างผม อดทนต่อเรื่องหงุดหงิดใจได้น้อย It's Alive! (2007)
Explanation. That's kind of how I deal with my little life's frustrations. I vent.คำอธิบาย ก็คือฉันจะจัดการกับชีวิต ที่น่าผิดหวังยังไงกัน ฉันระบาย Charlie Bartlett (2007)
I saw Rei cry in frustration...ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเรย์ร้องไห้เสียใจ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
You can't hide. I feel your frustration.ซ่อนไม่ได้หรอก ข้าสัมผัสความหงุดหงิดของเจ้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
Frustration must be killing you.ความฉุนเฉียวทำลายคุณได้ Selfless (2008)
The frustration must be killing you.ความไม่พอใจนั่นแหละที่จะฆ่าท่าน Selfless (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frustrationAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
frustrationChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
frustrationHis anger was born of frustration.
frustrationIsn't it better to get drunk once in a while and blow off the tension of daily frustration?
frustrationPeople react to the frustration in much the same way.
frustrationVoters are taking out their frustrations at the polls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ว[N] disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khapkhøngjai) EN: frustration ; anger   FR: frustration [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUSTRATION    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N
FRUSTRATIONS    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frustration    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n)
frustrations    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frustration {f} | Frustrationen {pl}frustration | frustrations [Add to Longdo]
Frustration {f} | Frustrationen {pl}snit | snits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
フラストレーション[, furasutore-shon] (n) frustration; (P) [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
周章[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) agitation; frustration [Add to Longdo]
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挫折感[cuò zhé gǎn, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ ㄍㄢˇ, ] frustration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frustration \Frus*tra"tion\, n. [L. frustratio: cf. OF.
   frustration.]
   The act of frustrating; disappointment; defeat; as, the
   frustration of one's designs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frustration
   n 1: the feeling that accompanies an experience of being
      thwarted in attaining your goals [syn: {frustration},
      {defeat}]
   2: an act of hindering someone's plans or efforts [syn:
     {frustration}, {thwarting}, {foiling}]
   3: a feeling of annoyance at being hindered or criticized; "her
     constant complaints were the main source of his frustration"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frustration [frustratsiːoːn] (n) , s.(f )
   frustration; snit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top