หรือคุณหมายถึง fruitfulneß?
Search result for

fruitfulness

(6 entries)
(0.0719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruitfulness-, *fruitfulness*, fruitfulnes
English-Thai: Nontri Dictionary
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruitfulness    (n) (f r uu1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruitful \Fruit"ful\, a.
   Full of fruit; producing fruit abundantly; bearing results;
   prolific; fertile; liberal; bountiful; as, a fruitful tree,
   or season, or soil; a fruitful wife. -- {Fruit"ful*ly}, adv.
   -- {Fruit"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Be fruitful and multiply and replenish the earth.
                          --Gen. i. 28.
   [1913 Webster]
 
      [Nature] By disburdening grows
      More fruitful.              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The great fruitfulness of the poet's fancy. --Addison.
 
   Syn: Fertile; prolific; productive; fecund; plentiful; rich;
     abundant; plenteous. See {Fertile}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruitfulness
   n 1: the quality of something that causes or assists healthy
      growth [syn: {fruitfulness}, {fecundity}] [ant: {aridity},
      {barrenness}, {fruitlessness}]
   2: the intellectual productivity of a creative imagination [syn:
     {fecundity}, {fruitfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top