Search result for

frisk

(48 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frisk-, *frisk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frisk[VI] กระโดดโลดเต้นอย่างลิงโลด, Syn. caper, gambol, romp
frisk[N] การกระโดดโลดเต้น
frisk[VT] ค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisk[N] การค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisky[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น, Syn. energetic, lively, playful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frisk(ฟริสคฺ) vi.,vt. (การ) กระโดดโลดเต้น,ค้นตัว., See also: frisker n. friskingly adv., Syn. gambol,frolic,leap

English-Thai: Nontri Dictionary
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisk(vi) กระโดดโลดเต้น,ร่าเริง,ว่องไว
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friskการตรวจค้นตัว (เพื่อค้นอาวุธ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์ Night and Fog (1956)
I've got to frisk you, so turn around. On your knees, facing me.ผมได้มีการกระโดดโลดเต้นคุณจึงหันไปรอบ ๆ ที่หัวเข่าของคุณหันหน้าไปทางฉัน The Godfather (1972)
I've frisked a thousand punks.ฉันได้ค้นพันฟังก์ The Godfather (1972)
- He could frisk me.- เขาสามารถกระโดดโลดเต้นฉัน Showtime (2002)
- You like getting frisked?- คุณชอบการค้น? Showtime (2002)
Frisk himตึ๊บมันเลย Spygirl (2004)
I'm gonna have to frisk you.ผมต้องขอค้นตัวพวกคุณหน่อยนะครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Oh, someone's feeling a little frisky.โห รู้สึกอยากสนุกขึ้นมาแล้วละซิ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
And frisky women.และสาวขี้เล่น The Usual Suspects (2006)
They drink Tru Blood to keep their supply up, and they keep a bodyguard there in case the vamp gets a little too frisky.พวกนี้ดื่มทรูบลัดเพื่อให้อยู่รอด พวกนี้จะมีบอดี้การ์ดไว้เผื่อแวมไพร์นั่นคลั่งขึ้นมา Strange Love (2008)
Frisky, actually. I mean, that's gotta be a good sign, right?ลีลาดี อันที่จริงแล้ว ฉันหมายถึง นั่นเป็นสัญญานที่ดีใช่ไหมคะ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
- Frisk me.- ค้นตัวฉันเลย Pineapple Express (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRISK    F R IH1 S K
FRISKE    F R IH1 S K
FRISKY    F R IH1 S K IY0
FRISKED    F R IH1 S K T
FRISKIN    F R IH1 S K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frisk    (v) (f r i1 s k)
frisks    (v) (f r i1 s k s)
frisky    (j) (f r i1 s k ii)
frisked    (v) (f r i1 s k t)
friskier    (j) (f r i1 s k i@ r)
friskily    (a) (f r i1 s k i l ii)
frisking    (v) (f r i1 s k i ng)
friskiest    (j) (f r i1 s k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
嬉戯[きぎ, kigi] (n,vs) frisking; frolicing [Add to Longdo]
身体検査[しんたいけんさ, shintaikensa] (n,vs) (1) physical examination; medical checkup; (2) frisking; pat-down; search [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frisk \Frisk\, v. i. [imp. & p. p. {Frisked}; p. pr. & vb. n.
   {Frisking}.]
   To leap, skip, dance, or gambol, in fronc and gayety.
   [1913 Webster]
 
      The frisking satyrs on the summits danced. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frisk \frisk\ (fr[i^]sk), v. t.
   To search (a person) for concealed weapons or other objects,
   by patting the clothing to detect objects underneath; as, the
   police pulled the car over and frisked the occupants.
 
   Syn: frisk.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frisk \Frisk\, a. [OF. frieque, cf. OHG. frise lively, brisk,
   fresh, Dan. & Sw. frisk, Icel. friskr. See {Fresh}, a.]
   Lively; brisk; frolicsome; frisky. [Obs.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frisk \Frisk\, a.
   A frolic; a fit of wanton gayety; a gambol: a little playful
   skip or leap. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frisk
   n 1: the act of searching someone for concealed weapons or
      illegal drugs; "he gave the suspect a quick frisk" [syn:
      {frisk}, {frisking}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]
   2: search as for concealed weapons by running the hands rapidly
     over the clothing and through the pockets; "The police
     frisked everyone at the airport"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 frisk
   fresh; recent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top