Search result for

friends

(80 entries)
(0.1102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friends-, *friends*, friend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย... The Great Dictator (1940)
One of my friends.เพื่อนผมคนนึง The Great Dictator (1940)
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, I do hope we'll be friends.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ Rebecca (1940)
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
Oh, I know Colonel Julyan. We're old friends, aren't we?ผมรู้จักท่านผู้พันจูเลี่ยน เราเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่หรือครับ Rebecca (1940)
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่ Rebecca (1940)
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน Night and Fog (1956)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendsAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
friendsA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendsAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
friendsA good book is the best of friends, the same today and forever.
friendsA hedge between keeps friendship green.
friendsA host of friends came to see me off.
friendsAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
friendsAi finds it difficult to make friends with Ken.
friendsA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
friendsAkiko has some friends in France.
friendsAll his friends backed his plan.
friendsAll his friends believed him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง[N] friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
พลพรรค[N] partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count unit: คน
พวกพ้อง[N] friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
สันถวไมตรี[N] friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ความเป็นเพื่อน[N] friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samākhom) EN: associate with ; make friends with ; contact with   
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
กลุ่มเพื่อนเนวิน[org.] (Klum Pheūoen Nēwin) EN: Friends of Newin Group   
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[v. exp.] (lenphūak len phøng) EN: play favoritism ; favour one's friends   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDS    F R EH1 N D Z
FRIENDS    F R EH1 N Z
FRIENDS'    F R EH1 N D Z
FRIENDS'    F R EH1 N Z
FRIENDSHIP    F R EH1 N D SH IH2 P
FRIENDSHIP    F R EH1 N SH IH2 P
FRIENDSHIPS    F R EH1 N D SH IH2 P S
FRIENDSHIPS    F R EH1 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friends    (n) (f r e1 n d z)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station) [Add to Longdo]
フレンズ[, furenzu] (n) friends; (P) [Add to Longdo]
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
フレンド教会[フレンドきょうかい, furendo kyoukai] (n) Society of Friends; Quakers [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
押忍;押っ忍[おっす;おす(押忍), ossu ; osu ( ou nin )] (int) (uk) greeting used between close male friends; Hi!; yes sir!; yo! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, ] friendship of people in same year; one's contemporaries [Add to Longdo]
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie [Add to Longdo]
亲友[qīn yǒu, ㄑㄧㄣ ㄧㄡˇ, / ] friends and relatives [Add to Longdo]
亲朋好友[qīn péng hǎo yǒu, ㄑㄧㄣ ㄆㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ, / ] friends and family; kith and kin [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top