Search result for

friendly

(84 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendly-, *friendly*, friend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly[ADV] อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He acts like he's family friendlyเขาทำเราเป็นเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น Chuck in Real Life (2008)
Yeah, friendly is a dangerous thing.ใช่ความเป็นมิตร เป็นสิ่งอันตราย Emancipation (2008)
- Should we retreat to friendly space?- เราควรจะถอยหนีไปยังอวกาศของพันธมิตรเรามั้ยครับ? Destroy Malevolence (2008)
We're total strangers, so please lose the friendly attitude.เราเป็นคนแปลกหน้าอยางสิ้นเชิง ดังงนั้นทิ้งเรื่องมิตรภาพไปเลย Heartbreak Library (2008)
You want me to call in a strike on a friendly Arab nation?คุณจะให้ผมสั่งจู่โจม ชาติพันธมิตรอาหรับ อย่างนั้นหรอ? Vantage Point (2008)
The friendly gods eat up my sacrifice.พระเจ้าจะกินเครื่องสังเวยนั้น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So she's friendly, this great aunt of mine?ท่าทางคุณยายของหนูนี่ เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะ Inkheart (2008)
The world you create on the page seems more friendly and alive than the world you live in.โลกที่เราสร้างขึ้นมาบนหน้ากระดาษ... ...ดูเป็นมิตรและมีชีวิตชีวามากกว่า โลกที่เราอยู่จริงๆ ซะอีก Inkheart (2008)
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน Frost/Nixon (2008)
I'm just here to give you a little friendly advice.ผมแค่แวะมาให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตร Blow Out (2008)
Purple heart in a friendly fire exchange near hue.หัวใจสีม่วง ในเวลาจำจี้กับ hue Five the Hard Way (2008)
We're not allowed to engage with friendly forces.พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำร้ายพันธมิตร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendlyA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
friendlyA horse is a friendly animal.
friendlyAll the students in my class are friendly.
friendlyAmericans are very friendly people.
friendlyAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
friendlyDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
friendlyEveryone is friendly to her.
friendlyEveryone was friendly to the new girl.
friendlyHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
friendlyHe established a friendly relationship with the natives.
friendlyHe gave me a piece of friendly advice.
friendlyHe has a friendly nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
พระราชไมตรี[N] friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
สนิทสนม[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[n. exp.] (kān khaengkhan pheūa mittraphāp) EN: friendly match   FR: rencontre amicale [f]
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible   
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
น้ำใจเพื่อน[n. exp.] (nāmjai pheūoen) EN: friendly feeling   
ง่ายต่อการใช้[adj.] (ngāi tø kān chai) EN: user-friendly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDLY    F R EH1 N D L IY0
FRIENDLY    F R EH1 N L IY0
FRIENDLY'S    F R EH1 N D L IY0 Z
FRIENDLY'S    F R EH1 N L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendly    (j) (f r e1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaftsspiel {n}friendly game [Add to Longdo]
freundlich {adj} | freundlicher | am freundlichstenfriendly | friendlier | friendliest [Add to Longdo]
Purpurschultertaube {f} [ornith.]Friendly Quail Dove [Add to Longdo]
Graubauch-Fächerschwanz {m} [ornith.]Friendly Fantail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P) [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
フレンドリー(P);フレンドリ(P)[, furendori-(P); furendori (P)] (adj-na) friendly; (P) [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリ[, yu-za-furendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリー[, yu-za-furendori-] (n) user-friendly [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[, yu-zafurendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations), #3,168 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship, #5,982 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] friendly, #15,367 [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly, #19,034 [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love, #19,528 [Add to Longdo]
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, / ] friendly; polite; amiable, #23,858 [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally, #26,681 [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies, #50,284 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] friendly, #50,556 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] friendly; harmonious, #989,121 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendly \Friend"ly\, adv.
   In the manner of friends; amicably; like friends. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In whom all graces that can perfect beauty
      Are friendly met.            --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendly \Friend"ly\, n.
   1. A friendly person; -- usually applied to natives friendly
    to foreign settlers or invaders.
 
       These were speedily routed by the friendlies, who
       attacked the small force before them in fine style.
                          --E. N.
                          Bennett.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Mil.) A member of one's own military forces, or of allied
    forces.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendly \Friend"ly\, a. [AS. fre['e]ndl[imac]ce.]
   1. Having the temper and disposition of a friend; disposed to
    promote the good of another; kind; favorable.
    [1913 Webster]
 
   2. Appropriate to, or implying, friendship; befitting
    friends; amicable.
    [1913 Webster]
 
       In friendly relations with his moderate opponents.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Not hostile; as, a friendly power or state.
    [1913 Webster]
 
   4. Promoting the good of any person; favorable; propitious;
    serviceable; as, a friendly breeze or gale.
    [1913 Webster]
 
       On the first friendly bank he throws him down.
                          --Addison.
 
   Syn: Amicable; kind; conciliatory; propitious; favorable. See
     {Amicable}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friendly
   adj 1: characteristic of or befitting a friend; "friendly
       advice"; "a friendly neighborhood"; "the only friendly
       person here"; "a friendly host and hostess" [ant:
       {unfriendly}]
   2: inclined to help or support; not antagonistic or hostile; "a
     government friendly to our interests"; "an amicable
     agreement" [syn: {friendly}, {favorable}, {well-disposed}]
   3: easy to understand or use; "user-friendly computers"; "a
     consumer-friendly policy"; "a reader-friendly novel" [ant:
     {unfriendly}]
   4: of or belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "in friendly territory"; "he was accidentally killed by
     friendly fire" [ant: {hostile}]
   n 1: troops belonging to or allied with your own military
      forces; "friendlies came to their rescue" [ant: {hostile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top