Search result for

friar

(33 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friar-, *friar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friar[N] พระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, See also: นักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
friar tuck[SL] การมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friar(ไฟร'อาร์) n. พระโรมันคาทอลิก, See also: friary n.

English-Thai: Nontri Dictionary
friar(n) พระคริสต์
friary(n) วัด,โบสถ์พระคริสต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Sir Fix-A-Lot had a best friend, Friar Fred, who was not right in the head.เซอร์ซ่อมมาเยอะมีเพื่อนสนิทชื่อไฟอันเฟร็ด Not ride. Bedtime Stories (2008)
I'm Robin Hood. You're Friar Tuck.ฉันจะเป็นโรบินฮูด นายเป็นไฟร์เออ ทัค I Love You, Beth Cooper (2009)
Why can't you just be my skinny Friar Tuck?ทำไมนายไม่ยอมเป็นบาทหลวงทัคขี้ก้างซะ Tower Heist (2011)
Who's Friar Tuck?บาทหลวงทัคไหน Tower Heist (2011)
Friar Tuck is the guy who helps Robin Hood!ก็บาทหลวงทัคที่ช่วยโรบินฮู้ดไง Tower Heist (2011)
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน Upper West Side Story (2012)
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He's Friar Tuck.เล่นเป็นนักบวชทัค Now You Know (2007)
I am more than just a jolly Friar, for I can have both a sword and an arrow!ฉันไม่ได้เป็นแค่นักบวชที่รื่นเริง ฉันสามารถใช้ได้ทั้งดาบและธนู Now You Know (2007)
Try the friar. Fried, it's drier.ลองพวกพระ มันแห้งพอทอดได้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friarThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIAR    F R AY1 ER0
FRIARS    F R AY1 ER0 Z
FRIARY    F R AY1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friar    (n) (f r ai1 @ r)
friars    (n) (f r ai1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klosterbruder {m}; Mönch {m} | Klosterbrüder {pl}; Mönche {pl}; Mönchkloster {n}friar | friars [Add to Longdo]
Mönch {m} | Mönche {pl}friar | friars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans [Add to Longdo]
修院[しゅういん, shuuin] (n) friary [Add to Longdo]
修道士[しゅうどうし, shuudoushi] (n) monk; friar [Add to Longdo]
修道僧[しゅうどうそう, shuudousou] (n) (See 修道士) monk; friar [Add to Longdo]
修道服[しゅうどうふく, shuudoufuku] (n) habit (garment worn by nuns, monks, friars, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friar \Fri"ar\, n. [OR. frere, F. fr[`e]re brother, friar, fr.
   L. frater brother. See {Brother}.]
   1. (R. C. Ch.) A brother or member of any religious order,
    but especially of one of the four mendicant orders, viz:
    {(a) Minors, Gray Friars, or Franciscans.} {(b)
    Augustines}. {(c) Dominicans or Black Friars.} {(d) White
    Friars or Carmelites.} See these names in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A white or pale patch on a printed page.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An American fish; the silversides.
    [1913 Webster]
 
   {Friar bird} (Zool.), an Australian bird ({Tropidorhynchus
    corniculatus}), having the head destitute of feathers; --
    called also {coldong}, {leatherhead}, {pimlico}; {poor
    soldier}, and {four-o'clock}. The name is also applied to
    several other species of the same genus.
 
   {Friar's balsam} (Med.), a stimulating application for wounds
    and ulcers, being an alcoholic solution of benzoin,
    styrax, tolu balsam, and aloes; compound tincture of
    benzoin. --Brande & C.
 
   {Friar's cap} (Bot.), the monkshood.
 
   {Friar's cowl} (Bot.), an arumlike plant ({Arisarum vulgare})
    with a spathe or involucral leaf resembling a cowl.
 
   {Friar's lantern}, the ignis fatuus or Will-o'-the-wisp.
    --Milton.
 
   {Friar skate} (Zool.), the European white or sharpnosed skate
    ({Raia alba}); -- called also {Burton skate}, {border
    ray}, {scad}, and {doctor}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silversides \Sil"ver*sides`\, n. (Zool.)
   Any one of several species of small fishes of the family
   {Atherinidae}, having a silvery stripe along each side of the
   body. The common species of the American coast ({Menidia
   notata}) is very abundant. Called also {silverside}, {sand
   smelt}, {friar}, {tailor}, and {tinker}.
   [1913 Webster]
 
   {Brook silversides} (Zool.), a small fresh-water North
    American fish ({Labadesthes sicculus}) related to the
    marine silversides.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friar
   n 1: a male member of a religious order that originally relied
      solely on alms [syn: {friar}, {mendicant}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) Father, France, Frau, French, Friar, Friday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top