Search result for

frequency

(102 entries)
(0.1214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frequency-, *frequency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequency[N] ความถี่, See also: ความบ่อย, อัตราการปรากฏ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequency(ฟรีเควิน'ซี) n. ความถี่,การเกิดขึ้นถี่,ความบ่อย,ความชุก,อัตราการปรากฎขึ้น
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
infrequency(อินฟรี'เควินซี,อินฟรี'เควินซฺ) n. การเกิดขึ้นน้อย,ความไม่ถี่,การเกิดขึ้นนาน ๆ ที., Syn. rarenes
radiofrequency(เรดิโอฟรี'เควินซี) n. ความถี่ของคลื่นวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
frequency(n) ความถี่,นิจสิน,ความบ่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frequencyความถี่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
frequencyความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frequency bar chartแผนภูมิแท่งความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency curveเส้นโค้งความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency diagramแผนภาพความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequencyกำหนดออก

ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

ตัวอย่างวารสาร วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดออก รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

หน้าปกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดออกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Frequencyความถี่,ความบ่อย,ความถี่ห่าง,ความถี่เสียง,บ่อย [การแพทย์]
frequencyความถี่, จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ซ้ำที่เดิมในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจำนวนคลื่นที่ส่งออกมาจากต้นกำเนิดในช่วงเวลาหนึ่ง  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
frequencyความถี่, จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้  หรือจำนวนค่าจากการสังเกตของข้อมูลที่ตกอยู่ในอันตรภาคชั้นที่กล่าวถึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frequency Compensatorsเครื่องชดเชยความถี่ [การแพทย์]
Frequency Compensators, Automaticเครื่องชดเชยความถี่อัตโนมัติ [การแพทย์]
frequency curveเส้นโค้งของความถี่, เส้นโค้งที่ได้จากการปรับด้านของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้เรียบขึ้น โดยพื้นที่ภายใต้เส้นที่ปรับใหม่มีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frequency Curve, Cumulativeเส้นโค้งความถี่สะสม [การแพทย์]
Frequency Densityความหนาแน่นของความถี่ [การแพทย์]
Frequency Distributionการแจกแจงความถี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- LA departure frequency 123.9er.- เที่ยวบินจากแอลเอ ความถี่ 123.9 Airplane! (1980)
Calling anybody on this frequency.สวัสดี มีใครอยู่แถวนี้บ้างมั๊ย Day of the Dead (1985)
Brownie ain't on my frequency no more. Brownie's dead.บราวน์อยู่คนละโลกกับฉันแล้ว Casualties of War (1989)
You on my frequency, motherfucker?แกสิยังอยู่โลกเดียวกับฉัน Casualties of War (1989)
- You on my frequency?แจ่มแจ้งหรือยัง Casualties of War (1989)
They broke through our frequency code.เขาแทรกแซงคลื่นความถี่เรา! Ghost in the Shell (1995)
Get ready to set the target frequency to manual the second we're aligned.รับพร้อมที่จะ ตั้งความถี่เป้าหมาย คู่มือการใช้งานที่สอง ที่เรากำลังชิด Contact (1997)
And leave the LO frequency where it is! Don't let it get away!และปล่อยความถี่ โล ที่มันเป็น! Contact (1997)
Run every frequency you can think of.ถ้าคุณสูญเสียมันสแกนวง! เรียกใช้ความถี่ที่ คุณสามารถคิดของทุก Contact (1997)
Systems are fine. What's the frequency?เรากำลังถูกล็อค ระบบจะมีการปรับ ความถี่คืออะไร? Contact (1997)
On this frequency?หาดทรายสีขาว? Contact (1997)
A second signal at double the frequency.สัญญาณอีก! Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequencyBus service must be increased in frequency.
frequencyBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
frequency- Newspaper article frequency added to 'Kanji list' function.
frequencyThe frequency of crime in the town is high.
frequencyThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.
frequencyThe recent frequency of earthquakes makes us nervous.
frequencyThe statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอฟเอ็ม[N] frequency modulation, See also: FM
ความถี่[N] frequency, Example: ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้นทุกปี, Thai definition: จำนวนคะแนนในกลุ่มของข้อมูลที่มีสมบัติเหมือนกัน
ความถี่[N] frequency, Example: หน่วยของความถี่ปัจจุบันใช้เฮิรตซ์แทนไซเกิล, Count unit: ้เฮิรตซ์, Thai definition: จำนวนไซเกิล, การแกว่งกวัด, การสั่นสะเทือนหรือคลื่นใน 1 วินาที เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่ 50 ไซเกิลต่อวินาที, ปัจจุบันใช้ เฮิรตซ์ แทน ไซเกิล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ความถี่[n.] (khwāmthī) EN: frequency   FR: fréquence [f]
ความถี่เสียง[n. exp.] (khwāmthī sīeng) EN: frequency   FR: fréquence sonore[f]
ความถี่วิทยุ[n. exp.] (khwāmthī witthayu) EN: radio frequency   FR: radiofréquence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FREQUENCY    F R IY1 K W AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequency    (n) (f r ii1 k w @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frequenz {f}; Schwingungszahl {f} | Frequenzen {pl}; Schwingungszahlen {pl}frequency | frequencies [Add to Longdo]
Frequenzbereich {m}frequency range [Add to Longdo]
Frequenzbereich {m}frequency response [Add to Longdo]
Frequenzgang {m}frequency response [Add to Longdo]
Frequenzplan {m}frequency plan [Add to Longdo]
Frequenzregelung {f} [techn.] | automatische Frequenzregelung {f}frequency control | automatic frequency control [Add to Longdo]
Frequenzregler {m}frequency power contro [Add to Longdo]
Frequenzteiler {m}frequency divider [Add to Longdo]
Frequenzumrichter {m}; Frequenzumformer {m}frequency converter [Add to Longdo]
Frequenzumsetzer {m}frequency translator [Add to Longdo]
Frequenzverhältnis {n}frequency ratio [Add to Longdo]
Frequenzvervielfacher {m}frequency multiplier [Add to Longdo]
Häufigkeit {f} | Häufigkeit der Bewegungen | relative Häufigkeitfrequency | frequency of movements | relative frequency [Add to Longdo]
Häufigkeitskurve {f}frequency curve [Add to Longdo]
Häufigkeitsverteilung {f} [math.]frequency distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] (n) {comp} clock frequency [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] (n) {comp} clock speed; clock frequency; clock rate [Add to Longdo]
サンプリング周波数[サンプリングしゅうはすう, sanpuringu shuuhasuu] (n) sampling frequency [Add to Longdo]
ドプラー周波数[ドプラーしゅうはすう, dopura-shuuhasuu] (n) {comp} doppler frequency [Add to Longdo]
ナイキスト周波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] (n) {comp} Nyquist frequency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倍频器[bèi pín qì, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] frequency multiplier [Add to Longdo]
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency sharing; subdivision of radio waveband [Add to Longdo]
次数[cì shù, ㄘˋ ㄕㄨˋ, / ] frequency; number of times; ordinal number [Add to Longdo]
调频[tiáo pín, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧㄣˊ, / 調] frequency modulation; FM [Add to Longdo]
变频[biàn pín, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency conversion [Add to Longdo]
跳频[tiào pín, ㄊㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency-hopping spread spectrum [Add to Longdo]
载频[zài pín, ㄗㄞˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency of carrier wave [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] frequency; frequently; repetitious [Add to Longdo]
频宽[pín kuān, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄢ, / ] frequency range; bandwidth [Add to Longdo]
频带[pín dài, ㄆㄧㄣˊ ㄉㄞˋ, / ] frequency range; bandwidth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
ナイキスト周波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] Nyquist frequency [Add to Longdo]
バースト頻度[バーストひんど, ba-suto hindo] burst frequency [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
回数[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
高周波[こうしゅうは, koushuuha] high frequency waves [Add to Longdo]
使用頻度[しようひんど, shiyouhindo] frequency of use [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequency \Fre"quen*cy\, n.; pl. {Frequencies}. [L. frequentia
   numerous attendance, multitude: cf. F. fr['e]quence. See
   {Frequent}.]
   1. The condition of returning frequently; occurrence often
    repeated; common occurence; as, the frequency of crimes;
    the frequency of miracles.
    [1913 Webster]
 
       The reasons that moved her to remove were, because
       Rome was a place of riot and luxury, her soul being
       almost stifled with, the frequencies of ladies'
       visits.                --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A crowd; a throng. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frequency
   n 1: the number of occurrences within a given time period; "the
      frequency of modulation was 40 cycles per second"; "the
      frequency of his seizures increased as he grew older" [syn:
      {frequency}, {frequence}, {oftenness}]
   2: the ratio of the number of observations in a statistical
     category to the total number of observations [syn:
     {frequency}, {relative frequency}]
   3: the number of observations in a given statistical category
     [syn: {frequency}, {absolute frequency}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) feminine, fine, fluid, folio, following, franc, frequency.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top