Search result for

frenzy

(35 entries)
(0.103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frenzy-, *frenzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frenzy[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ, Syn. craze, furor, rage, Ant. peace
frenzy[VT] ทำให้บ้าคลั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy

English-Thai: Nontri Dictionary
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could see the frenzy in his eyes give way to the realization of what he was doing.ฉันจะได้เห็นความตื่นเต้นในสายตาของเขาให้วิธีการที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เขาทำ Pulp Fiction (1994)
The media's having a feeding frenzy.ได้ยินมั้ย สื่อมวลชนกำลังตีปีก The Truman Show (1998)
My fenders don't really whip me into a verbal frenzy.รถไม่ได้ทำให้ฉันน่าสนใจ จนอยากคุยกับนาย 10 Things I Hate About You (1999)
Representation. It's gonna be a feeding frenzy. Gonna be murders.เป็นผจก.ส่วนตัวเขาไง รับรองโดนทิ้งแน่ Goal! The Dream Begins (2005)
Ju-Mong ran away with the kidnappers and Do-Chi is in a frenzy trying to find them.จูมงหนีไปกับพวกโจรลักพาตัวและ พวกโดชิกำลังล่าตัวพวกเขาอยู่ Episode #1.8 (2006)
THERE WILL BE A MEDIA FEEDING FRENZY,สื่อต่างๆ ก็จะมารุมเธอ Betty's Wait Problem (2007)
The media frenzy about the Butcher has come back to bite us.การที่สื่อบ้าคลั่งเรื่องจอมสับฯ ได้กลับมาแว้งกัดเราแล้ว แปลกใจมาก Dex, Lies, and Videotape (2007)
At the very least, we'll have time to get a jump on things before the news frenzy hits.อย่างน้อยที่สุด เราก็ยังมีเวลาเข้าจัดการเรื่องต่างๆ ก่อนความบ้าคลั่งของสื่อจะเริ่ม That Night, a Forest Grew (2007)
theStockexchangewas in a selling frenzy this afternoon.ตลาดหุ้นก็โดนตอนบ่าย Live Free or Die Hard (2007)
But some meth-monkey had a feeding frenzy in here, okay?แต่ไอ้ขี้ยาจอมขโมย บ้าที่เข้ามาขโมยของในนี้ โอเคไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
When we taste human blood, a sort of frenzy begins,ไม่ใช่ซะทีเดียว พอเราลิ้มรส... . Twilight (2008)
It was a feeding frenzy last night.- เมื่อคืนวุ่นวายมากเลยเนอะ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frenzyThe manufacturing sector is a frenzy over the new monetary policy.
frenzyThere was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRENZY    F R EH1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frenzy    (n) (f r e1 n z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekstase {f} | Ekstasen {pl}frenzy | frenzies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪酔い;悪酔[わるよい, waruyoi] (n,vs) drunken frenzy; drunken sickness [Add to Longdo]
逆上[ぎゃくじょう, gyakujou] (n,vs) frenzy; distraction [Add to Longdo]
狂暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) rage; frenzy [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] (n,vs,adj-no) fury; frenzy; madness; (P) [Add to Longdo]
血眼[ちまなこ;ちめ, chimanako ; chime] (n) bloodshot eyes; in a frenzy [Add to Longdo]
酒乱[しゅらん, shuran] (n) drunken frenzy; fighting drunk [Add to Longdo]
熱狂ぶり;熱狂振り[ねっきょうぶり, nekkyouburi] (n) craze; frenzy; enthusiasm [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp,v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]
乱酒[らんしゅ, ranshu] (n) drunken spree or frenzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\, v. t.
   To affect with frenzy; to drive to madness [R.] "Frenzying
   anguish." --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\ (fr[e^]n"z[y^]), n.; pl. {Frenzies}
   (fr[e^]n"z[i^]z). [OE. frenesie, fransey, F. fr['e]n['e]sie,
   L. phrenesis, fr. Gr. fre`nhsis for freni^tis disease of the
   mind, phrenitis, fr. frhn mind. Cf. {Frantic}, {Phrenitis}.]
   Any violent agitation of the mind approaching to distraction;
   violent and temporary derangement of the mental faculties;
   madness; rage.
   [1913 Webster]
 
      All else is towering frenzy and distraction. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      The poet's eye in a fine frenzy rolling. --Shak.
 
   Syn: Insanity; lunacy; madness; derangement; alienation;
     aberration; delirium. See {Insanity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\, a.
   Mad; frantic. [R.]
   [1913 Webster]
 
      They thought that some frenzy distemper had got into
      his head.                --Bunyan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frenzy
   n 1: state of violent mental agitation [syn: {craze},
      {delirium}, {frenzy}, {fury}, {hysteria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top