Search result for

fraud

(83 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraud-, *fraud*, frau
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraud[N] คนหลอกลวง
fraudulent[ADJ] ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe

English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, legalการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
I think the traditional family is a fraud.ฉันคิดว่าครอบครัวตัวอย่างเป็นเรื่องหลอกลวง Joy (2008)
If my dad finds out about all the bad stuff I've done- fraud,drugs - then I'll lose everything:ถ้าพ่อผมรู้เรื่องเลวๆที่ผมทำไว้ ทั้งโกง ทั้งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
Two hundred and forty-six counts of fraud.ฉ้อโกง 246 กระทง The Dark Knight (2008)
That piece of shit can barely manage simple job like credit card fraud.ไอ้ที่คล้ายๆบัตรเครดิตปลอม WarGames: The Dead Code (2008)
And I hope... you are lucky enough to have an associate who knows about fraud.และฉันก็หวังว่า... นายจะโชคดีพอ ทางสมาคมทนายความ รู้ว่าใครร่วมกันทุจริต The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Katherine anne austen,you are charged with Fraud,arson,assault on a federal officer,ทำร้ายร่างกาย วางเพลิง Eggtown (2008)
Guy's a fraud,michael.มันแปลก ไมเคิล Dirt Nap (2008)
In fact... kind of looks like fraud, actually.ความจริง... ดูเหมือนว่ามีการโกงกัน Blow Out (2008)
In an election tainted by a suspected digital fraud.ใช่ค่ะ ในการนับคะแนน ที่ไม่โปร่งใสทางเทคนิค Gamer (2009)
They called me a fraud, those... (EXCLAIMS)พวกเขาเรียกฉันว่าจอมหลอกลวง (แปลกใจ) Up (2009)
This guy's a complete fraud. Tanya, I need your help.ดื่มให้วอลท์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraudPlease beware of fraudulent emails.
fraudPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
fraudRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
fraudShe is guilty of fraud.
fraudThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
fraudThe old woman fell an easy prey to the fraud.
fraudThe plan was a masterpiece of fraud.
fraudTo my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
ตลบตะแลง[ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ฉ้อโกง[ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ฉ้อฉล[ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
การต้ม[N] deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud   FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng thāng intoēnet) EN: Internet fraud   FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phāsī) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAUD    F R AO1 D
FRAUDS    F R AO1 D Z
FRAUDSTER    F R AO1 D S T ER0
FRAUDSTERS    F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENT    F R AO1 JH AH0 L AH0 N T
FRAUDSTER'S    F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENTLY    F R AO1 D UW0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraud    (n) (f r oo1 d)
frauds    (n) (f r oo1 d z)
fraudulent    (j) (f r oo1 d y u l @ n t)
fraudulently    (a) (f r oo1 d y u l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug {m}; Etikettenschwindel {m} | Betrügereien {pl}fraud | frauds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud [Add to Longdo]
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, ] fraud; to cheat; to plagiarize, #11,416 [Add to Longdo]
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud, #23,609 [Add to Longdo]
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] fraud, #25,868 [Add to Longdo]
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice, #75,538 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraud \Fraud\ (fr[add]d), n. [F. fraude, L. fraus, fraudis;
   prob. akin to Skr. dh[=u]rv to injure, dhv[.r] to cause to
   fall, and E. dull.]
   1. Deception deliberately practiced with a view to gaining an
    unlawful or unfair advantage; artifice by which the right
    or interest of another is injured; injurious stratagem;
    deceit; trick.
    [1913 Webster]
 
       If success a lover's toil attends,
       Few ask, if fraud or force attained his ends.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An intentional perversion of truth for the purpose
    of obtaining some valuable thing or promise from another.
    [1913 Webster]
 
   3. A trap or snare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw the proud King Ahab into fraud. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Constructive fraud} (Law), an act, statement, or omission
    which operates as a fraud, although perhaps not intended
    to be such. --Mozley & W.
 
   {Pious fraud} (Ch. Hist.), a fraud contrived and executed to
    benefit the church or accomplish some good end, upon the
    theory that the end justified the means.
 
   {Statute of frauds} (Law), an English statute (1676), the
    principle of which is incorporated in the legislation of
    all the States of this country, by which writing with
    specific solemnities (varying in the several statutes) is
    required to give efficacy to certain dispositions of
    property. --Wharton.
 
   Syn: Deception; deceit; guile; craft; wile; sham; strife;
     circumvention; stratagem; trick; imposition; cheat. See
     {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraud
   n 1: intentional deception resulting in injury to another person
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   3: something intended to deceive; deliberate trickery intended
     to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence}, {dupery},
     {hoax}, {humbug}, {put-on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top