Search result for

frankly

(49 entries)
(0.9358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frankly-, *frankly*, frank
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frankly[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly, Ant. deviously, indirectly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Frankly, I would not. But you never can tell.บอกตามตรง ผมไม่เชื่อ แต่คุณก็ไม่มีทางรู้ได้หรอก Rebecca (1940)
Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.Frankly, I don't see how you can vote for acquittal. 12 Angry Men (1957)
Well, frankly, it is a little hard to believe.อ๋อ, บอกตามตรงนะคะ, มันยากนิดนึงที่จะเชื่อ. Suspiria (1977)
Well, frankly, they're offensive-smelling.ก็ พูดแบบเปิดอก พวกเขามีกลิ่นก้าวร้าว The Blues Brothers (1980)
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Frankly, Scarlet, I don't give a damn.จริงๆ แล้วคุณสการ์เล็ต ผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำ Clue (1985)
Frankly, I think the odds are slightly in your favor at hand-fighting.พูดตรงๆนะ ข้าว่ามันแปลก ที่เจ้าชอบให้สู้โดยใช้มือเปล่า The Princess Bride (1987)
Frankly, I don't care whether you go or not.จริงๆผมไม่สนว่าคุณจะไปหรือไม่ Goodfellas (1990)
- You know, frankly, I found that class, you know, rather elementary.แล้วกันนี่เพื่อน ชั้นเรียนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นเรียนประถมแล้ว Good Will Hunting (1997)
Frankly, I wouldn't know. I moved out five months ago.เออ ไม่รู้เหมือนกัน ย้ายออกมาตั้งห้าเดือนแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
From now on, we're going to alternate our dinner music, because, frankly...จากนี้ไป เราจะเปลี่ยนแนวเพลงตอนดินเนอร์ American Beauty (1999)
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franklyFrankly I don't like him.
franklyFrankly, no one really stands out.
franklyFrankly saying I do not want to go with you.
franklyFrankly saying it is not looking good in.
franklyFrankly speaking, he is an unreliable.
franklyFrankly speaking, he is an unreliable man.
franklyFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
franklyFrankly speaking, he is wrong.
franklyFrankly speaking, his new novel is not very interesting.
franklyFrankly speaking, his speeches always dull.
franklyFrankly speaking, I don't agree with you.
franklyFrankly speaking, I don't care for her very much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเปิดเผย[ADV] openly, See also: frankly, Example: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, Thai definition: ไม่ปิดบัง
ตรงไปตรงมา[ADV] frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly   
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitrongmā) EN: frankly ; straightforwardly ; openly   FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām jing lēo ) EN: frankly speaking   FR: à vrai dire

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANKLY    F R AE1 NG K L IY0
FRANKLYN    F R AE1 NG K L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frankly    (a) (f r a1 ng k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly [Add to Longdo]
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P) [Add to Longdo]
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) [Add to Longdo]
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight [Add to Longdo]
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frankly \Frank"ly\, adv.
   In a frank manner; freely.
   [1913 Webster]
 
      Very frankly he confessed his treasons. --Shak.
 
   Syn: Openly; ingenuously; plainly; unreservedly;
     undisguisedly; sincerely; candidly; artlessly; freely;
     readily; unhesitatingly; liberally; willingly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frankly
   adv 1: (used as intensives reflecting the speaker's attitude) it
       is sincerely the case that; "honestly, I don't believe
       it"; "candidly, I think she doesn't have a conscience";
       "frankly, my dear, I don't give a damn" [syn: {honestly},
       {candidly}, {frankly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top