Search result for

fragrant

(57 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragrant-, *fragrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragrant[ADJ] หอม, See also: หอมหวน, หอมหวาน, หอมกรุ่น, Syn. aromatic, redolent, perfumed, Ant. fetid, smelly, stinking
fragrantly[ADV] อย่างมีกลิ่นหอม, See also: อย่างหอมหวาน, Syn. aromatically, redolently, Ant. fetidly, stinkingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)

English-Thai: Nontri Dictionary
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ahh, what a nice fragrant.อา.. อะไรหอมจัง Episode #1.2 (2009)
It is the sunniest, the most fragrant, most beautiful morning I've ever seen in my life.มีแสงแดดดี และวันที่สดใส เป็นเช้าที่ดีที่สุด ในชีวิตข้าเลย ชุดของท่าน Sweet Dreams (2009)
Maybe oil fragrant for your feet.น้ำ ? หรือว่าจะเป็นน้ำมันหอมใส่ตีน Sacramentum Gladiatorum (2010)
It was the most fragrant of perfumes. Ever since the day we met.ครั้งแรกที่เจอคุณ กลิ่นมันก็แค่จางๆ Episode #1.11 (2010)
Drunk amongst those fragrant flowers...มัวเมาในกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านั้น Me Too, Flower! (2011)
Her head rested below my chin. Smell fragrant.กลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอ อบอวลอยู่ใต้จมูกฉัน A Muse (2012)
Her fragrant head rested below my chinกลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอ อบอวลอยู่ใต้จมูกฉัน A Muse (2012)
There wasn't really a fragrant scent from the powder case.นั่นไม่ใช่ กลิ่นหอมที่มาจากแป้งร่ำ Episode #1.20 (2012)
Second, coming from the taco truck, you would have walked right by these beautifully fragrant gardenias.สองคือจาก รถขายทาโก้ คุณน่าจะเดือนข้าง ดอกการ์เดเนีย ส่งกลิ่นหอมละมุนนี่ Red, White and Blue (2013)
As welcome as he is fragrant.กลิ่นหอมชวนชื่นใจจริงๆ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious.""ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ" The Great Dictator (1940)
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragrantShe planted fragrant olives in the garden.
fragrantThe garden is fragrant with the smell of roses.
fragrantThese flowers are not only beautiful but also fragrant.
fragrantThe toaster-oven's timer rings. The fragrant smell of well toasted bread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอม[ADJ] fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai definition: มีกลิ่นดี
สุคนธรส[N] fragrant, See also: aroma, scent, Syn. ของหอม, เครื่องหอม
กรุ่น[ADV] fragrantly, See also: strongly scented, Syn. อบอวล, Example: ดอกราตรีจะหอมกรุ่นในตอนกลางคืน
เทียนอบ[N] fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats, See also: fragrant candle, Count unit: เล่ม, วง, อัน, Thai definition: เทียนที่มีส่วนผสมของสิ่งที่มีกลิ่นหอม จุดใช้ควันอบขนมเป็นต้น
หอมกรุ่น[V] fragrant, See also: sweet and richly scented, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: กุหลาบดอกนี้มีกลีบบางและหอมกรุ่น, Thai definition: ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หอมหวน[ADJ] fragrant, See also: aromatic, sweet-smelling, scented, Syn. หอมขจรกระจาย, หอมตลบอบอวล, หอม, Ant. เหม็นหึ่ง, Example: พวกเราช่วยกันปิ้งปลาจนส่งกลิ่นหอมหวนไปทั่ว
หอมหวน[ADJ] fragrant, See also: odorous, scented, perfumy, balmy, Syn. หอมขจรกระจาย, หอมตลบอบอวล, หอมตลบ, Ant. เหม็น, Example: กลิ่นหอมหวนของปลาย่างยิ่งทวีความหิวมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé
ข้าวหอมปทุมธานี[n. exp.] (khāo høm Pathum Thānī) EN: Thai Pathumthani fragrant rice   
คัดเค้า[n.] (khatkhao) EN: Fragrant randia ; Randia siamensis   
นางแย้ม [n.] (nāngyaēm) EN: Glory flower ; Fragrant clerodendrum   
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats ; fragrant candle   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGRANT    F R EY1 G R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragrant    (j) (f r ei1 g r @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
金木犀[きんもくせい;キンモクセイ, kinmokusei ; kinmokusei] (n) (uk) fragrant olive (Osmanthus fragrans var. aurantiacus) [Add to Longdo]
銀木犀[ぎんもくせい;ギンモクセイ, ginmokusei ; ginmokusei] (n) (uk) tea olive (Osmanthus fragrans); fragrant olive; sweet olive [Add to Longdo]
薫ずる[くんずる, kunzuru] (vz,vi,vt) to be fragrant [Add to Longdo]
薫煙[くんえん, kun'en] (n) fragrant smoke; aromatic smoke [Add to Longdo]
香しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
香り高い[かおりたかい, kaoritakai] (adj-i) fragrant; aromatic [Add to Longdo]
香り米[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular, #1,452 [Add to Longdo]
[pèn, ㄆㄣˋ, / ] fragrant; sneeze, #3,918 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] fragrant, #5,784 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] fragrant, #14,022 [Add to Longdo]
香花[xiāng huā, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄚ, ] fragrant flower; fig. beneficial (of artworks etc), #47,267 [Add to Longdo]
馨香[xīn xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, ] fragrant (of incense), #51,462 [Add to Longdo]
[sūn, ㄙㄨㄣ, / ] fragrant grass, #63,690 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] fragrant, #239,038 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] fragrant, #267,148 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] fragrant odor, #726,201 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fragrant \Fra"grant\, a. [L. fragrans. -antis, p. pr. of
   fragrare to emit a smell of fragrance: cf. OF. fragrant.]
   Affecting the olfactory nerves agreeably; sweet of smell;
   odorous; having or emitting an agreeable perfume.
   [1913 Webster]
 
      Fragrant the fertile earth
      After soft showers.           --Milton.
 
   Syn: Sweet-smelling; odorous; odoriferous; sweet-scented;
     redolent; ambrosial; balmy; spicy; aromatic. --
     {Fra"grant*ly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragrant
   adj 1: pleasant-smelling [ant: {ill-smelling}, {malodorous},
       {malodourous}, {stinky}, {unpleasant-smelling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top