Search result for

fractional

(32 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractional-, *fractional*
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractional doseขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional partภาคเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional premiumเบี้ยประกันภัยรายงวด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fractional sterilisation; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionalการกลั่นแยกลำดับส่วน [TU Subject Heading]
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วน, กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนาม, เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fractional Technique, Differentการแยกตรวจเป็นส่วนๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In 500 B.C., the philosopher Parmenides declared that motion is impossible because for an object to move any distance, it would have to pass through an infinite series of fractional steps to get from one place to another,ใน 500 ก่อนคริสต์กาล, พาเมนิดส ปรัชญา ประกาศว่าการเคลื่อนไหวเป็นไป ไม่ได้ เพราะวัตถุที่จะย้ายระยะใด ๆ Does Time Really Exist? (2011)
Their shields have a fractional refresh rate.โล่ของพวกเขาได้รีเฟรช เศษส่วน Star Wars: The Force Awakens (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษสตางค์[N] fractional currency, Example: หนุ่มน้อยกำลังควานหาเศษสตางค์ในกระเป๋า, Thai definition: เหรียญราคาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation   
เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน[n. exp.] (lēkchīkamlang pen sētsuan) EN: fractional index ; fractional exponent   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTIONAL    F R AE1 K SH AH0 N AH0 L
FRACTIONALLY    F R AE1 K SH AH0 N AH0 L IY0
FRACTIONALLY    F R AE1 K SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractional    (j) (f r a1 k sh @ n @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラクショナル[, furakushonaru] (n) {comp} fractional [Add to Longdo]
異方性度[いほうせいど, ihouseido] (n) fractional anisotropy [Add to Longdo]
四分法[しぶんほう, shibunhou] (n) (1) (arch) fractional sampling; method of quartering; quartation; (2) method of lunar calendar formulation [Add to Longdo]
分数式[ぶんすうしき, bunsuushiki] (n) fractional expression [Add to Longdo]
分別蒸留[ぶんべつじょうりゅう, bunbetsujouryuu] (n) (See 分留) fractional distillation [Add to Longdo]
分留;分溜[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) (abbr) (See 分別蒸留) fractional distillation (of gasoline, petrol); fractionation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分馏[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, / ] fractional distillation [Add to Longdo]
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary [Add to Longdo]
辅币[fǔ bì, ㄈㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fractional currency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fractional \Frac"tion*al\, a.
   1. Of or pertaining to fractions or a fraction; constituting
    a fraction; as, fractional numbers.
    [1913 Webster]
 
   2. Relatively small; inconsiderable; insignificant; as, a
    fractional part of the population.
    [1913 Webster]
 
   {Fractional crystallization} (Chem.), a process of gradual
    and approximate purification and separation, by means of
    repeated solution and crystallization therefrom.
 
   {Fractional currency}, small coin, or paper notes, in
    circulation, of less value than the monetary unit.
 
   {Fractional distillation} (Chem.), a process of distillation
    so conducted that a mixture of liquids, differing
    considerably from each other in their boiling points, can
    be separated into its constituents.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fractional
   adj 1: constituting or comprising a part or fraction of a
       possible whole or entirety; "a fractional share of the
       vote"; "a partial dose" [ant: {whole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top