Search result for

fountain

(74 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fountain-, *fountain*
Possible hiragana form: ふぉうんたいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fountain[N] น้ำพุเทียม, See also: น้ำพุ, น้ำพุประดิษฐ์
fountain[N] น้ำพุธรรมชาติ, See also: น้ำพุ, Syn. spring
fountain pen[N] ปากกาหมึกซึม
fountainhead[N] ต้นกำเนิดน้ำ, See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, Syn. fount, origin, source

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม

English-Thai: Nontri Dictionary
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fountainsน้ำพุประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fountain Court ลานน้ำพุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
Follow her down to a bridge by a fountainตามเธอลงไปที่สะพานน้ำพุ Yellow Submarine (1968)
I'll see you at the fountain for lunch.เจอกันที่น้ำพุ ตอนอาหารเที่ยง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Jeremy Melton couldn't manage a water fountain without screwing up.ทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้กับวอนจ์ละ? Valentine (2001)
♪ I got joy like a fountain I got joy like a fountain♪ I got joy like a fountain I got joy like a fountain 21 Grams (2003)
♪ I got joy like a fountain in my soul... ♪♪ I got joy like a fountain in my soul... ♪ 21 Grams (2003)
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Instead of the fountain of youth, we'll have a giant rice paddy.แทนที่จะเป็นบ่อน้ำชุบชีวิต เราคงได้เป็นเจ้าของไร่ข้าวกันแน่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น Lost Son (2004)
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ Always - Sunset on Third Street (2005)
My very own fountain penปากกาหมึกซึมของผม Always - Sunset on Third Street (2005)
Mister, thank you for the fountain penน้าครับ ขอบคุณสำหรับปากกาหมึกซึม ตอนแรก Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fountainDo you have a fountain pen with you?
fountainI have lost my new fountain pen.
fountainIt was this fountain pen that I bought in Paris.
fountainI've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.
fountainMy father gave me a new fountain pen.
fountainThe man was a fountain of knowledge.
fountainThere is a fountain in front of the station.
fountainThis fountain-pen is as good as any I have ever used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกซึม[N] fountain pen, Example: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก
น้ำพุ[N] fountain, See also: spring, Example: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง, Count unit: สาย, ที่, แห่ง, Thai definition: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
บ่อน้ำพุ[N] artesian well, See also: fountain, spring, Example: นักแสดงเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปในบ่อน้ำพุ, Count unit: บ่อ, Thai definition: บ่อน้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
ยอดน้ำ[N] fountainhead, Syn. ต้นน้ำ, ต้นน้ำลำธาร, Example: นักธรณีวิทยาค้นพบยอดน้ำแห่งใหม่, Thai definition: แหล่งที่เกิดของลำน้ำ, Notes: (ภูมิ)
ธารายนต์[N] fountain, See also: spring, fount, Syn. น้ำพุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring   FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām deūm) EN: drinking fountain   FR: fontaine d'eau potable [f]
ปากกาหมึกซึม[n. exp.] (pākkā meuk seum) EN: fountain pen   FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm   
ประทัดจีน [n. exp.] (prathat Jīn) EN: Coral plant ; Fountain plant ; Firecracker plant ; Bilter wood   
ธารายนต์[n.] (thārāyon) EN: fountain ; spring ; fount   
ยอดน้ำ[n. exp.] (yøt nām) EN: fountain head   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNTAIN    F AW1 N T AH0 N
FOUNTAINE    F UW0 N T EY1 N
FOUNTAINS    F AW1 N T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fountain    (n) (f au1 n t i n)
fountains    (n) (f au1 n t i n z)
fountain-pen    (n) - (f au1 n t i n - p e n)
fountain-head    (n) - (f au1 n t i n - h e d)
fountain-pens    (n) - (f au1 n t i n - p e n z)
fountain-heads    (n) - (f au1 n t i n - h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnen {m} | Brunnen {pl}fountain | fountains [Add to Longdo]
Fontäne {f}; Springbrunnen {m} | Fontänen {pl}; Springbrunnen {m}fountain | fountains [Add to Longdo]
Füllfederhalter {m}; Füller {m}fountain pen [Add to Longdo]
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain [Add to Longdo]
ファウンテンペン[, fauntenpen] (n) fountainpen [Add to Longdo]
河の源[かわのみなもと, kawanominamoto] (n) fountainhead [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole [Add to Longdo]
水源[すいげん, suigen] (n) source of river; fountainhead; (P) [Add to Longdo]
[いずみ, izumi] (n) spring; fountain; (P) [Add to Longdo]
泉水[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷泉[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] fountain [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] fountain; spring [Add to Longdo]
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin [Add to Longdo]
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fountain \Foun"tain\ (foun"t[i^]n), n. [F. fontaine, LL.
   fontana, fr. L. fons, fontis. See 2d {Fount}.]
   1. A spring of water issuing from the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. An artificially produced jet or stream of water; also, the
    structure or works in which such a jet or stream rises or
    flows; a basin built and constantly supplied with pure
    water for drinking and other useful purposes, or for
    ornament.
    [1913 Webster]
 
   3. A reservoir or chamber to contain a liquid which can be
    conducted or drawn off as needed for use; as, the ink
    fountain in a printing press, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. The source from which anything proceeds, or from which
    anything is supplied continuously; origin; source.
    [1913 Webster]
 
       Judea, the fountain of the gospel.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Author of all being,
       Fountain of light, thyself invisible. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Air fountain}. See under {Air}.
 
   {Fountain heead}, primary source; original; first principle.
    --Young.
 
   {Fountain inkstand}, an inkstand having a continual supply of
    ink, as from elevated reservoir.
 
   {Fountain lamp}, a lamp fed with oil from an elevated
    reservoir.
 
   {Fountain pen}, a pen with a reservoir in the handle which
    furnishes a supply of ink.
 
   {Fountain pump}.
    (a) A structure for a fountain, having the form of a pump.
    (b) A portable garden pump which throws a jet, for
      watering plants, etc.
 
   {Fountain shell} (Zool.), the large West Indian conch shell
    ({Strombus gigas}).
 
   {Fountain of youth}, a mythical fountain whose waters were
    fabled to have the property of renewing youth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fountain
   n 1: a structure from which an artificially produced jet of
      water arises
   2: a natural flow of ground water [syn: {spring}, {fountain},
     {outflow}, {outpouring}, {natural spring}]
   3: an artificially produced flow of water [syn: {fountain},
     {jet}]
   4: a plumbing fixture that provides a flow of water [syn:
     {fountain}, {fount}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top