Search result for

foul

(107 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foul-, *foul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foul[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน, Syn. disgusting, revolting, repulsive
foul[ADJ] สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
foul[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งปลอมปน, ซึ่งปนเปื้อน
foul[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
foul[ADJ] คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
foul[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์ใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
foul[ADJ] ไม่แจ่มใส (อากาศ)
foul[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
foul[ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
foul[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
foul linen. เส้นฟาวล์,เส้นออก
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul gas; noncondensable gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fouling factor๑. แฟกเตอร์เสื่อมสภาพ๒. แฟกเตอร์สารติดผิว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fouling factorแฟกเตอร์ความสกปรกของผิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
Foulingการเกิดตะกรัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No foul language.อย่าใช้คำหยาบ Babylon A.D. (2008)
Prepare yourself, foul man-beast!เตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะเถอะ, เจ้าพวกสมุนปีศาจ! Bolt (2008)
Foul language is an issue.. for me.คำไม่สุภาพเป็นปัญหา... สำหรับชั้น Death Race (2008)
Tried to stop him from chasing a foul ball in the stands.พยายามไล่จับมันที่ไปไล่บอลที่ฟาวล์ออกนอกอัฒจันทร์ Marley & Me (2008)
Tried to stop him from chasing a foul ball on the field.พยายามไล่จับมันที่ไปไล่บอลที่ฟาวล์ในสนาม Marley & Me (2008)
Foul, Tom.ฟาวล์ ฟาวล์ ทอม. Made of Honor (2008)
The thing about shooting from the foul line is it's psychological.การชู๊ตลูกโทษ เป็นเรื่องของจิตวิทยา Doubt (2008)
You know what's funny is you never getting a foul shot.รู้ไหมว่าที่ตลกก็คือเธอไม่เคยได้ชู๊ตลูกโทษ Doubt (2008)
- Hey! That's a foul!เฮ้ นั่นมันฟาล์ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Foul!ฟาล์ว ! High School Musical 3: Senior Year (2008)
I mean, how many girls have you and Frances destroyed in order to tell your sordid stories as foul play, huh?กี่คนแล้วล่ะที่เธอ กับยายฟรานซิสทำร้ายเขาน่ะ กะอีแค่จะได้มีเรื่อง เล่ากันตอนโหมโรงน่ะ.. Loyal and True (2008)
But what's this? Scientists cry foul.แต่มันทำเอานักวิทยาศาตร์ต้องร้องยี้ Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foulHe uses foul language whenever he gets angry.
foulThe air in this room is foul.
foulThe umpire called the ball foul.
foulIt's foul of you to have concealed it.
foulHe called the ball foul.
foulWe must get rid of this foul garbage right away.
foulThe peacock has fair feathers but foul feet.
foulFoul the air.
foulI foully imagined that he was going to help me.
foulThere's a foul smell in the kitchen.
foulHe will never play you foul.
foulYou have foul breath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นเขียว[ADJ] rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน[ADJ] rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เปื้อนเปรอะ[V] dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
น้ำเน่า[N] polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ
ปฏิกูล[ADJ] offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฟาล์ว = ฟาวล์[n.] (fāo) EN: foul   FR: faute [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[n. exp.] (kān fāo khrang thī hā) EN: fifth foul   FR: cinquième faute [f]
การย่ำ[n.] (kān yam ) EN: tread   FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[n.] (kān yam thāo) EN: tread   FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
เคล็ด[n.] (khlet) EN: sprain (ankle ...)   FR: entorse [f] ; foulure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUL    F AW1 L
FOULS    F AW1 L Z
FOULK    F AW1 L K
FOULED    F AW1 L D
FOULDS    F OW1 L D Z
FOULKS    F UW1 L K S
FOULKE    F AW1 L K
FOULING    F AW1 L IH0 NG
FOULKES    F AW1 L K S
FOULNESS    F AW1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foul    (v) (f au1 l)
fouls    (v) (f au1 l z)
fouled    (v) (f au1 l d)
fouler    (j) (f au1 l @ r)
foully    (a) (f au1 l ii)
foulest    (j) (f au1 l i s t)
fouling    (v) (f au1 l i ng)
foulness    (n) (f au1 l n @ s)
foul-spoken    (j) - (f au1 l - s p ou1 k @ n)
foul-mouthed    (j) - (f au1 l - m au1 dh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Foul {n}; Regelverstoß {m} [sport]foul [Add to Longdo]
foulen; ein Foul begehen [sport]to foul; to commit a foul [Add to Longdo]
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfoul | fouler | foulest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
テクニカルファウル[, tekunikarufauru] (n) technical foul [Add to Longdo]
パーソナルファウル[, pa-sonarufauru] (n) personal foul [Add to Longdo]
ファウル(P);ファール[, fauru (P); fa-ru] (n,vs) foul (sports); (P) [Add to Longdo]
ファウルスロー[, faurusuro-] (n) foul throw [Add to Longdo]
ファウルチップ[, fauruchippu] (n) foul tip [Add to Longdo]
ファウルボール[, faurubo-ru] (n) foul ball [Add to Longdo]
ファウルライン[, faururain] (n) foul line [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] foul tip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul \Foul\ (foul), n. [See {Fowl}.]
   A bird. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul \Foul\ (foul), a. [Compar. Fouler (-[~e]r); superl.
   {Foulest}.] [OE. foul, ful, AS. f[=u]l; akin to D. vuil, G.
   faul rotten, OHG. f[=u]l, Icel. f[=u]l foul, fetid; Dan.
   fuul, Sw. ful foul, Goth. f[=u]ls fetid, Lith. puti to be
   putrid, L. putere to stink, be putrid, pus pus, Gr. py`on
   pus, to cause to rot, Skr. p[=u]y to stink. [root]82. Cf.
   {Defile} to foul, {File} to foul, {Filth}, {Pus}, {Putrid}.]
   1. Covered with, or containing, extraneous matter which is
    injurious, noxious, offensive, or obstructive; filthy;
    dirty; not clean; polluted; nasty; defiled; as, a foul
    cloth; foul hands; a foul chimney; foul air; a ship's
    bottom is foul when overgrown with barnacles; a gun
    becomes foul from repeated firing; a well is foul with
    polluted water.
    [1913 Webster]
 
       My face is foul with weeping.     --Job. xvi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. Scurrilous; obscene or profane; abusive; as, foul words;
    foul language.
    [1913 Webster]
 
   3. Hateful; detestable; shameful; odious; wretched. "The foul
    with Sycorax." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who first seduced them to that foul revolt?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Loathsome; disgusting; as, a foul disease.
    [1913 Webster]
 
   5. Ugly; homely; poor. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let us, like merchants, show our foulest wares.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Not favorable; unpropitious; not fair or advantageous; as,
    a foul wind; a foul road; cloudy or rainy; stormy; not
    fair; -- said of the weather, sky, etc.
    [1913 Webster]
 
       So foul a sky clears not without a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Not conformed to the established rules and customs of a
    game, conflict, test, etc.; unfair; dishonest;
    dishonorable; cheating; as, foul play.
    [1913 Webster]
 
   8. Having freedom of motion interfered with by collision or
    entanglement; entangled; -- opposed to {clear}; as, a rope
    or cable may get foul while paying it out.
    [1913 Webster]
 
   {Foul anchor}. (Naut.) See under {Anchor}.
 
   {Foul ball} (Baseball), a ball that first strikes the ground
    outside of the foul ball lines, or rolls outside of
    certain limits.
 
   {Foul ball lines} (Baseball), lines from the home base,
    through the first and third bases, to the boundary of the
    field.
 
   {Foul berth} (Naut.), a berth in which a ship is in danger of
    fouling another vesel.
 
   {Foul bill}, or {Foul bill of health}, a certificate, duly
    authenticated, that a ship has come from a place where a
    contagious disorder prevails, or that some of the crew are
    infected.
 
   {Foul copy}, a rough draught, with erasures and corrections;
    -- opposed to fair or clean copy. "Some writers boast of
    negligence, and others would be ashamed to show their foul
    copies." --Cowper.
 
   {Foul proof}, an uncorrected proof; a proof containing an
    excessive quantity of errors.
 
   {Foul strike} (Baseball), a strike by the batsman when any
    part of his person is outside of the lines of his
    position.
 
   {To fall foul}, to fall out; to quarrel. [Obs.] "If they be
    any ways offended, they fall foul." --Burton.
 
   {To fall foul of} or {To run foul of}. See under {Fall}.
 
   {To make foul water}, to sail in such shallow water that the
    ship's keel stirs the mud at the bottom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul \Foul\, n.
   1. An entanglement; a collision, as in a boat race.
    [1913 Webster]
 
   2. (Baseball) See {Foul ball}, under {Foul}, a.
    [1913 Webster]
 
   3. In various games or sports, an act done contrary to the
    rules; a foul stroke, hit, play, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul \Foul\, v. t. [imp. & p. p. {Fouled}; p. pr. & vb. n.
   {Fouling}.]
   1. To make filthy; to defile; to daub; to dirty; to soil; as,
    to foul the face or hands with mire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To incrust (the bore of a gun) with burnt powder in
    the process of firing.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover (a ship's bottom) with anything that impered its
    sailing; as, a bottom fouled with barnacles.
    [1913 Webster]
 
   4. To entangle, so as to impede motion; as, to foul a rope or
    cable in paying it out; to come into collision with; as,
    one boat fouled the other in a race.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foul \Foul\, v. i.
   1. To become clogged with burnt powder in the process of
    firing, as a gun.
    [1913 Webster]
 
   2. To become entagled, as ropes; to come into collision with
    something; as, the two boats fouled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foul
   adj 1: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a
       disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome
       disease"; "the idea of eating meat is repellent to me";
       "revolting food"; "a wicked stench" [syn: {disgusting},
       {disgustful}, {distasteful}, {foul}, {loathly},
       {loathsome}, {repellent}, {repellant}, {repelling},
       {revolting}, {skanky}, {wicked}, {yucky}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]
   3: violating accepted standards or rules; "a dirty fighter";
     "used foul means to gain power"; "a nasty unsporting serve";
     "fined for unsportsmanlike behavior" [syn: {cheating(a)},
     {dirty}, {foul}, {unsporting}, {unsportsmanlike}]
   4: (of a baseball) not hit between the foul lines [ant: {fair}]
   5: (of a manuscript) defaced with changes; "foul (or dirty)
     copy" [syn: {dirty}, {foul}, {marked-up}]
   6: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul
     language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul},
     {nasty}, {smutty}]
   7: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter;
     "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty pigsty of a
     room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}]
   8: especially of a ship's lines etc; "with its sails afoul"; "a
     foul anchor" [syn: {afoul(ip)}, {foul}, {fouled}]
   n 1: an act that violates the rules of a sport
   v 1: hit a foul ball
   2: make impure; "The industrial wastes polluted the lake" [syn:
     {pollute}, {foul}, {contaminate}]
   3: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
     drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
     {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
     {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]
   4: commit a foul; break the rules
   5: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
     by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
     {defile}, {maculate}]
   6: make unclean; "foul the water"
   7: become soiled and dirty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top