Search result for

foster home

(18 entries)
(0.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foster home-, *foster home*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Were your foster homes all around here, or did you have to change schools?คุณเคยอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กแถวนี้ หรือคุณเคยเปลี่ยนโรงเรียน Emancipation (2008)
County jail is a Iot worse than a juvenile hall or a foster home;คุกนั้นแลวร้ายกว่า ทัณฑสถานเด็ก สถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าซะอีก Changeling (2008)
- Tara, I grew up in foster homes in Memphis, and when you grow up like that, people ain't trying to take you on fucking vacations.ทาร่า ฉันโตที่สถานสงเคราะห์ในเมมฟิสนะ พอโตมาในที่แบบนั้น ไม่มีใครพาไปเที่ยวไหนหรอก Hard-Hearted Hannah (2009)
Every foster home they sent him to, he'd slip out the window at night and come looking for me.ทุกบ้านที่รับเลี้ยงไมเคิล เค้าก็จะกระโดดหนีออกจากหน้าต่างตอนกลางคืนและมาหาฉัน The Blind Side (2009)
Wildest boy I ever had. Five foster homes before I got to him.5 บ้านอุปถัมป์ ก่อนมาเจอฉัน Bullet Proof (2010)
Now, I had Garcia widen the search of missing children to those in foster homes and juvenile care facilities, all represented by these 10 black dots.ถึงตอนนี้ ผมให้การ์เซีย ขยายการค้นหาจากข้อมูลเด็กหาย ไปยังบ้านอุปถัมภ์ และศูนย์เยาวชน ทั้งหมดถูกแทนที่ ด้วยจุดดำ 10 จุดนี่ Safe Haven (2010)
Garcia, get us the address of the foster home.การ์เซีย ขอที่อยู่ของบ้านอุปถัมภ์ The Thirteenth Step (2011)
Arrested for vandalism, removed from 2 foster homes for destruction of property.ถูกจับข้อหาทำลายทรัพย์สิน ถูกย้ายจากบ้านอุปถัมภ์สองครั้ง เนื่้องจากทำลายข้าวของ Today I Do (2011)
I grew up in a foster home.ฉันโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็ก Glass Houses (2011)
My third foster home.บ้านเลี้ยงเล็กแห่งที่ 3 ของฉัน A Tale of Two Audreys (2011)
While I was living in foster homes.ในขณะที่ชั้นอาศัยอยู่ที่บ้านฟอสเตอร์ Picture This (2011)
But then, just before she turns 18, she runs away, lies her way into another foster home, and enjoys a few carefree years as a high-schooler.แต่ก่อนจะอายุครบ 18 เธอก็หนี โกหกจนได้มาอยู่บ้านอุปถัมภ์ที่ใหม่ เพลิดเพลินกับการเปฌนเด็กม.ปลาย ไร้กังวลอยู่ 2-3 ปี Restless (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า    [N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
สถานสงเคราะห์    [N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foster home
      n 1: a household in which an orphaned or delinquent child is
           placed (usually by a social-service agency)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top