Search result for

forum

(59 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forum-, *forum*
Possible hiragana form: ふぉるん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forum[N] ที่สำหรับอภิปราย, See also: ที่แสดงความคิดเห็น
forum[N] การประชุมแสดงความคิดเห็น
forum[N] ศาล, Syn. court, tribunal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora

English-Thai: Nontri Dictionary
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forumลานประชาคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง (เฟิสต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Forum for East Asia - Latin America Cooperationเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเม ริกา สมาชิก 32 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีสมาชิก จากฝ่ายเอเชีย 15 ประเทศ คือ กลุ่ม ASEAN (10 ประเทศ) จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และจากฝ่ายลาตินอเมริกา 17 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา นิการากัว คิวบา ปานามา เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี วัตถุประสงค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง -ประเทศทุก 2 ปี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 2 ครั้ง และคณะทำงาน 3 คณะ ปีละ 2 ครั้ง (คณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศเอเชียและ ลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายไปที่การดำเนินโครงการความร่วมมือในทุกสาขาที่ประเทศสมาชิกมี ความสนใจร่วมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์ Lucky Thirteen (2008)
The economic forum. Musharraf wouldn't shut up, remember that?ประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มูชาราฟไม่ยอมหุบปาก จำได้ไหม A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The preparations for the Asia Forum are going well.ครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดี Episode #1.16 (2009)
I don't know. I'm more of a Penthouse Forum man myself.แกกินฉันไม่ได้หรอก Fallen Idols (2009)
There's an Internet forum where members volunteer to look for missing people.มีอินเตอร์เน็ตฟอรั่มที่มีสมาชิก เป็นอาสาสมัครตามหาคนหาย. Shining Inheritance (2009)
There are many members on that forum.ที่ฟอรั่มนั่นมีสมาชิกเยอะแยะ. Shining Inheritance (2009)
It's an active forum. I'll use my handphone to take Eun Woo's photo, and post it up on the forum.มันเป็นฟอรั่มที่คนใช้เยอะ.ฉันจะใช้ มือถือของฉันถ่ายรูปอึนวู. Shining Inheritance (2009)
At this meaningful forum, I wanted to introduce her formally to all of you.ในโอกาสที่สำคัญนี้ ผมจึงอยากแนะนำเธอให้ทุกท่านรู้จักอย่างเป็นทางการ My Fair Lady (2009)
You invited yourself to the wrong forum. Our nation tolerates differences of opinionsแต่คุณเชื้อเชิญตัวเองมาผิดศาลแล้ว You Don't Know Jack (2010)
In a calm and reasoned forum long after this trialศาลสันนิษฐานว่าการโต้แย้งจะยังมีต่อไป ในรูปแบบการประชุมที่สงบและมีเหตุผล... You Don't Know Jack (2010)
Did you know there's a forum on my blog that's begging you to stop rapping?คุณรู้ไหมว่ามีกระทู้บนเว็บของผม ขอร้องให้คุณเลิกร้องแรพสักที Audition (2010)
I'm sorry that you had to learn about his mental deterioration in such a public forum.ผมเสียใจที่ คุณต้องเรียนรู้ความเสือมลงของจิตใจเขา เช่นในฟอรัมสาธารณะ Chuck Versus the Subway (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forumI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
forumI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
forumThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานาทัศนะ[N] symposium, See also: forum, Example: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: ข้อคิดเห็นต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอภิปรายสาธารณะ[n. exp.] (kān aphiprāi sāthārana) EN: forum   FR: débat public [m] ; forum [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum   FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภากาแฟ[org.] (saphā kafaē) EN: coffeehouse forum   
เวที[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum   FR: forum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORUM    F AO1 R AH0 M
FORUMS    F AO1 R AH0 M Z
FORUM'S    F AO1 R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forum    (n) (f oo1 r @ m)
forums    (n) (f oo1 r @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forum {n} | Foren {pl}forum | forums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
コリスフォルモーサ[, korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa) [Add to Longdo]
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum [Add to Longdo]
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版主[bǎn zhǔ, ㄅㄢˇ ㄓㄨˇ, ] forum moderator [Add to Longdo]
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] forum (for discussion) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザフォーラム[ゆーざふぉーらむ, yu-zafo-ramu] user forum [Add to Longdo]
フォーラム[ふぉーらむ, fo-ramu] forum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forum \Fo"rum\, n.; pl. E. {Forums}, L. {Fora}. [L.; akin to
   foris, foras, out of doors. See {Foreign}.]
   1. A market place or public place in Rome, where causes were
    judicially tried, and orations delivered to the people.
    [1913 Webster]
 
   2. A tribunal; a court; an assembly empowered to hear and
    decide causes.
    [1913 Webster]
 
       He [Lord Camden] was . . . more eminent in the
       senate than in the forum.       --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forum
   n 1: a public meeting or assembly for open discussion
   2: a public facility to meet for open discussion [syn: {forum},
     {assembly}, {meeting place}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 forum
  n.
 
   [Usenet, GEnie, CI$; pl. fora or forums] Any discussion group accessible
   through a dial-in {BBS}, a {mailing list}, or a {newsgroup} (see {the
   network}). A forum functions much like a bulletin board; users submit
   {posting}s for all to read and discussion ensues. Contrast real-time chat
   via {talk mode} or point-to-point personal {email}.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 forum [forɔm]
   forum
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 forum [forɵm]
   forum
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 forum
   fair; market
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forum
 
 1. eski Romada pazar yeri veya meydan
 2. forum
 3. mahkeme.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Forum [foːrum] (n) , s.(n )
   panel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top