Search result for

fortifi

(46 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortifi-, *fortifi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortification[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fort, fortress, stronghold
fortification[N] การสร้างป้อมปราการ, See also: การสร้างที่มั่น
fortification[N] ตำแหน่งที่ต้องป้องกัน, See also: สถานที่ที่ต้องป้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense

English-Thai: Nontri Dictionary
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. There's food here, solar panels, fortified fences.ใช่ ที่นี่มีอาหาร มีพลังงานแสงอาทิตย์ มีรั้วกั้น Episode #1.5 (2008)
And all the guard towers are fortified, and their guns are bigger than your guns.และผู้คุมทุกคนน่ะ ปืนแม่งโตกว่าแกเยอะ Death Race (2008)
Well, it's good you have troops, but we need some fortifications.ดีมาก, เราใกล้ถึงแล้ว... เปลี่ยนเป็น บริวาร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Liu rushes the fortress fortification while we wait for backup forcesเล่าปี่จึงเร่งสร้างแนวปราการ ขณะที่รอกำลังเสริม Three Kingdoms (2008)
For all we know, they've been buried underground or in fortified facilities.เรารู้เท่านี้ พวกเขาอาจจะมี ห้องใต้ดิน หรือบังเกอร์ป้องกัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Their front lines are heavily fortified.แนวหน้าของพวกมันแข็งแกร่งมาก Landing at Point Rain (2009)
Launch an all-out attack! Make use of all anti-invasion facilities within the fortified city!โจมตีเต็มตี เคลื่อนกำลังเข้าไปสกัดไว้นอกเมืองให้ได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The fortified city in ruins.เมืองป้อมปราการถูกสละทิ้ง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Objective is heavily fortified.ได้ทำการจารกรรมมาแล้ว เป้าหมายมีการตรึงกำลังหนาแน่นมาก.. Peleliu Airfield (2010)
Also, you can see that we have a fortified bunker on the Leckie end of the beach, which is angled to strafe the beach as the soldiers come ashore.นอกจากนี้คุณจะเห็นว่า เรายังได้เพิ่มบังเกอร์ ที่เลคกี้มาหยุดบนหาด ซึ่งเป็นมุมที่ยิงกราดไปบนหาด ไปยังที่ทหารที่มาขึ้นฝั่ง The Pacific (2010)
Strategically, it fortifies London and controls all of southern England.ปราสาทนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่จะควบคุมดินแดนตอนใต้ทั้งหมด Ironclad (2011)
You're gonna need some fortifications!นายต้องกระชุ่มกระชวยกว่านี้ Wild Bill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortifiThe city was fortified all about.
fortifiThe city was well fortified except on this side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
เวียง[n.] (wīeng) EN: walled city ; city ; town   FR: ville fortifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTIFIED    F AO1 R T AH0 F AY2 D
FORTIFIER    F AO1 R T AH0 F AY2 ER0
FORTIFIERS    F AO1 R T AH0 F AY2 ER0 Z
FORTIFICATION    F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
FORTIFICATIONS    F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortified    (v) (f oo1 t i f ai d)
fortifies    (v) (f oo1 t i f ai z)
fortification    (n) (f oo2 t i f i k ei1 sh @ n)
fortifications    (n) (f oo2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
強化食品[きょうかしょくひん, kyoukashokuhin] (n) fortified foods [Add to Longdo]
強化米[きょうかまい, kyoukamai] (n) fortified rice [Add to Longdo]
五稜郭[ごりょうかく, goryoukaku] (n) five-sided fortification [Add to Longdo]
城郭都市[じょうかくとし, joukakutoshi] (n) fortified city; walled city [Add to Longdo]
城市[じょうし, joushi] (n) castle town; fortified town [Add to Longdo]
築城[ちくじょう;ついき, chikujou ; tsuiki] (n,vs) fortification; castle construction [Add to Longdo]
土塁[どるい, dorui] (n) earthen walls (of fortification); earthwork; embankment [Add to Longdo]
武装都市[ぶそうとし, busoutoshi] (n) fortified city [Add to Longdo]
要塞[ようさい, yousai] (n) fort; stronghold; fortification [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōng, ㄩㄥ, ] fortified wall [Add to Longdo]
筑城[zhù chéng, ㄓㄨˋ ㄔㄥˊ, / ] fortification [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top