Search result for

forsake

(43 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsake-, *forsake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake[VT] ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake[VT] ยกเลิก, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt) pp ของ forsake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ? Episode #1.5 (2008)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส Centurion (2010)
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ Delicate Things (2010)
Forsake any thoughts of freedom,และครั้งหนึ่งชีวิตของเจ้า อยู่เลยออกไปนอกกำแพงนั่น Mark of the Brotherhood (2010)
Your presence here assures that his memory will not be forgotten as Christ assures that his soul will not be forsaken.เราจะฝังเขาไว้ในความทรงจำ ไม่ใช่การลืม วิญญาณเขา จะไม่ถูกทอดทิ้ง It Hurts Me Too (2010)
My so-called friends have forsaken me.เพื่อนฉัน\ ทิ้งฉันกันหมด The Excelsior Acquisition (2010)
Have you completely forsaken your nature?นายเคยละทิ้งธรรมชาติของนาย อย่างหมดสิ้นรึเปล่า? Memory Lane (2010)
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Give me your sword, or do you forsake even that honor?ส่งดาบมาให้ข้าหรือว่าเจ้าจะให้ข้าเอาเอง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsakeHe could not forsake his friend in trouble.
forsakeI can't forsake a friend in trouble.
forsakeWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSAKE    F AO0 R S EY1 K
FORSAKEN    F AO0 R S EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forsake    (v) (f @1 s ei1 k)
forsaken    (v) (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes    (v) (f @1 s ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forsake \For*sake"\, v. t. [imp. {Forsook}; p. p. {Forsaken}; p.
   pr. & vb. n. {Forsaking}.] [AS. forsacan to oppose, refuse;
   for- + sacan to contend, strive; akin to Goth. sakan. See
   {For-}, and {Sake}.]
   1. To quit or leave entirely; to desert; to abandon; to
    depart or withdraw from; to leave; as, false friends and
    flatterers forsake us in adversity.
    [1913 Webster]
 
       If his children forsake my law, and walk not in my
       judgments.              --Ps. lxxxix.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   2. To renounce; to reject; to refuse.
    [1913 Webster]
 
       If you forsake the offer of their love. --Shak.
 
   Syn: To abandon; quit; desert; fail; relinquish; give up;
     renounce; reject. See {Abandon}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forsake
   v 1: leave someone who needs or counts on you; leave in the
      lurch; "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
      {forsake}, {desolate}, {desert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top