Search result for

formulate

(30 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formulate-, *formulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formulate[VT] กำหนด, See also: คิดวิธี, สร้างขึ้น, Syn. devise, invent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define,outline

English-Thai: Nontri Dictionary
formulate(vt) บัญญัติ,วางเกณฑ์,กำหนด,คิดสูตร,คิดตำรับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make sure my thinkworks are extra tight, and I will formulate a plan.อย่าลืมการใช้ความคิดของผมให้ดี ผมจะหาทางจัดการเอง Return to Oz (1985)
A strategy is still being formulated.แผนการรับมือกำลังจะถูกสร้างขึ้น The Matrix Reloaded (2003)
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น The Corporation (2003)
Yet somehow I couldn't formulate a response.ด้วยเหตุอะไรก็ตาม ฉันไม่สามารถตอบได้ The Nanny Diaries (2007)
Before we can formulate a diagnosis.ก่อนที่เราจะหาสูตรในการวินิจฉัยโรค Adverse Events (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
We have an in-house formulated cocoa, want to try that?พวกเรามีเครื่องดื่มโกโก้ ลองชิมดูมั้ย Episode #1.7 (2009)
He, uh, formulates his own versions of the compounds.เขาเอ่อกำหนดรุ่นของตัวเองของสารประกอบ Inception (2010)
To formulate compounds for a job?เพื่อกำหนดสารสำหรับงาน? Inception (2010)
Sir, the Vice President made that call, but I find it hard to believe he formulated the plan.ท่านครับ รองประธานาธืบดีใช้โทรศัพท์ แต่ผมว่ามันยากที่จะเชื่อ ที่เขาเป็นคนวางแผน For the Good of Our Country (2010)
I mean, it's technically rhetorical. But I could formulate an answer using the appropriate research.ขอฉันคุยกับนายสักครู่ได้ไหม No Ordinary Sidekick (2010)
And then I'll need all of you to help formulate a response.และผมก็ต้องการให้คุณทุกคน ช่วยหาวิธีตอบโต้ And Then There Were More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางนโยบาย[v. exp.] (wāng nayōbāi) EN: formulate policy ; lay down policy ; establish policy   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMULATE    F AO1 R M Y AH0 L EY2 T
FORMULATED    F AO1 R M Y AH0 L EY2 T AH0 D
FORMULATES    F AO1 R M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formulate    (v) (f oo1 m y u l ei t)
formulated    (v) (f oo1 m y u l ei t i d)
formulates    (v) (f oo1 m y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち立てる[うちたてる, uchitateru] (v1,vt) to establish; to formulate [Add to Longdo]
土御門神道[つちみかどしんとう, tsuchimikadoshintou] (n) (See 陰陽道) Tsuchimikado Shinto (synthesis of Shinto and Onmyoudou formulated by Yasutomi Tsuchimikado in the mid-Edo period) [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formulate \For"mu*late\, v. t. [imp. & p. p. {Formulated}; p.
   pr. & vb. n. {Formulating}.]
   To reduce to, or express in, a formula; to put in a clear and
   definite form of statement or expression. --G. P. Marsh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formulate
   v 1: elaborate, as of theories and hypotheses; "Could you
      develop the ideas in your thesis" [syn: {explicate},
      {formulate}, {develop}]
   2: come up with (an idea, plan, explanation, theory, or
     principle) after a mental effort; "excogitate a way to
     measure the speed of light" [syn: {invent}, {contrive},
     {devise}, {excogitate}, {formulate}, {forge}]
   3: put into words or an expression; "He formulated his concerns
     to the board of trustees" [syn: {give voice}, {formulate},
     {word}, {phrase}, {articulate}]
   4: prepare according to a formula

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top