Search result for

formally

(34 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formally-, *formally*, formal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pillage is formally prohibited.- ไม่รู้ Schindler's List (1993)
I would like to take this opportunity to formally apologize for the events of the night of the 23rd.ผมอยากจะถือโอกาสนี้ เพื่อขอโทษคุณอย่างเป็นทางการ กับเหตุการณ์ในคืนวันที่23 Rushmore (1998)
Well, the plans were never formally submitted to the city.แต่แปลนไม่เคยถูกยื่นเข้าเมืองเลย Rushmore (1998)
I'll formally introduce everyone.ฉันจะแนะนำทุกคนให้รู้จักอย่างเป็นทางการ Episode #1.1 (2006)
We formally ask you to pay tax to BuYeo.เราต้องการให้ท่านจ่ายภาษีให้กับพูยอ Episode #1.41 (2006)
I have filled out the papers formally charging you with dereliction of duty.ฉันเขียนรายงาน การละทิ้งหน้าที่ Flyboys (2006)
The agency wanted to be able to move suspected terrorists... without having to formally apply for extradition.พวกจนท.เค้าอยากจะเคลื่อนย้าย_BAR_ ผู้ก่อการร้ายที่น่าสงสัย โดยไม่ต้องทำเรื่องเป็นทางการ Rendition (2007)
I want to formally introduce myself.สารวัตรสวอน Twilight (2008)
But according to the personnel department-- she had him formally written up three times for not showing up to work.แต่ตามประวัติจากฝ่ายบุคคล เธอเคยรายงานเรื่องที่เขาไม่มาทำงาน 3 ครั้ง Page Turner (2008)
We haven't formally met, but I feel like I know you in sort of a vibe-y level.แต่ฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Ryan, let the potential employer address you formally if that's what she chooses.ไรอัน ปล่อยให้ว่าที่นายจ้างเรียกคุณอย่างเป็นทางการ ถ้าเธอเลือกที่จะเรียกเช่นนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm formally announcing this here.ฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการ ไว้ ณ ที่นี้ Episode #1.5 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์
กิจจะลักษณะ[ADV] formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMALLY    F AO1 R M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formally    (a) (f oo1 m @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea) [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
事新しく[ことあたらしく, kotoatarashiku] (adv) anew; again; specially; formally [Add to Longdo]
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]
本鈴[ほんれい, honrei] (n) (See 予鈴) bell signalling that work, class, etc. has formally begun [Add to Longdo]
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formally \Form"al*ly\, adv.
   In a formal manner; essentially; characteristically;
   expressly; regularly; ceremoniously; precisely.
   [1913 Webster]
 
      That which formally makes this [charity] a Christian
      grace, is the spring from which it flows. --Smalridge.
   [1913 Webster]
 
      You and your followers do stand formally divided
      against the authorized guides of the church and rest of
      the people.               --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formally
   adv 1: with official authorization; "the club will be formally
       recognized" [syn: {formally}, {officially}]
   2: in a formal manner; "he was dressed rather formally" [ant:
     {informally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top