หรือคุณหมายถึง forgiveneß?
Search result for

forgiveness

(44 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgiveness-, *forgiveness*, forgivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgiveness[N] การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Therefore, no reason to seek forgiveness.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้อภัย Adverse Events (2008)
It is the Republic that should be asking your forgiveness, my old friend.ควรจะเป็นสาธารณรัฐมากกว่า ที่ต้องขอให้ท่านอภัยให้ สหายเก่าข้า Bombad Jedi (2008)
After I'm finished, I'll go home to beg for forgiveness from my husband.หลังจากทุกอย่างจบลง, ฉันจะกลับบ้าน\ ไปขอโทษสามีฉันให้เขาอภัยให้ฉัน Beethoven Virus (2008)
So forgiveness, you say, makes a man great. What else?นอกเหนือจากการให้อภัยแล้ว ยังมีสิ่งใดที่ทำให้บุรุษยิ่งใหญ่ได้อีก? The Other Boleyn Girl (2008)
When she reaches the Warlord's palace, she will not offer him forgiveness.เมื่อเธอไปถึงวัง ของแม่ทัพ ข้าจะไม่มีวันให้อภัยเขาเลย The Forbidden Kingdom (2008)
So the woman said she was sorry and asked for forgiveness.ดั้งนั้น ผู้หญิงคนนั้นจึงพูดว่า เธอเสียใจและร้องขอการให้อภัย Doubt (2008)
What are you asking for? Forgiveness for her?คุณจะมาถามหาอะไรล่ะ อโหสิกรรมให้เธอเหรอ The Reader (2008)
We have to find the capacity for forgiveness.ต้องหาทางที่จะให้อภัยกันและกัน Chapter Ten '1961' (2009)
Families have the capacity for forgiveness. You mean that?ครอบครัวสามารถให้อภัยกันได้ Chapter Ten '1961' (2009)
Forgiveness starts here too.และการให้อภัยเริ่มต้นที่นี่ด้วย.. Invictus (2009)
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
Got, uh, forgiveness, revenge.ให้อภัยหรือไม่ก็แค้น I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgivenessShe sought forgiveness for her guilty acts.
forgivenessThe princess begged forgiveness from the emperor.
forgivenessThey also teach that, for great sins, they cannot receive forgiveness unless they confess to their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อโหสิ[N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
อโหสิกรรม[N] forgiveness, Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon   FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
สมา[v.] (samā) EN: apologize ; ask for forgiveness   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGIVENESS    F ER0 G IH1 V N AH0 S
FORGIVENESS    F AO0 R G IH1 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgiveness    (n) (f @1 g i1 v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness [Add to Longdo]
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n,vs) forgiveness; generosity [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) [Add to Longdo]
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, / ] forgiveness; spare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgiveness \For*give"ness\, n. [AS. forgifnes.]
   1. The act of forgiving; the state of being forgiven; as, the
    forgiveness of sin or of injuries.
    [1913 Webster]
 
       To the Lord our God belong mercies and
       forgivenesses.            --Dan. ix. 9.
    [1913 Webster]
 
       In whom we have . . . the forgiveness of sin. --Eph.
                          i. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposition to pardon; willingness to forgive.
    [1913 Webster]
 
       If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord,
       who shall stand? But there is forgiveness with thee,
       that thou mayest be feared.      --Ps. cxxx. 3,
                          4.
 
   Syn: Pardon, remission.
 
   Usage: {Forgiveness}, {Pardon}. Forgiveness is Anglo-Saxon,
      and pardon Norman French, both implying a giving back.
      The word pardon, being early used in our Bible, has,
      in religious matters, the same sense as forgiveness;
      but in the language of common life there is a
      difference between them, such as we often find between
      corresponding Anglo-Saxon and Norman words. Forgive
      points to inward feeling, and suppose alienated
      affection; when we ask forgiveness, we primarily seek
      the removal of anger. Pardon looks more to outward
      things or consequences, and is often applied to
      trifling matters, as when we beg pardon for
      interrupting a man, or for jostling him in a crowd.
      The civil magistrate also grants a pardon, and not
      forgiveness. The two words are, therefore, very
      clearly distinguished from each other in most cases
      which relate to the common concerns of life.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgiveness
   n 1: compassionate feelings that support a willingness to
      forgive
   2: the act of excusing a mistake or offense [syn: {forgiveness},
     {pardon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top