Search result for

forgetful

(50 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgetful-, *forgetful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgetful[ADJ] ขี้ลืม, See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ, Syn. absent-minded, oblivious, Ant. unforgetful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness (n ) การลืม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you insinuating? Like, I'm forgetful?นายจะพูดเป็นนัยว่าฉันขี้ลืมงั้นรึ Pineapple Express (2008)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก 137 Sekunden (2009)
I'm the type to be more forgetful than others...ฉันเป็นพวกที่ลืมได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ... Postman to Heaven (2009)
Where is the forgetful?ยัยตัวแสบที่จะพาเราตายหมู่อยู่ไหนหล่ะ ? Push (2009)
And it makes me very forgetful.และมันทำให้ฉันขี้ลืมมากๆ The Chase (2010)
She's your mom and you love her and you can look for an excuse for every one of these things, but I think there's more going on here than just her being a little forgetful.เธอเป็นแม่ของคุณ และคุณก็รักเธอ คุณก็แก้ตัวให้ได้ทุกเรื่องแหละ ฉันว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีก Excited and Scared (2010)
If my teacher's always this forgetful...ถ้าครูของฉันขี้ลืมแบบนี้ Episode #1.11 (2010)
If Thadeous wishes to play forgetful on his brother's day of days, then wait we shall not.ถ้าธาเดอัสอยากจะเล่นบทขี้หลงขี้ลืม ในวันแต่งงานของพี่ชาย เราก็ไม่ควรจะรอ Your Highness (2011)
Oh, how forgetful of me.ข้านี่ช่างขี้ลืมเสียจริง Lord Snow (2011)
So forgetful these days.ขี้ลืมเสียจริงช่วงหลังๆมานี้ Lord Snow (2011)
Well, doctor, I'm sorry you're so forgetful. Well, at least he's not curled up under the sink.เอ่อ หมอ ผมเสียใจด้วย ที่คุณขี้ลืมแบบนี้ อย่างน้อย เขาก็ ไม่ไปหลบอยู่ใต้อ่างล้างจานน่ะนะ Hello, Cruel World (2011)
You have made love to a lot of forgetful women.นายนอนกับผู้หญิงขี้ลืมเยอะเลย Kryptonite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgetfulEven the most self-centered people are usually forgetful of this fault.
forgetfulHe is a very forgetful fellow.
forgetfulHe's very forgetful of things.
forgetfulHe was becoming forgetful, which bothered him a lot.
forgetfulI have become forgetful.
forgetfulI'm getting forgetful these days, but what can you do?
forgetfulMy grandmother is very forgetful of things nowadays.
forgetfulMy grandmother was gradually becoming forgetful and frail.
forgetfulThe older we grow, the more forgetful we become.
forgetfulWe become forgetful as we grow older.
forgetfulYou are apt to be forgetful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ขี้หลงขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm lang) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory   
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGETFUL    F AO0 R G EH1 T F AH0 L
FORGETFUL    F ER0 G EH1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgetful    (j) (f @1 g e1 t f @ l)
forgetfully    (a) (f @1 g e1 t f @ l ii)
forgetfulness    (n) (f @1 g e1 t f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergesslich {adj} | vergesslicher | am vergesslichstenforgetful | more forgetful | most forgetful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
健忘[けんぼう, kenbou] (n) forgetfulness [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]
物忘れ;物忘(io)[ものわすれ, monowasure] (n,vs) forgetfulness [Add to Longdo]
忘れがち;忘れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na,adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent [Add to Longdo]
忘れっぽい[わすれっぽい, wasureppoi] (adj-i) forgetful [Add to Longdo]
忘れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P) [Add to Longdo]
忘れん坊[わすれんぼう, wasurenbou] (n) forgetful person [Add to Longdo]
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgetful \For*get"ful\, a.
   1. Apt to forget; easily losing remembrance; as, a forgetful
    man should use helps to strengthen his memory.
    [1913 Webster]
 
   2. Heedless; careless; neglectful; inattentive.
    [1913 Webster]
 
       Be not forgetful to entertain strangers. --Heb.
                          xiii. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing to forget; inducing oblivion; oblivious. [Archaic
    or Poetic] "The forgetful wine." --J. Webster.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgetful
   adj 1: (of memory) deficient in retentiveness or range; "a short
       memory" [syn: {unretentive}, {forgetful}, {short}] [ant:
       {long}, {recollective}, {retentive}, {tenacious}]
   2: not mindful or attentive; "while thus unmindful of his steps
     he stumbled"- G.B.Shaw [syn: {unmindful}, {forgetful},
     {mindless}] [ant: {aware}, {mindful}]
   3: failing to keep in mind; "forgetful of her responsibilities";
     "oblivious old age" [syn: {forgetful}, {oblivious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top